Dodávky - 57-2018

03/01/2018    S1

Belgie-Brusel: Dodávky kancelářských potřeb a papíru vyráběných udržitelným způsobem

2018/S 001-000057

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/P001
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Informace o institucích a agenturách v rolích veřejných zadavatelů viz bod VI.3
Poštovní adresa: CSM 1 05/P001
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3157
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky kancelářských potřeb a papíru vyráběných udržitelným způsobem

Spisové číslo: OIB.02/PO/2017/069/793
II.1.2)Hlavní kód CPV
30192000 Kancelářské potřeby
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy na dodávky kancelářských potřeb a papíru vyráběných udržitelným způsobem.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 29 600 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávky kancelářských potřeb a papíru pro tisk a kopírování

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30192000 Kancelářské potřeby
30197630 Papír určený k tisku
30197643 Fotokopírovací papír
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: FR FRANCE
Kód NUTS: IE IRELAND
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kód NUTS: IT ITALIA
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Kód NUTS: PT PORTUGAL
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Kód NUTS: SE SVERIGE
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
Hlavní místo dodání nebo plnění:

BE, LU, FR, IE, IT, DE, NL, ES, PT, CZ, SE, UK

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávky kancelářských potřeb a papíru pro tisk a kopírování

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Správní úvěry EU
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávky papíru do tiskáren

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30197630 Papír určený k tisku
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: IT ITALIA
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hlavní místo dodání nebo plnění:

BE, LU, IT

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávky papíru do tiskáren

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Správní úvěry EU
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Uchazeč musí ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací nabídkového řízení „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“.

— uchazeč musí zejména přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Čestného prohlášení musí být sepsáno podle vzoru, který je dostupný na následující webové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí před podpisem smlouvy, pod trestem vyloučení, na podporu čestného prohlášení dodat listinné důkazy.

Poznámka: v případě, že je zakázka zadána seskupení, musí seskupení předložit čestné prohlášení spolu s podpůrnými dokumenty a informacemi za každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeč musí poskytnout:

— kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za 3 uplynulá účetní období s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení za uplynulé 3 roky vykazovat průměrnou ztrátu, musí uchazeč jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti předložit další dokument, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,

— prohlášení o konkrétním ročním obratu týkajícím se této zakázky, který byl realizován v průběhu posledních 3 účetních období.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Vybrán bude moci být pouze uchazeč, který poskytne důkaz o celkovém průměrném ročním obratu za uplynulá 3 účetní období ve výši:

položka č. 1: 5 600 000 EUR;

položka č. 2: 340 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

— uchazeč poskytne důkaz o provedení 3 smluv, každou o minimální hodnotě 250 000 EUR (na 1. položku) a 50 000 EUR (na 2. položku), které přímo souvisely s touto zakázkou a které byly provedeny v průběhu posledních 3 let, s bližšími údaji o jejich hodnotách, dobách trvání, datech zahájení a s úplnými kontaktními údaji (kontaktní jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) jejich veřejných nebo soukromých příjemců. Tento seznam uchazeč doplní potvrzením o úspěšném provedení zakázky od každého z příjemců,

Uchazeč pro obě položky dodá certifikaci ISO 9001 nebo, v jiném případě, v podniku platnou příručku zabezpečení jakosti obsahující alespoň následující informace: oblast a rozsah účinnosti systému jakosti, představení společnosti, jejích aktivit, produktů a klientů, písemné prohlášení vedení podniku o uplatňované politice jakosti, schéma personálního obsazení společnosti, popis procesů a jejich interakce a zavedených postupů.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Vybrán bude moci být pouze uchazeč, který poskytne důkaz o minimální hodnotě každé ze 3 smluv:

položka č. 1: 250 000 EUR;

položka č. 2: 50 000 EUR.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 28/02/2018
Místní čas: 17:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/03/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken) — 1040 Brusel, Belgie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se smí účastnit 1 zplnomocněný zástupce každého uchazeče (který musí prokázat svou totožnost předložením pasu nebo občanského průkazu).

Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB.02.002 Veřejné zakázky nejpozději 2 pracovní dny před otevřením nabídek (bližší informace jsou uvedeny v bodě I.1 výše).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

48 měsíců po zadání zakázky.

VI.3)Další informace:

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3157 Oslovené strany se mohou zaregistrovat na této webové stránce. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení;

2) předání vzorků pro položku č. 2: každá nabídka musí být doplněna vzorky 5 základních produktů, jak je popsáno v bodě 3.3.1.1. administrativních ustanovení (příloha č. 2), nejpozději do konečné lhůty pro podání nabídek;

3) dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. jsou uvedeny ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu;

4) výkonné agentury mohou být zapojeny do zakázky jako veřejní zadavatelé (ovšem s omezením do 10 % celkové hodnoty zakázky pro všechny výkonné agentury dohromady), pokud nebudou oficiálně založeny nebo nebudou zakládány k datu zveřejnění výzvy k účasti v nabídkovém řízení, a nebude tedy možné je nijak oficiálně označit v dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení;

5) pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

6) tato zakázka je předmětem společného zadávání veřejných zakázek, na němž se podílí 37 dalších institucí a agentur jakožto veřejní zadavatelé (viz výzva k účasti v nabídkovém řízení).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Do 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dozvěděl. Podání stížnosti Evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/12/2017