Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 27-2016

Prikaži skrčeni pogled

02/01/2016    S1    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: „Archibus migration and consulting services“

2016/S 001-000027

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: CSM 1 05/43
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Urad za infrastrukturo in logistiko – Bruselj
V roke: OIB.DR.2 Finance in javna naročila
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
„Archibus migration and consulting services“
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 7: Računalniške in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje glavnega mesta Bruselj in njegova okolica.

Šifra NUTS BE1

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 48
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
To naročilo vključuje nabavo svetovalnih storitev za konfiguracijo, migracijo in usposabljanje, ki so potrebne za uporabo in vzdrževanje programske opreme Archibus.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

72000000

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 1 400 000 in 1 700 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Plačilo v 30 dneh, kakor je navedeno v določbah osnutka pogodbe, priloženega specifikacijam.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Vsak posamezni član skupine mora izpolnjevati merila za neizključitev. Skupina kot celota mora izpolnjevati merila za izbor (glejte točki III.2.2 in III.2.3) in različni člani skupine bodo solidarno odgovorni za izvajanje naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora priložiti podatke o identiteti (glejte Prilogo I.1 k specifikacijam) ter vse dokumente in informacije, zahtevane v točki III.2 „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in navedene v Prilogi I k specifikacijam.
Ponudnik mora priložiti dokumentarno dokazilo z imenom države, v kateri ima svoj sedež ali prebivališče, kot to zahteva zakonodaja države prebivališča.

Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni izmed situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opomba: uspešni ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti naslednja dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev:
— nedavni izvleček iz sodnega registra ali, če to ni mogoče, enakovreden dokument, ki ga je pred nedavnim izdal ustrezni sodni ali upravni organ v državi prebivališča ponudnika, ki potrjuje, da ni v stečaju, likvidaciji ali pod upravo sodišča, da ni vstopil v poravnavo z upniki, da ni prenehal s svojimi poslovnimi dejavnostmi, da ni predmet podobnih postopkov in da ni v kakršni koli analogni situaciji, ki bi izhajala iz podobnega postopka po nacionalnih zakonih ali predpisih,
— nedavni izvleček iz sodnega registra ali, če to ni mogoče, enakovreden dokument, ki ga je pred nedavnim izdal ustrezni sodni ali upravni organ v državi prebivališča ponudnika, ki potrjuje, da ni bil pravnomočno obsojen za prekršek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in ni bil predmet pravnomočnega sojenja za prevaro, korupcijo, sodelovanje v kriminalni organizaciji ali za katero koli drugo nezakonito dejavnost, ki škoduje finančnim interesom Unije,
— nedavno potrdilo, ki ga je izdal ustrezni organ v državi prebivališča ponudnika in ki potrjuje, da je izpolnil svoje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost,
— nedavno potrdilo, ki ga je izdal ustrezni organ v državi prebivališča ponudnika in ki potrjuje, da je izpolnil svoje obveznosti v zvezi s plačili davkov (neposrednih davkov in DDV) v skladu z zakonskimi določbami navedene države.
Če zadevna država takšnih dokumentov ali potrdil ne izdaja, se lahko nadomestijo z izjavo pod prisego ali, če to ni mogoče, s formalno izjavo, ki jo ponudnik poda pred sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim strokovnim organom v omenjeni državi.
Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti:
— kopije računovodskih izkazov (bilanc stanja in kontov poslovnih dejavnosti) za pretekla 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za pretekla 3 leta. Če računovodski izkazi ali poročilo izkazujejo povprečno izgubo v obdobju preteklih 3 let, mora ponudnik predložiti dodaten dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matične družbe), poročila revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno,
— poročilo o skupnem letnem prometu za pretekla 3 poslovna leta.
Najnižje ravni morebitnih standardov: ponudnik mora za to, da bi bil izbran, zagotoviti dokazilo o povprečnem skupnem letnem prometu za pretekla 3 poslovna leta v višini 1 000 000 EUR.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora predložiti:
(I) življenjepise za naslednje profile:
— vodja projekta na področju vzpostavljanja modulov Archibus za upravljanje prostora in upravljanje preventivnega vzdrževanja, ki ima vsaj 1 referenco s področja migracije procesov in podatkov iz sistemov tretjih strani v Archibus,
— analitik na področju izvajanja modulov Archibus za upravljanje prostora in/ali upravljanje preventivnega vzdrževanja,
— izvajalec usposabljanja za module, ki pokrivajo upravljanje prostora in upravljanje preventivnega vzdrževanja;
(II) seznam 3 referenc, ki zadevajo sodelovanje v dejavnostih, podobnih dejavnostim iz tega naročila, iz preteklih 3 let (izvajanje modulov Archibus, ki pokrivajo upravljanje prostora, upravljanje preventivnega vzdrževanja in migracijo sistemov v Archibus);
(III) ponudnik bo moral zagotoviti referenco za vsako od spodaj navedenih storitev, ki ju je zagotovil v preteklih 3 letih, v zvezi z izvajanjem modulov Archibus:
(1) vzpostavitev metodologije za upravljanje projekta IT z ozirom na razvojne dejavnosti;
(2) migracija alfanumeričnih in grafičnih podatkov iz sistema tretje strani v Archibus;
(IV) ponudnik mora zagotoviti formalno izjavo, ki potrjuje, da bo imel razvojno okolje z naslednjimi tehnologijami: Oracle DBMS 11g, Oracle Weblogic 12c, ARIS (ali drugo orodje BPM) in Archibus 21.3 ML, ki so potrebne za izvedbo naročila.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
— za vsak zahtevani profil (vodja projekta, analitik in izvajalec usposabljanja) sta zahtevani najmanj 2 leti izkušenj,
— vrednost vsake od 3 referenc, ki zadevajo sodelovanje v dejavnostih, podobnih dejavnostim iz tega naročila, mora znašati vsaj 150 000 EUR.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
OIB.DR.2/PO/2015/072/679.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.2.2016 - 17:30
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 29.2.2016 - 10:00

