Služby - 50-2017

03/01/2017    S1

Luxembursko-Luxemburg: Desaťročné a dvojročné poistenie zodpovednosti a poistenie zodpovednosti dodávateľa

2017/S 001-000050

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2026
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Desaťročné a dvojročné poistenie zodpovednosti a poistenie zodpovednosti dodávateľa.

Referenčné číslo: 06C60/2016/M046.
II.1.2)Hlavný kód CPV
66510000 Poisťovacie služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európsky parlament plánuje:

uzavrieť priamu zmluvu na dodatočné desaťročné a dvojročné poistné krytie zodpovednosti za škodu, čo sa týka vedúceho projektu a jeho zástupcu, pre budovy Wilfried Martens a Dom európskej histórie v Bruseli, aby sa zaistilo optimálne schválenie prác a použitie za bezpečných podmienok – časť 1;

uzavrieť rámcovú zmluvu na dodatočné desaťročné a dvojročné poistné krytie zodpovednosti za škodu, čo sa týka vedúceho projektu a jeho zástupcu, pre budovy Stredisko odborného vzdelávania (predtým na Montoyer 63) a „square de Meeûs“ v Bruseli, aby sa zaistilo optimálne schválenie prác a použitie za bezpečných podmienok – časť 2;

uzavrieť priamu zmluvu na poistné krytie zodpovednosti za škodu dodávateľa v súvislosti s projektom na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Vaclav Havel v Štrasburgu, aby sa zaistilo optimálne schválenie prác a použitie za bezpečných podmienok – časť 3.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Desaťročné a dvojročné poistenie zodpovednosti v Bruseli – budovy Wilfried Martens a Dom európskej histórie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66510000 Poisťovacie služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel, Belgicko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto zákazky je poistiť v súlade s článkami 1792 a 2270 belgického občianskeho zákonníka architektov, dodávateľov a ďalšie osoby spojené s vedúcim projektu alebo jeho zástupcom prostredníctvom zmluvy na sprostredkovanie služieb, čo sa týka ich desaťročnej zodpovednosti za hlavné práce a dvojročnej zodpovednosti za menšie práce (kontrolované časti), vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje desaťročné poistenie zodpovednosti dodávateľa, ktoré môžu mať dodávatelia uzavreté.

Všetky zmluvy podpísané dodávateľmi môžu byť sprístupnené na prvé požiadanie počas prehliadky miesta.

V rámci tejto zákazky sú subdodávatelia vyššie uvedených staviteľov špeciálne poistení, čo sa týka škody rovnakej povahy, ako sú škody, z ktorých vyplýva zodpovednosť stanovená vo vyššie uvedených článkoch belgického občianskeho zákonníka.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodatočné desaťročné a dvojročné poistné krytie zodpovednosti za škodu v Bruseli – budovy „square de Meeûs“ a Stredisko odborného vzdelávania (predtým na Montoyer 63)

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66510000 Poisťovacie služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel, Belgicko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto zákazky je poistiť v súlade s článkami 1792 a 2270 belgického občianskeho zákonníka architektov, dodávateľov a ďalšie osoby spojené s vedúcim projektu alebo jeho zástupcom prostredníctvom zmluvy na sprostredkovanie služieb, čo sa týka ich desaťročnej zodpovednosti za hlavné práce a dvojročnej zodpovednosti za menšie práce (kontrolované časti), vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje desaťročné poistenie zodpovednosti dodávateľa, ktoré môžu mať dodávatelia uzavreté.

Všetky zmluvy podpísané dodávateľmi môžu byť sprístupnené na prvé požiadanie počas prehliadky miesta.

V rámci tejto zákazky sú subdodávatelia vyššie uvedených staviteľov špeciálne poistení, čo sa týka škody rovnakej povahy, ako sú škody, z ktorých vyplýva zodpovednosť stanovená vo vyššie uvedených článkoch belgického občianskeho zákonníka.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poistné krytie zodpovednosti za škodu dodávateľa v súvislosti s projektom na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Vaclav Havel v Štrasburgu

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66510000 Poisťovacie služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR42 Alsace
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg, Francúzsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto zákazky je pokryť, bez požiadavky zodpovednosti, platby za všetky práce potrebné na opravu škôd, čo sa týka príčin a následkov, a to aj v dôsledku poškodenia podložia, rovnakej povahy, ako sú škody, na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť dodávateľa podľa článku 1792-1 francúzskeho občianskeho zákonníka, v prípade výrobcov a podobných osôb, ako aj technického inšpektora za podmienok článku 1792 francúzskeho občianskeho zákonníka, t. j. škôd, ktoré:

— ohrozujú pevnosť základných konštrukcií v rámci stavebného procesu,

— majú vplyv na uvedené konštrukcie v 1 z ich základných častí alebo 1 z ich prvkov zariadenia, čím sa stávajú nevyhovujúcimi na ich určené použitie,

— majú vplyv na pevnosť 1 z ich prvkov zariadenia nevyhnutného z hľadiska použiteľnosti, základov, skeletu, uzavretých alebo krytých konštrukcií podľa článku 1792-2 francúzskeho občianskeho zákonníka.

