Usługi - 50-2017

03/01/2017    S1    Parlament Europejski - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i dwóch lat oraz ubezpieczenie od uszkodzenia mienia

2017/S 001-000050

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: plateau de Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU
Kod pocztowy: 2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2026
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i dwóch lat oraz ubezpieczenie od uszkodzenia mienia

Numer referencyjny: 06C60/2016/M046.
II.1.2)Główny kod CPV
66510000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Parlament Europejski zamierza:

zawrzeć bezpośrednią umowę dotyczącą ubezpieczenia uzupełniającego od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i na okres dwóch lat wobec wykonawcy i delegowanego wykonawcy, w odniesieniu do budynku im. Wilfrieda Martensa i Domu Historii Europejskiej w Brukseli, aby zagwarantować optymalny odbiór i użytkowanie tych budynków w bezpiecznych warunkach — część 1;

zawrzeć bezpośrednią umowę dotyczącą ubezpieczenia uzupełniającego od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i na okres dwóch lat wobec wykonawcy i delegowanego wykonawcy, w odniesieniu do budynku Ośrodka Szkoleniowego (dawniej Montoyer 63) i budynku square de Meeûs w Brukseli, aby zagwarantować optymalny odbiór i użytkowanie tych budynków w bezpiecznych warunkach — część 2;

zawrzeć bezpośrednią umowę dotyczącą ubezpieczenia od uszkodzenia mienia w związku z projektem przebudowy i odnowienia budynku im. Vaclava Havla w Strasburgu, aby zagwarantować optymalny odbiór i użytkowanie tego budynku w bezpiecznych warunkach — część 3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i dwóch lat w Brukseli — budynek im. Wilfrieda Martensa i Dom Historii Europejskiej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela, Belgia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie, zgodnie z art. 1792 i 2270 belgijskiego kodeksu cywilnego, architektów, przedsiębiorców i innych osób związanych z wykonawcą i delegowanym wykonawcą na podstawie umowy o dzieło od odpowiedzialności na okres dziesięciu lat w przypadku robót konstrukcyjnych i na okres dwóch lat w przypadku robót drobnych (części kontrolowane), we wszystkich aspektach, które nie wchodzą w zakres ubezpieczenia przedsiębiorców od odpowiedzialności cywilnej, wykupionego przez nich ewentualnie na okres 10 lat.

Ewentualne umowy podpisane przez przedsiębiorców powinny być udostępnione na pierwsze żądanie podczas wizyty w miejscu wykonywania robót.

Umowa obejmuje wyraźnie ubezpieczenie podwykonawców przedsiębiorstw budowlanych wymienionych powyżej od uszkodzenia mienia o takim samym charakterze jak ubezpieczenie od odpowiedzialności, o którym mowa w wymienionych artykułach belgijskiego kodeksu cywilnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie uzupełniające od odpowiedzialności cywilnej na okres dziesięciu lat i ubezpieczenie na okres dwóch lat w Brukseli — budynek square de Mêeus i Ośrodek Szkoleniowy (dawniej Montoyer 63)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE10
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela, Belgia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie, zgodnie z art. 1792 i 2270 belgijskiego kodeksu cywilnego, architektów, przedsiębiorców i innych osób związanych z wykonawcą i delegowanym wykonawcą na podstawie umowy o dzieło od odpowiedzialności na okres dziesięciu lat w przypadku robót konstrukcyjnych i na okres dwóch lat w przypadku robót drobnych (części kontrolowane), we wszystkich aspektach, które nie wchodzą w zakres ubezpieczenia przedsiębiorców od odpowiedzialności cywilnej, wykupionego przez nich ewentualnie na okres 10 lat.

Ewentualne umowy podpisane przez przedsiębiorców powinny być udostępnione na pierwsze żądanie podczas wizyty w miejscu wykonywania robót.

Umowa obejmuje wyraźnie ubezpieczenie podwykonawców przedsiębiorstw budowlanych wymienionych powyżej od uszkodzenia mienia o takim samym charakterze jak ubezpieczenie od odpowiedzialności, o którym mowa w wymienionych artykułach belgijskiego kodeksu cywilnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie od uszkodzenia mienia dotyczące projektu przebudowy i odnowienia budynku im. Vaclava Havla w Strasburgu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg, Francja.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszej umowy jest zagwarantowanie, poza wszelkim dochodzeniem odpowiedzialności, opłacenia wszystkich robót za naprawę szkód, zarówno jeżeli chodzi o przyczyny, jak i skutki, nawet wynikających z wady gruntu, za które odpowiedzialność ponoszą przedsiębiorstwa budowlane w rozumieniu art. 1792-1 francuskiego kodeksu cywilnego, producenci i podobne osoby, a także inspektor techniczny na podstawie art. 1792 francuskiego kodeksu cywilnego, tj. szkody, które:

— naruszają stabilność obiektów będących przedmiotem robót budowlanych,

— naruszają wspomniane obiekty, jeżeli chodzi o jeden z elementów konstrukcyjnych lub jeden z elementów wyposażenia, czyniąc je tym samym niezgodne z przeznaczeniem,

— naruszają stabilność jednego z elementów wyposażenia stanowiących nieodłączną część sieci, fundamentów, konstrukcji, stanu zamkniętego lub dachu w rozumieniu art. 1792-2 francuskiego kodeksu cywilnego.

