Építési beruházás - 29-2021

Submission deadline has been amended by:  140589-2021
04/01/2021    S1

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése

2021/S 001-000029

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001294062020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001294062020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

67. sz. főút Látrány elkerülő fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001294062020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233100 Autópálya és közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés a „67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2×2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása – Látrány elkerülő szakasz” projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

67. sz. főút 79+106,80 - 89+272,59 km sz. között

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti Látrány elkerülő szakaszának 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetre történő fejlesztése a 79+106,80 - 89+272,59 km sz. között (X. tervezési szakasz), összesen 10 165,79 m hosszon. A tervezési sebesség 110 km/h, a koronaszélesség 20,50 m. A fejlesztés során létesítésre kerül 2 db vadátjáró, 1 db turbó körforgalom az M7-es autópálya csomópontjában, 1 db csökkentett paraméterű különszintű csomópont a 6514 j. ök. út keresztezésénél (Viszi csomópont), valamint 1 db különszintű földút átvezetés Rádpuszta térségében a 87+770 km szelvényben, mely esetén Kaposvár irányából biztosított a lehajtási lehetőség Rádpuszta felé. A fejlesztéshez kapcsolódó keresztező és párhuzamos utak, útkorrekciók kiépítése, illetve a vadvédelmi, vízépítési, közmű kiváltási, üzemi hírközlési, valamint egyéb építési és bontási munkák teljeskörű megvalósítása szükséges.

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1) pontja szerinti szakember, az M.2.1. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.2) pontja szerinti szakember, az M.2.2. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3) pontja szerinti szakember az M.2.3. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 30 hónap.

II.1.6) pont indoklás: A projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, műszaki részei egymásra épülnek. A kivitelezési munkák és részfeladatok munkafolyamatainak összehangolása, a kivitelezések idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása, valamint a sikeres műszaki átadás és forgalomba helyezés érdekében szükséges a részajánlattételi lehetőség kizárása.

II.2.5) kiegészítés: Ár szempontként a "Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)" kerül értékelésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. §(5) bek. alapján. Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap alapján). A Kr. 15. § -ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra. Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján. A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási mód: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt.67. §(1)–(3) bek., valamint a Kr.1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. §(4) és (5) bek., 65. §(12) bek.,69. §(11a) bek.-re.

SZ.1.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bek. és 69. §(11), (11a) bek. és Kr. 1. §(7) bekezdése is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67 § (1)–(3) bek., valamint a Kr.1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően–- AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közút építése és/vagy felújítása) származó – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)–(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közút építése és/vagy felújítása) származó nettó árbevétele nem éri el a 19 000 000 000 HUF-ot.

A P.1. alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)–(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 156 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumkövetelményekre figyelemmel),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandó:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11) bek. és 69. § (11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 156 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M.1.1) min. 7 km egybefüggő, min. 2x2 sávos új közút építése tárgyú referenciát.

M.1.2) 1 db különszintű csomópont építése tárgyú referenciát.

AT a fenti M.1.1-M.1.2 pont szerinti előírásoknak több szerződéssel is megfelelhet, azonban minden egyes pont szerinti előírásnak való megfelelés kizárólag 1 szerződéssel igazolható.

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1) legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és

b) legalább 36 hónap országos közútépítés területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2) legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és

b) legalább 36 hónap országos közúthoz kapcsolódó útépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

M.2.3) legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és

b) legalább 36 hónap országos közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

AK az M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberek esetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat és a b) pontokban rögzített speciális tapasztalat megszerzése esetében engedi az időbeli átfedést.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. A végzettség tekintetében az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

AK „országos közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. szerinti fogalmat érti.

AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel új út kialakítását, és a minimum 2x2 sávra történő bővítést érti.

AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerz.-t bizt. köt.-ek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1)–(3) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135. § (5)–(6) bek., 322/2015. (X.30.) Kr. 32.§, Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., AV igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A.-B.§

AK a Kbt. 135.§ (8) bekezdésére tekintettel 20 % előleg igénybevételére biztosít lehetőséget.

Előleget AT választása szerint igényelheti az alábbi módok bármelyikén:

— a Szerződésben foglalt tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása mellett, vagy

— biztosíték nyújtása nélkül. Részleteket a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4. pontja tartalmazza.

A kifizetés utófinanszírozású.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF

2 % tartalékkeret kerül előírásra

A részletek a KD-ban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/02/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/02/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)–(5) bek., Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek.szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.

7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 65. § (7) bek.-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44.§(1)-(4) bek.

10. Nyertes AT köteles a szerz. kötés időpontjára, a szerz. tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz. szerinti kivitelezési munkákra. Mértéke: 300 000 000 HUF/ káresemény és 1 000 000 000 HUF/év.

11. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

12. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is).

AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD)

13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem kíván tartani.

14. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip; .rar és excel formátumot jelöli meg.

15. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 millió nettó- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

16 .AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.

17. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

18. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)–(5) bek-t.

19. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

20. Értékelés: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám:0-10, részletes ismertetés a KD-ban.

21.Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin (lajstromszáma: 00241) és dr. Pete Judit (lajstromszáma: 00353)

22. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

23. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. AK a Támogatási Szerződés módosításának elfogadását a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Részletesen lásd:a szerz. terv.-ben foglaltak szerint.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2020