Práce potrebné na opravu škôd budú tiež zahŕňať:

— náklady na práce zahŕňajúce akúkoľvek potrebnú demoláciu, odpratanie, odstránenie alebo demontáž, podopretie, výmenu alebo opätovnú montáž vrátane vykopania pôdy a rastlín a ich opätovného vrátenia na miesto,

— náklady poistenia zodpovednosti dodávateľa za opravy vykonané po vzniku škody, ktorá je predmetom poistenia, ak sú samotné práce predmetom povinného poistenia zodpovednosti dodávateľa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ponuky môžu podávať sprostredkovatelia poistenia a poisťovacie spoločnosti.

Ak je uchádzačom sprostredkovateľ poistenia alebo vedúca poisťovacia spoločnosť pre iné spoločnosti, musí pri predložení ponuky v rámci tejto výzvy na súťaž poskytnúť dôkaz prostredníctvom akéhokoľvek dokumentu o tom, že má 100 % poistné krytie, čo sa týka rizík, ktoré sú predmetom poistenia. Položky, ktoré je potrebné zaslať, budú napríklad zahŕňať ponuku podpísanú vedúcim poisťovateľom alebo všetkými poisťovateľmi, mandát spoločností atď.

Ak je uchádzačom sprostredkovateľ, musí podpísať poistnú zmluvu, ktorá je predmetom tejto výzvy na súťaž, priamo s poisťovateľom alebo vedúcim poisťovateľom v mene a záujme daného poisťovateľa alebo vedúceho poisťovateľa.

S ohľadom na predchádzajúci odsek je účasť na tomto súťažnom konaní otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právne subjekty a verejné orgány, ktoré spadajú do rozsahu zmlúv, a pre všetky fyzické osoby, právne subjekty a verejné orgány nečlenských krajín EÚ, ktoré uzatvorili osobitnú dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania podľa podmienok uvedených v tejto dohode.

Obstarávanie je tiež otvorené pre štátnych príslušníkov krajín, ktoré ratifikovali multilaterálnu dohodu o verejnom obstarávaní s WTO, podľa podmienok uvedených v tejto dohode.

Ak potenciálny uchádzač nie je na základe takejto dohody spôsobilý, vo výnimočných prípadoch mu môže byť príležitostne dovolené Európskym parlamentom zúčastniť sa obstarávacieho konania bez toho, aby to v budúcnosti predstavovalo precedens či povinnosť.

S cieľom určiť spôsobilosť uchádzačov sa v ich ponukách musí uviesť krajina, v ktorej majú svoje ústredie alebo sídlo. Musia tiež predložiť dôkaz požadovaný v rámci ich vnútroštátneho práva vrátane:

— dokladu o zápise do obchodného alebo živnostenského registra,

— schválenia od kontrolného orgánu v oblasti poistenia v ich krajine pôvodu alebo akéhokoľvek iného dokumentárneho dôkazu o tom, že spĺňajú všetky zákonné podmienky požadované na podnikanie v oblasti zahrnutej do tejto zákazky (vrátane dôkazu o registrácii),

— dôkazu o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania pre sprostredkovateľov; osvedčenia o platobnej schopnosti pre spoločnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES, akéhokoľvek zaistenia,

— od vedúcich poisťovateľov a sprostredkovateľov sa bude požadovať predloženie poverenia spoločností (náležite podpísaného právnym zástupcom každej zúčastnenej spoločnosti a potvrdenie preukazujúce právomoc signatára).

Ak ani jeden dokument nie je dostatočným dôkazom na preukázanie a hodnotenie existencie takéhoto oprávnenia, Európsky parlament môže prijať iné rovnocenné úradné dokumenty podané uchádzačom.

V prípade hospodárskych zoskupení musí každý člen predložiť dôkaz o oprávnení na poskytovanie predmetu obsiahnutého v zákazke.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/02/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/02/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Luxemburg, priestory Európskeho parlamentu.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Môže sa zúčastniť 1 zástupca za uchádzača. 2 dni pred dátumom otvárania ponúk by uchádzači mali zaslať meno a funkciu ich zástupcu na e-mailovú adresu uvedenú na tento účel v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Európsky parlament bude organizovať prehliadky miest, ktoré sa budú konať od 17.1.2017 do 19.1.2017 v jeho priestoroch v Štrasburgu a od 24.1.2017 do 27.1.2017 v jeho priestoroch v Bruseli.

Prehliadky sa budú konať samostatne (vždy len pre 1 spoločnosť). Zúčastniť sa môžu najviac 2 zástupcovia za každú spoločnosť. Z dôvodu prípravy vášho vstupného dokladu zašlite e-mailom názov vašej spoločnosti a meno, funkciu, číslo preukazu totožnosti a dátum narodenia účastníkov na nižšie uvedenú adresu (1 pracovný deň pred začiatkom daného termínu prehliadok). Vaši zástupcovia musia mať so sebou platný preukaz totožnosti. Po schválení vašich zástupcov vám Európsky parlament poskytne informácie o postupe pri vstupe a o mieste stretnutia.

Plány budov spolu s prípadnými ďalšími informáciami týkajúcimi sa tejto zákazky budú poskytnuté počas prehliadok.

Po prehliadke sa vypracuje zápisnica.

Akékoľvek cestovné náklady súvisiace s prehliadkou miesta budú niesť uchádzači a tieto nebudú uhradené Európskym parlamentom.

Účasť na prehliadke miesta je povinná: predložiť ponuku budú môcť len tí, ktorí sa na nej zúčastnia. Podpis v prezenčnej listine bude slúžiť ako dôkaz o účasti.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Kancelária Všeobecného súdu Európskej únie.
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/12/2016