Kraj:

Urad za infrastrukturo in logistiko – Bruselj (OIB), stavba CSM 1, cours Saint-Michel 1 (vhod iz rue Père de Deken 23), 1040 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb lahko sodeluje 1 ustrezno pooblaščeni zastopnik na ponudnika (predložiti je treba potni list ali osebno izkaznico). Ponudniki, ki želijo sodelovati, morajo pisno obvestiti Enoto OIB DR.2 Finance in javna naročila (glejte podatke o naslovu v točki I.1 zgoraj) najkasneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

(1) Specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1255 Zainteresirane strani vabimo, da se registrirajo na tej spletni strani. Nato bodo preko spletnega sistema za javna naročila obveščene o kakršnih koli posodobitvah za ta javni razpis. Strani, ki se ne registrirajo na strani, jo morajo redno spremljati. Komisija ni odgovorna, če ponudniki ne zasledijo dodatnih informacij k temu javnemu razpisu na navedeni spletni strani.

Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.
Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih najnižjih ravneh sposobnosti, skupnem predvidenem obsegu naročila itd. so navedene v specifikacijah, ki so na voljo na prej omenjeni spletni strani. Tiskana različica ne bo izdana. Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) je leta 2005 pridobil certifikat „EMAS“ in sprejema ravnanje, prijazno do okolja. EMAS je sistem za okoljsko ravnanje in presojo, prostovoljni instrument EU, ki ga organizacije uporabljajo, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost.
(2) Okvirno naročilo za zagotavljanje storitev bo trajalo največ 48 mesecev, neposredno naročilo za storitve vzdrževanja pa bo trajalo 72 mesecev.
(3) V obdobju največ 3 let od izvedbe začetnega naročila bo lahko naročnik uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu za nove storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev, dodeljenih strani, ki ji bo naročnik oddal to naročilo.

(4) Za dodatne informacije o sodelovanju v javnem razpisu in o poteku postopkov javnih naročil za OIB glejte „Vodnik za ponudnike“ in brošuro „Poslovanje z Evropsko komisijo“, ki sta dostopna na povezavi: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23.12.2015