Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 27-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

02/01/2016    S1    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: „Archibus migration and consulting services“

2016/S 001-000027

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/43
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel
Kontaktná osoba: OIB.DR.2 Financie a verejné obstarávanie
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
„Archibus migration and consulting services“ (Migračné a konzultačné služby súvisiace so softvérom Archibus).
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: V regióne hlavného mesta Brusel a jeho okolí.

Kód NUTS BE1

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Táto zákazka sa týka obstarania služieb konfigurácie, migrácie a školiacej konzultácie, ktoré sú potrebné pre aplikáciu a údržbu softvéru Archibus.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72000000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 1 400 000 do 1 700 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Platba do 30 dní, ako je uvedené v ustanoveniach návrhu zmluvy v prílohe k súťažným podkladom.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Každý jednotlivý člen zoskupenia musí spĺňať kritériá nevylúčenia. Zoskupenie ako celok musí spĺňať kritériá výberu (pozri body III.2.2 a III.2.3) a rozliční členovia zoskupenia budú spoločne a nerozdielne zodpovední za vykonanie zákazky.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí predložiť údaje o totožnosti (pozri prílohu I.1 k súťažným podkladom) a všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.2 tohto oznámenia pod názvom „Podmienky účasti“, ktoré sú uvedené v prílohe I k súťažným podkladom.
Uchádzač musí priložiť dokumentárny dôkaz s názvom krajiny, v ktorej má ústredie alebo sídlo, ako to vyžadujú právne predpisy v krajine, kde má sídlo.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy:
— aktuálny výpis z registra trestov alebo, ak to nie je možné, aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu, z ktorého vyplýva, že nie je v konkurze alebo v likvidácii, nie sú jeho záležitosti spravované súdom, voči nemu neprebieha vyrovnávacie konanie, nemá pozastavený výkon obchodných činností, proti nemu sa nevedie žiadne podobné konanie a nenachádza sa v žiadnej obdobnej situácii vyplývajúcej z podobných konaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov,
— posledný výpis z registra trestov, alebo ak takýto výpis neexistuje, posledný rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v mieste, odkiaľ záujemca alebo uchádzač pochádza, ktorý potvrdzuje, že nebol právoplatne odsúdený za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania, nepodlieha rozsudku, ktorý má povahu „res judicata“ za podvod, korupciu, príslušnosť k zločinnej organizácii alebo za každú inú nezákonnú činnosť škodlivú pre finančné záujmy Únie,
— posledné osvedčenie vydané príslušným orgánom v štáte, v ktorom má uchádzač sídlo, preukazujúce, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie,
— posledný dokument vydaný príslušným orgánom v štáte, kde má uchádzač sídlo, preukazujúci, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia daní (priamych daní a DPH) v súlade s právnymi predpismi platnými v dotyčnej krajine.
Ak sa v danej krajine nevydávajú žiadne takéto dokumenty alebo osvedčenia, môžu sa nahradiť prísažným alebo, ak to nie je možné, čestným vyhlásením vykonaným uchádzačom pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo oprávneným odborným orgánom v danej krajine.
Poznámka: zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí predložiť:
— kópiu finančných výkazov (súvaha a prevádzkové účty) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť vyhlásenie týkajúce sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materská spoločnosť), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,
— výkaz o celkovom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o svojom celkovom priemernom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške 1 000 000 EUR.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzač musí predložiť:
I) životopisy pre nasledujúce profily:
— vedúci projektu v oblasti vytvárania modulov Archibus pre riadenie priestorov a riadenie preventívnej údržby a aspoň 1 referencia v oblasti migrácie procesov a dát zo systémov tretej strany do modulov Archibus,
— analytik v oblasti implementácie modulov Archibus pre riadenie priestorov a/alebo riadenie preventívnej údržby,
— školiteľ pre moduly týkajúce sa riadenia priestorov a riadenia preventívnej údržby;
II) zoznam 3 referencií týkajúcich sa účasti v činnostiach podobných tým, ktoré sú zahrnuté v tejto zákazke, realizovaných počas posledných 3 rokov (implementácia modulov Archibus týkajúcich sa riadenia priestorov, riadenia preventívnej údržby a migrácie systémov do modulov Archibus);
III) uchádzač bude musieť predložiť referenciu za každú z nižšie uvedených služieb, ktoré boli poskytované počas posledných 3 rokov, čo sa týka implementácie modulov Archibus:
1) vytváranie metodiky pre riadenie IT projektu vzhľadom na rozvojové činnosti;
2) migrácia alfanumerických a grafických údajov zo systému tretej strany do modulov Archibus;
IV) uchádzač má predložiť čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že bude disponovať vývojovým prostredím s nasledujúcimi technológiami: Oracle DBMS 11g, Oracle Weblogic 12c, ARIS (alebo iný nástroj BPM) a Archibus 21.3 ML, ktoré sa požadujú na vykonanie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
— minimálnou požiadavkou pre každý požadovaný profil (vedúci projektu, analytik a školiteľ) sú 2-ročné skúsenosti,
— 3 referencie týkajúce sa účasti na činnostiach podobných tým, ktoré sú zahrnuté v tejto zákazke, musia zodpovedať hodnote aspoň 150 000 EUR v prípade každej zmluvy.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
OIB.DR.2/PO/2015/072/679.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
22.2.2016 - 17:30
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29.2.2016 - 10:00

Miesto:

Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel (OIB), budova CSM 1, cours Saint-Michel 1 (vchod cez rue Père de Deken 23), 1040 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo preukaz totožnosti). Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia písomne informovať oddelenie OIB DR.2 „Financie a verejné obstarávania“ (informácie o adrese sú uvedené v bode I.1) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255 Zainteresované strany vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom online systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v špecifikáciách dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Certifikáciou „EMAS“ získanou v roku 2005 OIB uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ používaný organizáciami na zlepšenie ich environmentálneho pôsobenia.
2) Rámcová zmluva na poskytnutie služieb bude uzatvorená na obdobie 48 mesiacov a trvanie priamej zmluvy na služby údržby bude 72-mesiacov.
3) Počas maximálneho 3-ročného obdobia nasledujúceho po uzatvorení pôvodnej zmluvy môže obstarávateľ využiť rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nových služieb zahŕňajúcich opakované poskytovanie služieb podobné tým, ktorými obstarávateľ poveril stranu, ktorej udelil toto obstarávanie.

4) Ďalšie informácie o účasti na výzve na súťaž a poradí postupov verejného obstarávania OIB nájdete v príručke „Guide for tenderers“ (Usmernenia pre uchádzačov) a brožúre s názvom „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23.12.2015