Szolgáltatások - 27-2016

Normál nézet megjelenítése

02/01/2016    S1

Belgium-Brüsszel: „Archibus migration and consulting services”

2016/S 001-000027

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: CSM 1 05/43
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Brüsszel
Címzett: OIB.DR.2 Pénzügy és közbeszerzés
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Archibus migration and consulting services”.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 7: Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: Brüsszel fővárosi régió és a környező területek.

NUTS-kód BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés az Archibus szoftver alkalmazásához és karbantartásához szükséges konfigurálási, migrálási és képzési tanácsadási szolgáltatások beszerzésére vonatkozik.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Becsült érték áfa nélkül:
1 400 000 és 1 700 000 között EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetésre a pályázati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet rendelkezéseiben megállapított, 30 napos időközönként kerül sor.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Minden egyes csoporttagnak meg kell felelnie a ki nem zárással kapcsolatos kritériumoknak. A csoportosulás egészének meg kell felelnie a kiválasztási kritériumoknak (lásd a III.2.2. és III.2.3. pontokat), és az egyes csoporttagok együttes és egyetemleges felelősséggel tartoznak a szerződés teljesítéséért.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyazonossági adatait (lásd a dokumentáció I.1. mellékletét), valamint e felhívás III.2., „Részvételi feltételek” pontjában előírt és a dokumentáció I. mellékletében felsorolt valamennyi dokumentumot és információt.
A pályázó köteles bizonyító erejű dokumentumot csatolni annak az országnak a megnevezésével, amelyben székhelye vagy állandó lakhelye van, a székhelye/lakóhelye szerinti ország jogszabályainak megfelelően.

A pályázónak megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott ünnepélyes nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. Az ünnepélyes nyilatkozatnak az alábbi mintát kell követnie (a minta teljes terjedelmében az alábbi oldalon van közzétéve): http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia az ünnepélyes nyilatkozatban foglaltakat:
— érvényes, új keletű erkölcsi bizonyítvány vagy – ennek hiányában – azzal egyenértékű, a székhelye szerinti ország valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott, új keletű dokumentum, amely azt igazolja, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatt, nem kötött egyezséget hitelezőkkel, gazdasági tevékenységét nem függesztette fel, ilyen eljárás kezdeményezésére nem került sor vele szemben, továbbá nincs a nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezések szerinti, valamely hasonló eljárás következtében semmilyen hasonló helyzetben,
— új keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy – ennek hiányában – azzal egyenértékű, a székhelye szerinti ország valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott új keletű dokumentum, amely igazolja, hogy nem ítélték el jogerősen a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogsértés, valamint csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt,
— az ajánlattevő lakhelye/székhelye szerinti ország megfelelő szerve által kiadott, új keletű igazolás, amely igazolja, hogy az ajánlattevő eleget tett a társadalombiztosítási hozzájárulás befizetésével kapcsolatos kötelezettségeinek,
— az ajánlattevő származási országának illetékes hatósága által kibocsátott új keletű igazolás arról, hogy a jelentkező a származási ország jogszabályai értelmében teljesítette adófizetési kötelezettségeit (közvetlen adók és héa).
Amennyiben az érintett országban nem adnak ki ilyen dokumentumot vagy igazolást, úgy azt helyettesítheti eskü alatt tett nyilatkozat vagy – ennek hiányában – az érdekelt fél által annak származási országának igazságügyi vagy közigazgatási hatósága, közjegyzője vagy minősített szakmai testülete előtt tett ünnepélyes nyilatkozat.
Megjegyzés: amennyiben a szerződést csoportosulásnak ítélik oda, a csoportosulásnak az ünnepélyes nyilatkozatot az igazoló dokumentumokkal és információkkal együtt minden egyes tagra vonatkozóan be kell nyújtaniuk.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a pályázónak be kell nyújtania a következőt:
— az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi kimutatások (mérlegek és üzemi számlák) másolatai az utóbbi 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattevőnek igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves adózás előtti nyereségéről az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utóbbi 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor a pályázónak pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések vagy azokkal egyenértékű dokumentumok,
— az elmúlt 3 pénzügyi év teljes éves forgalmát tartalmazó kimutatás.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): az ajánlattevőknek a kiválasztás érdekében az elmúlt 3 pénzügyi évre legalább 1 000 000 EUR összegű éves átlagforgalmat kell igazolniuk.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a pályázónak be kell nyújtania a következőt:
I) a következő profilokra vonatkozó önéletrajzok:
— térgazdálkodáshoz és megelőző karbantartás irányításához szükséges Archibus modulok felállításával foglalkozó projektmenedzser, és legalább 1 referencia folyamatok és adatok harmadik felek rendszereiből az Archibusba való migrálására vonatkozóan,
— térgazdálkodáshoz és/vagy megelőző karbantartás irányításához szükséges Archibus modulok implementálásával foglalkozó elemző,
— térgazdálkodásra és megelőző karbantartás irányítására kiterjedő modulokkal foglalkozó oktató;
II) 3 referencia felsorolása az elmúlt 3 évben a szerződésben említettekhez hasonló tevékenységekben való részvételre vonatkozóan (Archibus modulok implementálása térgazdálkodásra, megelőző karbantartás irányítására és rendszerek Archibusba történő migrálására kiterjedően);
III) a pályázónak – az elmúlt 3 év során szerzett, Archibus modulok implementálásával kapcsolatos – referenciát kell benyújtania a lenti szolgáltatások mindegyikére vonatkozóan:
1) IT-projektmenedzsmentre vonatkozó módszertan kialakítása a fejlesztési tevékenységek tekintetében:
2) alfanumerikus és grafikus adatok egy harmadik fél rendszeréből Archibusba történő migrálása;
IV) a pályázó köteles ünnepélyes nyilatkozatot benyújtani arról, hogy rendelkezni fog a következő technológiákkal ellátott fejlesztési környezettel: Oracle DBMS 11g, Oracle Weblogic 12c, ARIS (vagy más BPM eszköz) és Archibus 21.3 ML, a szerződés teljesítéséhez.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
— az előírt profilok mindegyikére vonatkozóan (projektmenedzser, elemző és oktató) legalább 2 éves tapasztalat a minimumkövetelmény,
— a szerződésben foglaltakhoz hasonló tevékenységekben való részvételre vonatkozó 3 referenciának szerződésenként legalább 150 000 EUR összegűnek kell lennie.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
OIB.DR.2/PO/2015/072/679.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
22.2.2016 - 17:30
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29.2.2016 - 10:00

