Varor - 57-2018

03/01/2018    S1

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av hållbart utformat kontorsmateriel och papper

2018/S 001-000057

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Information om de institutioner och byråer som tagits upp som upphandlande myndigheter under punkt VI.3
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3157
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av hållbart utformat kontorsmateriel och papper

Referensnummer: OIB.02/PO/2017/069/793
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30192000 Kontorsmateriel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna upphandling är att upprätta ett kontrakt för tillhandahållande av hållbart utformat kontorsmateriel och papper.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 29 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av kontorsmateriel samt utskrifts- och kopieringspapper

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30192000 Kontorsmateriel
30197630 Tryckpapper
30197643 Kopieringspapper
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Nuts-kod: FR FRANCE
Nuts-kod: IE IRELAND
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Nuts-kod: IT ITALIA
Nuts-kod: DE DEUTSCHLAND
Nuts-kod: NL NEDERLAND
Nuts-kod: ES ESPAÑA
Nuts-kod: PT PORTUGAL
Nuts-kod: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: UK UNITED KINGDOM
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

BE, LU, FR, IE, IT, DE, NL, ES, PT, CZ, SE, UK

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av kontorsmateriel samt utskrifts- och kopieringspapper

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EU:s administrativa anslag
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av utskriftspapper

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30197630 Tryckpapper
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Nuts-kod: IT ITALIA
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

BE, LU, IT

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av utskriftspapper

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EU:s administrativa anslag
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

— anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga alla de handlingar och all den information som erfordras enligt punkt III.1 “Villkor för deltagande” i detta meddelande och som anges i bilaga I, “checklista över handlingar som ska fyllas i och tillhandahållas”, till förfrågningsunderlaget.

— anbudsgivaren ska särskilt bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som uppger att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som finns på följande webbplats, i dess helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Obs: Den utvalde anbudsgivaren ska, för att inte uteslutas, tillhandahålla följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet.

Observera: Om en grupp tilldelas kontraktet ska försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna tillhandahållas för varje enskild gruppmedlem.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— En kopia av redovisningen (balans- och resultaträkningar) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande,

— Uppgift om specifik årsomsättning med anknytning till detta kontrakt under de 3 senaste räkenskapsåren.

Eventuella minimistandardnivåer:

För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis på en genomsnittlig årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren på:

del 1: 5 600 000 EUR;

del 2: 340 000 EUR.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

— anbudsgivaren ska tillhandahålla bevis på utförande av 3 kontrakt, vart och ett med ett värde på minst 250 000 EUR (för del 1) och på 50 000 EUR (för del 2) och som har direkt anknytning till detta kontrakt och som utförts under de 3 senaste åren, med belopp, löptid, inledningsdatum och fullständiga kontaktuppgifter (kontaktperson, adress, telefonnummer, e-postadress) för de offentliga eller privata mottagarna. Denna lista ska åtföljas av ett intyg om gott genomförande från varje mottagare,

ᅳ Anbudsgivaren ska för båda delarna tillhandahålla en ISO 9001-certifiering eller, om detta inte är möjligt, en manual för kvalitetssäkring av företaget där åtminstone följande information återfinns: domän och tillämpningsområde för kvalitetssystemet, presentation av företaget, aktiviteter, produkter, kunder, dokumenterad deklaration från ledningen om den förda kvalitetspolicyn, organisationsschema över företagets personalstruktur, beskrivning av processer och deras interaktion samt upprättade rutiner.

Eventuella minimistandardnivåer:

För att bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis för vart och ett av de 3 kontrakten på ett lägsta värde av:

del 1: 250 000 EUR;

del 2: 50 000 EUR.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/02/2018
Lokal tid: 17:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/03/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Office pour les Infrastructures et la Logistique — Bryssel (OIB), Byggnad CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entré från Rue Père de Deken) — 1040 Bruxelles, Belgien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

En vederbörligen befullmäktigad företrädare för varje anbudsgivare får närvara vid öppnandet (identitetsbevis i form av pass eller id-kort ska uppvisas för att styrka personens identitet).

Anbudsgivare som önskar delta ska skriftligen meddela enheten för offentlig upphandling – OIB.02.002 (se adressuppgifter som anges i punkt I.1) senast 2 arbetsdagar före mötet för öppnande av anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

48 månader efter tilldelning.

VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Förfrågningsunderlaget och kompletterande handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3157 Berörda parter uppmanas att registrera sig via webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig ifall anbudsgivarna inte skulle ta del av eventuell kompletterande information med anknytning till aktuell anbudsinfordran på denna webbplats.

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden;

2) inlämning av prover för del 2: varje anbud ska åtföljas av ett prov för de 5 basartiklar som anges under punkt 3.3.1.1 i de administrativa klausulerna (bilaga II), inlämnade senast sista datum för anbudsinlämning;

3) ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (Office for Infrastructure and Logistics in Brussels – OIB) har varit EMAS-certifierad sedan 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. EMAS är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sin miljöprestanda;

4) genomförandeorgan kan inbegripas i kontraktet som upphandlande myndigheter (upp till en gräns på 10 % av det totala kontraktsvärdet, räknat för alla genomförandeorgan tillsammans) om nämnda organ, vid tidpunkten för publiceringen av denna anbudsinfordran, ännu inte hade inrättats officiellt eller inte höll på att inrättas och därmed ingen formell benämning kunde specificeras i anbudsinfordran;

5) för ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna i förfarandet för offentlig upphandling vid OIB, se handledningen för anbudsgivare (”Guide for tenderers”) och broschyren Europeiska kommissionen som affärspartner, som finns tillgängliga på följande länk:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

6) denna upphandling är föremål för ett gemensamt förfarande i vilket 37 andra institutioner och byråer deltar som upphandlande myndigheter (se anbudsinfordran).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/12/2017