Roboty naprawcze obejmują również:

— koszty związane z rozbiórką, usuwanie, zdejmowaniem, demontażem, szalunkowaniem, ponownym kładzeniem lub montażem, które okażą się ewentualnie konieczne, w tym usunięciem ziemi, roślinności i przywróceniem stanu poprzedniego,

— koszty ubezpieczenia od uszkodzenia mienia podczas robót naprawczych przeprowadzanych w wyniku szkody objętej gwarancją, jeżeli roboty podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od uszkodzenia mienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferty mogą składać pośrednicy ubezpieczeniowi i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jeżeli oferent jest wiodącym pośrednikiem ubezpieczeniowym lub towarzystwem ubezpieczeniowym wobec innych towarzystw, musi, podczas składania oferty w ramach niniejszego przetargu, wykazać za pomocą wszelkich dokumentów dowodowych, że jest w pełni ubezpieczony od ryzyk objętych gwarancją. Należy na przykład przedstawić ofertę podpisaną przez wiodącego ubezpieczyciela lub wszystkich ubezpieczycieli, pełnomocnictwo towarzystw itp.

Jeżeli oferent jest pośrednikiem, podpisuje umowę(-y) ubezpieczenia, które są przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, bezpośrednio z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielem wiodącym w imieniu i na rzecz tego ubezpieczyciela lub ubezpieczyciela wiodącego.

Z zastrzeżeniem poprzedniego akapitu udział w postępowaniach o udzielenie zamówień jest otwarty na takich samych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, prawnych i podmiotów publicznych działających w dziedzinach objętych traktatami oraz wszystkich osób fizycznych, prawnych i podmiotów publicznych z państw trzecich, które zawarły z Unią specjalne porozumienie w sprawie zamówień publicznych, na warunkach przewidzianych w tym porozumieniu.

Udział w zamówieniu jest również otwarty dla oferentów z państw, które ratyfikowały wielostronne porozumienie w sprawie zamówień publicznych WTO, na warunkach przewidzianych w tym porozumieniu.

Jeżeli potencjalny oferent nie kwalifikuje się do udziału w procedurze na mocy wspomnianych porozumień, w wyjątkowych okolicznościach może zostać dopuszczony ad hoc do udziału w postępowaniu przez Parlament Europejski, przy czym taka sytuacja nie tworzy precedensu ani zobowiązania na przyszłość.

Kwalifikowalność oferentów stwierdza się na podstawie zawartej w ofercie informacji o państwie, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oferenci powinni również przedstawić dowody wymagane przez prawo krajowe, a w szczególności:

— wpis do rejestru handlowego lub zawodowego,

— zezwolenie wydane przez organ kontroli w sektorze ubezpieczeń w kraju pochodzenia lub inny dokument potwierdzający, że oferent spełnia wszystkie warunki prawne wymagane do prowadzenia działalności w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia (w szczególności dowód wpisu),

— dowód posiadania ubezpieczenia od zawodowej odpowiedzialności cywilnej w przypadku pośredników; poświadczenie wypłacalności w przypadku towarzystw ubezpieczeniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE, ewentualne umowy reasekuracji,

— w przypadku wiodących towarzystw ubezpieczeniowych i pośredników należy okazać pełnomocnictwo towarzystw (należycie podpisane przez przedstawicieli prawnych każdego towarzystwa wraz z zaświadczeniem potwierdzającym upoważnienie do podpisywania dokumentów).

Jeżeli żaden z tych dokumentów nie stanowi dowodu wymaganego do potwierdzenia i oceny upoważnienia, Parlament Europejski może zaakceptować inne równoważne oficjalne dokumenty dostarczone przez oferenta.

W przypadku grupy przedsiębiorstw potwierdzenie upoważnienia do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie okazane przez każdego członka grupy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/02/2017
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Luksemburg, siedziba Parlamentu Europejskiego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w procedurze może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta. Oferenci mają obowiązek przekazać nazwisko i stanowisko swoich przedstawicieli na 2 dni przed datą otwarcia ofert, na adres poczty elektronicznej podanej w tym celu w dokumentacji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Parlament Europejski zorganizuje wizyty w miejscu wykonania, które odbędą się w okresie od 17.1.2017 do 19.1.2017 w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i w okresie od 24.1.2017 do 27.1.2017 w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Wizyty będą przeprowadzane indywidualnie (jedna spółka na raz). Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 przedstawicieli każdej spółki. Aby umożliwić przygotowanie przepustki, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres podany powyżej, na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem podanego okresu, nazwę spółki i nazwisko, stanowisko, numer dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia uczestników. Przedstawiciele powinni mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Po udzieleniu akredytacji przedstawicielom oferentów Parlament Europejski poda warunki wstępu oraz miejsce spotkania.

Plany budynków oraz wszelkie inne ważne informacje na ten temat zostaną udostępnione podczas wizyt.

Po wizycie zostanie sporządzony protokół.

Ewentualne koszty podróży związane z wizytą ponoszą oferenci. Koszty te nie będą zwracane przez Parlament Europejski.

Udział w wizycie w miejscu wykonania jest obowiązkowy: jedynie oferenci, którzy wzięli udział w wizycie, będą mogli składać oferty. Potwierdzeniem udziału w wizycie w miejscu wykonania będzie podpis oferenta na liście obecności.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1

Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313

Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Sądu Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2016