Hely:

Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB), CSM 1 épület, cours Saint-Michel 1 (bejárat a rue Père de Deken 23 címen), 1040 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlattevőnként 1 meghatalmazott képviselő részt vehet a tenderbontáson (az útlevelét vagy a személyi igazolványát be kell mutatnia). Azoknak az ajánlattevőknek, akik jelen kívánnak lenni, a tenderbontás dátumát legkésőbb 2 munkanappal megelőzően írásban értesíteniük kell az OIB DR.2 Pénzügy és Közbeszerzés Egységet (az adatokat lásd az I.1. pontban).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

1) A dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetőek le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255 Kérjük az érdekelt feleket, hogy regisztráljanak a honlapon. Ez esetben értesítést kapnak az online közbeszerzési rendszeren keresztül valamennyi olyan aktualizált információról, amely a jelen ajánlati felhívás céljából rendelkezésre áll. Az oldalon nem regisztrált feleket arra kérik, hogy rendszeresen keressék azt fel. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról.

A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.
A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 2005-ben „EMAS” tanúsítást kapott, ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS környezetvédelmi hitelesítési rendszer. Olyan eszköz, melyet különböző szervezetek az EU-ban önkéntesen alkalmaznak a környezetvédelmi teljesítményük fejlesztése céljából.
2) A szolgáltatásnyújtásra irányuló keretszerződés időtartama legfeljebb 48 hónap, továbbá a karbantartási szolgáltatásokra irányuló közvetlen szerződés időtartama 72 hónap.
3) Az induló szerződés megkötését követő legfeljebb 3 év során az ajánlatkérő ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat olyan új szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek azokhoz hasonló szolgáltatások megismétlését jelentik, amelyekkel az ajánlatkérő a jelen szerződés nyertesét megbízta.

4) A tendereljárásban való részvételre és a Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatallal kapcsolatos közbeszerzési eljárásfolyamatra vonatkozó további információért lásd az alábbi linken elérhető forrásokat: „Pályázói útmutató” („Guide for tenderers”) és az „Üzleti kapcsolatban az Európai Bizottsággal” („Doing business with the European Commission”) elnevezésű brosúra: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
23.12.2015