Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 27-2016

Kuva koondatud vaade

02/01/2016    S1    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: "Archibus migration and consulting services"

2016/S 001-000027

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: CSM 1 05/43
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: infrastruktuuri- ja logistikaamet – Brüssel
Kontaktisik: OIB.DR.2 – finantsküsimused ja avalikud hanked
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu

Ostjaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
"Archibus migration and consulting services"
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 7: Arvutiteenused ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: pealinna Brüsseli piirkond ja selle ümbrus.

NUTS kood BE1

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Käesolev leping hõlmab Archibuse tarkvara rakendamiseks ja hooldamiseks vajalike konfigureerimis-, migreerimis- ja kasutuse koolituse valdkonna nõustamisteenuste ostu.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

72000000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 1 400 000 – 1 700 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Tasuda tuleb 30 päeva jooksul, nagu on sätestatud pakkumise iseloomustusele lisatud lepingu projektis.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Ühenduse iga eraldi liige peab vastama mittekõrvalejätmiskriteeriumidele. Kogu ühendus peab vastama valikukriteeriumidele (vt punkte III.2.2 ja III.2.3) ning kõik ühenduse eri liikmed vastutavad solidaarselt lepingu täitmise eest.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkuja peab esitama oma isikuandmed (vt iseloomustuse lisa I.1), samuti käesoleva teate punktis III.2 "Osalemistingimused" nõutud ja iseloomustuse I lisas nimetatud kõik dokumendid ja kogu teabe.
Pakkuja peab lisama asukohariigi õigusaktide kohaselt nõutavad tõendavad dokumendid koos selle riigi nimega, kus asub tema peakorter või kus asub tema ise.

Pakkuja peab esitama nõuetekohaselt allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse selle kohta, et ta ei ole üheski olukorras, mis viiks ta Euroopa Liidu sõlmitavas lepingus osalemisest kõrvalejätmiseni. Kinnitus tervikuna tuleb koostada järgmisel veebisaidil avaldatud malli järgides: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) lisaks kinnitusele esitama enne lepingu allkirjastamist järgmised tõendavad dokumendid:
— hiljutine väljavõte karistusregistrist või (juhul kui seda ei ole võimalik esitada) pakkuja asukohariigi pädeva kohtu- või haldusasutuse hiljuti väljastatud võrdväärne dokument, mis kinnitab, et ta ei ole pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevust ei juhi kohtu nimetatud ajutine haldur, ta ei ole sõlminud kokkulepet võlausaldajatega, ta ei ole äritegevust peatanud, tema suhtes ei ole algatatud kohtumenetlust, ta ei ole muus analoogses olukorras, mille on tinginud riigi õigusaktides sätestatud samalaadne menetlus;
— hiljutine väljavõte karistusregistrist või kui seda ei ole võimalik esitada, siis pakkuja asukohariigi pädeva kohtu- või haldusasutuse hiljuti väljastatud võrdväärne dokument, mis kinnitab, et teda ei ole res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumises või pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus organisatsioonis osalemises või muus õigusvastases Euroopa Liidu finantshuve kahjustavas tegevuses;
— pakkuja asukohariigi pädeva asutuse hiljuti väljastatud tõend, mis kinnitab, et ta on oma sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega seotud kohustused täitnud;
— pakkuja asukohariigi pädeva asutuse hiljuti väljastatud tõend, mis kinnitab, et ta on täitnud maksude (otsesed maksud ja käibemaks) tasumisega seotud kohustused kooskõlas nimetatud riigi õigusnormidega.
Kui asjaomases riigis kirjeldatud dokumente või tõendeid ei väljastata, võib need asendada vandega või kui see ei ole võimalik, siis tõotusega, mille pakkuja annab kõnealuse riigi kohtu- või haldusasutuse, notari või kvalifitseeritud kutseorganisatsiooni ees.
NB! Juhul, kui nendega leping sõlmitakse, peavad ühendused esitama kinnituse, alusdokumendid ja teabe kõikide liikmete kohta.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:
— koopiad viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansist ja tegevusaruannetest), millest ilmneb maksustamiseelne aastakasum. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse iga aasta maksustamiseelse kasumi kohta viimase 3 aasta lõikes. Kui finantsaruannetest või kinnitusest ilmneb, et viimasel 3 aastal ollakse keskmiselt kahjumis, peab pakkuja esitama mõne muu dokumendi, mis tõendab tema finants- ja majandussuutlikkust, näiteks asjakohase tagatise kolmandalt isikult (nt emaettevõttelt) või kinnitused audiitoritelt, vannutatud raamatupidajatelt või võrdväärsed dokumendid;
— kinnitus aasta kogukäibe kohta viimase 3 majandusaasta lõikes.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: et valituks osutuda, peab pakkuja tõendama, et tema viimase 3 majandusaasta keskmine aastane kogukäive on 1 000 000 EUR.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:
I) järgmiste profiilide elulookirjeldused:
— Archibuse ruumide haldamise ja ennetava hoolduse haldamise moodulite ülesseadmise projektijuht ning vähemalt 1 viide kolmanda poole süsteemide protsesside ja andmete Archibuse süsteemi migreerimise kohta;
— Archibuse ruumide haldamise ja ennetava hoolduse haldamise moodulite rakendamise analüütik;
— ruumide haldamise ja ennetava hoolduse haldamise moodulite koolitaja;
II) 3 viidet viimase 3 aasta jooksul käesoleva lepingu tegevustega samalaadsetes tegevustes (Archibuse ruumide haldamise ja ennetava hoolduse haldamise moodulite rakendamine, süsteemide Archibuse süsteemi migreerimine) osalemise kohta;
III) pakkuja peab esitama tõendi iga allpool nimetatud Archibuse moodulite rakendamisega seotud teenuse viimasel 3 aastal osutamise kohta:
1) rakendustegevuste valdkonnas IT projektijuhtimise metoodika loomine;
2) kolmanda poole süsteemist tähtnumbriliste ja graafiliste andmete migreerimine Archibuse süsteemi;
IV) pakkuja peab esitama kinnituse selle kohta, et tal on arenduskeskkond järgmiste tehnoloogiatega: Oracle DBMS 11g, Oracle Weblogic 12c, ARIS (või muu BPMi vahend) ja Archibus 21.3 ML, mis on lepingu täitmiseks vajalikud.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
— iga nõutud profiili (projektijuht, analüütik ja koolitaja) miinimumnõue on 2aastane kogemus;
— käesoleva lepingu tegevustega samalaadsetes tegevustes osalemise 3 viite maksumus peab olema vähemalt 150 000 EUR lepingu kohta.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
OIB.DR.2/PO/2015/072/679.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
22.2.2016 - 17:30
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 29.2.2016 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

