W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 27-2016

Wyświetl widok skrócony

02/01/2016    S1    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: „Archibus migration and consulting services”

2016/S 001-000027

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: CSM 1 05/43
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Urząd ds. Infrastruktury i Logistyki w Brukseli
Osoba do kontaktów: OIB.DR.2 — Finanse i Zamówienia Publiczne
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu

Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Archibus migration and consulting services”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Region Stołeczny Brukseli i okolice.

Kod NUTS BE1

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 48
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Niniejsze zamówienie dotyczy zakupu usług doradczych dotyczących dostosowania oprogramowania, migracji i szkolenia koniecznych do korzystania z oprogramowania Archibus oraz jego utrzymania.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1 400 000 i 1 700 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność w ciągu 30 dni zgodnie z warunkami projektu umowy załączonego do dokumentacji przetargowej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Każdy członek grupy musi indywidualnie przestrzegać kryteriów wykluczenia. Grupa wykonawców jako całość musi przestrzegać kryteriów wyboru (zob. pkt III.2.2 i III.2.3), a poszczególni członkowie tej grupy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oferent musi załączyć formularz identyfikacyjny (zob. załącznik I.1 do dokumentacji przetargowej) oraz wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.2 „Warunki udziału” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku I do dokumentacji przetargowej.
Oferent określi państwo, w którym ma zarejestrowaną siedzibę lub miejsce zamieszkania, w dokumentacji dowodowej wymaganej przepisami prawa kraju, w którym zarejestrowana jest działalność.

Oferent powinien załączyć opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie:
— aktualny odpis z rejestru sądowego lub, w przypadku jego braku, aktualny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia oferenta, potwierdzający, że oferent nie znajduje się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo jego działalnością nie zarządza sąd, nie prowadzi postępowania układowego z wierzycielami, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie jest prowadzone wobec niego postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, ani też nie znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych,
— aktualny odpis z rejestru sądowego lub, w przypadku jego braku, aktualny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia oferenta, potwierdzający, że oferent nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo naruszające zasady etyki zawodowej ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za nadużycie finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub inną nielegalną działalność naruszającą finansowe interesy Unii,
— aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, w którym oferent ma siedzibę, potwierdzające, że oferent wykonał swoje zobowiązania w zakresie płatności składek na ubezpieczenie społeczne,
— aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, w którym oferent ma siedzibę, potwierdzające, że oferent nie zalega z płatnością podatków (bezpośrednich i VAT) nałożonych przepisami prawa kraju siedziby.
Jeżeli w danym kraju nie wydaje się takich dokumentów lub zaświadczeń, mogą być one zastąpione oświadczeniem pod przysięgą lub, jeżeli to niemożliwe, formalnym oświadczeniem, złożonym przez oferenta przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub właściwym organem zawodowym w jego kraju.
Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i wymagane informacje dotyczące grupy muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oferent musi dostarczyć:
— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, taki jak odpowiednia gwarancja podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenie biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,
— oświadczenie o całkowitym rocznym obrocie z 3 ostatnich lat obrotowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać uzyskanie średnich całkowitych rocznych obrotów w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości 1 000 000 EUR.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
oferent musi dostarczyć:
I) życiorysy dla poniższych profili:
— kierownik projektu wdrażania modułów systemu Archibus do zarządzania powierzchnią i zarządzania konserwacją zapobiegawczą oraz co najmniej 1 referencja dotycząca migracji danych i procesów z obcych systemów do systemu Archibus,
— analityk w dziedzinie wdrażania modułów systemu Archibus do zarządzania powierzchnią i/lub zarządzania konserwacją zapobiegawczą,
— szkoleniowiec w dziedzinie modułów do zarządzania powierzchnią i zarządzania konserwacją zapobiegawczą;
II) wykaz 3 referencji działań podobnych do przedmiotu zamówienia z 3 ostatnich lat (wdrożenie modułów systemu Archibus do zarządzania przestrzenią, zarządzania konserwacją zapobiegawczą oraz migracja systemów do systemu Archibus);
III) oferent musi przedstawić po 1 referencji w odniesieniu do każdej z usług opisanych poniżej, zrealizowanej w okresie 3 ostatnich lat, związanej z wdrażaniem modułów systemu Archibus:
1) wdrożenie metodologii zarządzania projektami informatycznymi w ramach działań rozwojowych;
2) migracja danych alfanumerycznych i graficznych z obcego systemu do systemu Archibus;
IV) oferent musi przedstawić oświadczenie potwierdzające, że będzie dysponował środowiskiem programistycznym obejmującym następujące technologie: Oracle DBMS 11g, Oracle Weblogic 12c, ARIS (lub inne narzędzie BPM) i Archibus 21.3 ML, wymaganym do realizacji umowy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— w odniesieniu do każdego wymaganego profilu (kierownik projektu, analityk i szkoleniowiec) wymaga się co najmniej 2-letniego doświadczenia,
— 3 referencje dotyczące działań podobnych do przedmiotu zamówienia muszą mieć wartość co najmniej 150 000 EUR na umowę.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OIB.DR.2/PO/2015/072/679.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.2.2016 - 17:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.2.2016 - 10:00

Miejscowość:

Urząd ds. Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB), budynek „CSM 1”, cours Saint-Michel nr 1 (wejście od strony rue Père de Deken 23), 1040 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w otwarciu ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel oferenta (po obowiązkowym okazaniu paszportu lub dowodu tożsamości). Oferenci wyrażający wolę uczestnictwa powinni o tym poinformować pisemnie dział OIB DR.2 — Finanse i Zamówienia Publiczne (zob. dane podane w pkt I.1) najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe

1) Dokumentacja przetargowa i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255 Zainteresowane strony zachęca się do zarejestrowania się przez witrynę internetową. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert opublikowanymi w tej witrynie.

Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.
Dodatkowe informacje o warunkach umownych, odnowieniu umowy, warunkach udziału, minimalnym poziomie wymaganych kwalifikacji, całkowitej szacowanej wielkości zamówienia itp. znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej w wyżej wspomnianej witrynie internetowej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana. OIB, któremu w 2005 przyznano certyfikat EMAS, zachowuje się w sposób przyjazny środowisku. EMAS to system ekozarządzania i audytu będący dobrowolnym instrumentem UE wykorzystywanym przez organizacje w celu poprawy ich działalności środowiskowej.
2) Umowa ramowa o usługi zostanie zawarta na maksymalny okres 48 miesięcy, a bezpośrednia umowa o usługi konserwacji zostanie zawarta na okres 72 miesięcy.
3) Przez okres maksymalnie 3 lat od zawarcia umowy początkowej instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do dodatkowych zamówień polegających na ponownym świadczeniu podobnych usług zleconych wykonawcy niniejszego zamówienia.

4) W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat udziału w zamówieniach i przebiegu procedury udzielania zamówień publicznych przez OIB, zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem oferentów” oraz broszurą „Zrób dobry interes z Komisją Europejską”, które są dostępne na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.12.2015