Bunuri - 57-2018

03/01/2018    S1

Belgia-Bruxelles: Furnizarea de accesorii de birou și de hârtie, concepute în mod durabil

2018/S 001-000057

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/P001
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Informații privind instituțiile și agențiile în calitate de autorități contractante în VI.3
Adresă: CSM 1 05/P001
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3157
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de accesorii de birou și de hârtie, concepute în mod durabil

Număr de referinţă: OIB.02/PO/2017/069/793
II.1.2)Cod CPV principal
30192000 Accesorii de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui contract este de a stabili un contract pentru furnizarea de accesorii de birou și de hârtie concepute în mod durabil.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 29 600 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea de accesorii de birou, precum și de hârtie pentru tipărit și xerox

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30192000 Accesorii de birou
30197630 Hârtie pentru tipărit
30197643 Hârtie pentru fotocopiatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod NUTS: IE IRELAND
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod NUTS: IT ITALIA
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod NUTS: ES ESPAÑA
Cod NUTS: PT PORTUGAL
Cod NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Cod NUTS: SE SVERIGE
Cod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Locul principal de executare:

BE, LU, FR, IE, IT, DE, NL, ES, PT, CZ, SE, UK

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de accesorii de birou, precum și de hârtie pentru tipărit și xerox

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Credite administrative ale UE
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea de hârtie de imprimantă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197630 Hârtie pentru tipărit
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: IT ITALIA
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Locul principal de executare:

BE, LU, IT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de hârtie de imprimantă

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Credite administrative ale UE
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

— ofertantul trebuie să anexeze la oferta sa toate documentele și informațiile solicitate la punctul III.1 „Condiții de participare” din prezentul anunț și enumerate în anexa I „Listă de verificare a documentelor care trebuie completate și furnizate” la caietul de sarcini al licitației.

— ofertantul trebuie să anexeze în mod special o declarație pe propria răspundere datată și semnată în mod corespunzător, în care să menționeze că nu se află în una dintre situațiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declarația pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat pe pagina următoare: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: ofertantul câștigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii, următoarele documente justificative pentru a susține declarația pe propria răspundere, înainte de semnarea contractului.

NB: în cazul în care le este atribuit contractul, grupurile trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere, precum și documentele și informațiile justificative individual pentru fiecare membru în parte.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să furnizeze:

— o copie a situațiilor financiare (bilanț și cont de profit și pierdere) pentru ultimele 3 exerciții financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declarație privind profiturile anuale înainte de impozitare din ultimii 3 ani. În cazul în care situațiile financiare sau declarația indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimelor 3 exerciții, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară și economică, precum o garanție corespunzătoare din partea unei terțe părți (de exemplu, compania-mamă), declarații din partea auditorilor, experților contabili sau documente echivalente,

— o declarație privind cifra de afaceri anuală specifică legată de obiectul acestui contract, realizată în ultimele 3 exerciții financiare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada unei cifre de afaceri anuale totale medii pentru ultimele 3 exerciții financiare:

lotul 1: 5 600 000 EUR;

lotul 2: 340 000 EUR.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

— ofertantul va furniza dovada executării a trei contracte, fiecare cu o valoare minimă de 250 000 EUR (pentru lotul 1) și 50 000 EUR (pentru lotul 2); care sunt direct legate de obiectul contractului și care au fost executate pe parcursul ultimilor 3 ani, oferind detalii cu privire la valoarea, durata și data de începere ale acestora și datele exacte complete (numele persoanei de contact, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail) ale beneficiarilor publici sau privați. Această listă va fi însoțită de certificate de bună execuție de la fiecare beneficiar,

— Ofertantul va furniza pentru ambele loturi o certificare ISO 9001 sau, în lipsa acestuia, un manual de asigurare a calității întreprinderii care conține cel puțin următoarele informații: domeniul și perimetrul de aplicare și domeniul de aplicare al sistemului calității; prezentarea companiei, activităților, produselor, clienților; declarație documentată din partea conducerii cu privire la politica de calitate realizată, organigrama structurii umane a societății, descrierea proceselor și interacțiunea acestora și procedurile puse în aplicare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada, pentru fiecare 3 contracte, unei valori minime de:

lotul 1: 250 000 EUR;

lotul 2: 50 000 EUR.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/02/2018
Ora locală: 17:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/03/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken) — 1040 Bruxelles, Belgia.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Un reprezentant autorizat în mod corespunzător din partea fiecărui ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor (trebuie furnizată dovada identității prin prezentarea unui pașaport sau a unei cărți de identitate).

Ofertanții care doresc să participe trebuie să informeze în scris Unitatea OIB.02.002 Achiziții publice (a se vedea detaliile indicate la punctul I.1), cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

48 de luni după atribuire.

VI.3)Informații suplimentare:

1) caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv întrebări și răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3157 Părțile interesate sunt invitate să se înregistreze prin intermediul site-ului. Acestea vor fi apoi informate prin sistemul de achiziții publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această licitație. Părțile care nu sunt înregistrate pe site sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate. Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanții nu iau cunoștință de orice informație suplimentară cu privire la această licitație publicată pe acest site.

Site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație;

2) Furnizarea eșantionului pentru lotul 2: orice ofertă trebuie să fie însoțită de eșantioane din cele 5 articole de bază descrise la punctul 3.3.1.1 din clauzele administrative (anexa II), cel târziu până la data limită de depunere a ofertelor;

3) informații suplimentare cu privire la condițiile contractuale, reînnoirile contractului, condițiile de participare, nivelurile minime ale capacităților solicitate, volumul total estimat al contractului etc. pot fi găsite în caietul de sarcini disponibil pe site-ul sus-menționat. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie. Certificat EMAS din 2005, OIB adoptă o atitudine ecologică. EMAS este sistemul de management de mediu și audit, un instrument voluntar al UE, utilizat de organizații în vederea îmbunătățirii performanțelor de mediu;

4) Agențiile executive pot fi incluse în contract în calitate de autorități contractante (în limita a 10 % din valoarea totală a contractului și pentru toate agențiile executive în ansamblu) în cazul în care, la momentul publicării acestei invitații la licitație, nu erau încă înființate în mod oficial, nici în curs de înființare și, în consecință, nu a putut fi specificată nicio denumire formală în documentele invitației la licitație;

5) Pentru informații suplimentare privind participarea la invitația la licitație și derularea procedurilor de achiziții publice la OIB, a se consulta „Ghidul pentru ofertanți” și broșura „Comisia Europeană, partenerul dumneavoastră de afaceri” accesibile prin intermediul următorului link:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

6) prezentul contract face obiectul unei proceduri comune în care 37 de alte instituții și agenții participă în calitate de autorități contractante (a se vedea invitația de participare la licitație).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/12/2017