infrastruktuuri- ja logistikaamet – Brüssel (OIB), hoone CSM 1, cours Saint-Michel 1 (sissepääs aadressil rue Père de Deken 23), 1040 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: 1 nõuetekohaselt volitatud esindaja pakkuja kohta võib pakkumiste avamisel osaleda (tuleb esitada pass või ID-kaart). Osaleda soovivad pakkujad peavad teavitama hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumiste avamist kirja teel (vt punktis I.1 esitatud aadressi) Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaameti üksust DR.2 – finantsküsimused ja avalikud hanked.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

1) Iseloomustus ja lisadokumendid (sh küsimused ja vastused) avaldatakse veebiaadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255 Huvitatud pooli kutsutakse veebisaidi kaudu registreeruma. Sel juhul teavitab veebipõhine riigihangete süsteem neid igast käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatavast uuendusest. Saidil registreerumata pooltel palutakse seda korrapäraselt kontrollida. Komisjon ei vastuta selle eest, kui pakkujad ei märka nimetatud veebisaidil käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatud lisateavet.

Veebisaiti uuendatakse regulaarselt; pakkujate kohus on pakkumisperioodi vältel täiendusi ja muudatusi kontrollida.
Täiendavat teavet lepingutingimuste, lepingu uuendamiste, osalemistingimuste, nõutava suutlikkuse miinimumtasemete, lepingu eeldatava kogumaksumuse jne kohta sisaldab eespool nimetatud veebisaidil avaldatud iseloomustus. Pabereksemplare ei väljastata. Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaamet (OIB) sai 2005. aastal EMASi sertifikaadi ja käitub keskkonnahoidlikult. EMAS on keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem, ELi vabatahtlik vahend, mida organisatsioonid kasutavad oma tegevuse muutmisel keskkonnahoidlikumaks.
2) Teenuste osutamise raamlepingu maksimaalne kestus on 48 kuud ning hooldusteenuste otselepingu kestus on 72 kuud.
3) Algse lepingu sõlmimisele järgneva maksimaalselt 3aastase ajavahemiku jooksul võib hankija kasutada ilma hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust uute teenuste kohta, mis koosnevad samalaadsete teenuste kordamisest, mida osutab ettevõtja, kellega sama hankija on varem lepingu sõlminud.

4) Infrastruktuuri- ja logistikaameti pakkumiskutses osalemise ja riigihanke menetluse korra kohta täpsema teabe saamiseks palume vaadata dokumenti "Guide for tenderers" (juhised pakkujatele) ja brošüüri "Koostöö Euroopa Komisjoniga", mis on saadaval järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
23.12.2015