Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 366-2020

02/01/2020    S1    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Komputer biurkowy

2020/S 001-000366

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Jana Kochanowskiego 2a
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 60-844
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@po.policja.gov.pl
Tel.: +48 618412743
Faks: +48 618412744

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wielkopolska.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania

Numer referencyjny: ZZP-2380-68/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30213300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów PC typ I oraz typ II, komputerów przenośnych typu laptop typ I oraz typ II, tabletów i drukarek mobilnych oraz oprogramowania w ramach projektu pt. „Regionalne obserwatorium zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w wielkopolskiej policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00 w ramach Osi priorytetowej 2: Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych – Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 825 609.42 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa drukarek mobilnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232150
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drukarek mobilnych w ilości 45 sztuk – o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 60
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający nie przewiduje:

a) zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów;

b) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2) Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

3) Zamawiający nie zamierza:

a) zawierać umowy ramowej;

b) zastosować aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa tabletów multimedialnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa tabletów multimedialnych w ilości 90 sztuk – o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3B.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający nie przewiduje:

a) zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów;

b) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2) Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

3) Zamawiający nie zamierza:

a) zawierać umowy ramowej;

b) zastosować aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych typu laptop I

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerów przenośnych typu laptop I w ilości 45 sztuk – o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3C.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość dysku twardego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający nie przewiduje:

a) zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów;

b) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2) Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

3) Zamawiający nie zamierza:

a) zawierać umowy ramowej;

b) zastosować aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych typu laptop II

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerów przenośnych typu laptop II w ilości 45 sztuk – o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3D.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość dysku twardego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający nie przewiduje:

a) zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów;

b) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2) Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

3) Zamawiający nie zamierza:

a) zawierać umowy ramowej;

b) zastosować aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów PC typ I

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerów PC typ I w ilości 45 sztuk – o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3E.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość dysku twardego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający nie przewiduje:

a) zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów;

b) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2) Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

3) Zamawiający nie zamierza:

a) zawierać umowy ramowej;

b) zastosować aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów PC typ II

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerów PC typ II w ilości 4 sztuk – o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3F.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość dysku twardego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający nie przewiduje:

a) zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów;

b) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2) Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

3) Zamawiający nie zamierza:

a) zawierać umowy ramowej;

b) zastosować aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania do obróbki grafiki rastrowej

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania do obróbki grafiki rastrowej w ilości 47 sztuk – o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3G.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający nie przewiduje:

a) zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów;

b) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2) Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

3) Zamawiający nie zamierza:

a) zawierać umowy ramowej;

b) zastosować aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej w ilości 47 sztuk – o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3H.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający nie przewiduje:

a) zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów;

b) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2) Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

3) Zamawiający nie zamierza:

a) zawierać umowy ramowej;

b) zastosować aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania do obróbki plików multimedialnych

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. wielkopolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania do obróbki plików multimedialnych w ilości 47 sztuk – o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający nie przewiduje:

a) zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów;

b) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2) Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

3) Zamawiający nie zamierza:

a) zawierać umowy ramowej;

b) zastosować aukcji elektronicznej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-453884
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa drukarek mobilnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Xerima Jan Szwakop
Adres pocztowy: al. Kwiatkowskiego 11
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 566.95 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 54 146.14 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa tabletów multimedialnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezar Cezary Machnio i Potr Gębka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL92
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 111 148.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 107 268.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych typu laptop I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Wolność 8 lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL92
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 158 133.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 243 484.65 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych typu laptop II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezar Cezary Machnio i Poitr Gębka
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL92
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 285 945.75 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 449 718.75 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Dostawa komputerów PC typ I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka
Adres pocztowy: Wolność 8 lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL92
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 130 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 154 924.65 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Dostawa komputerów PC typ II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka
Adres pocztowy: Wolność 8 lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL92
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 066.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 313.48 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Dostawa oprogramowania do obróbki grafiki rastrowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Dostawa oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:

Dostawa oprogramowania do obróbki plików multimedialnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwotach (określonych, dla danej części), wskazanych w pkt VIII SIWZ. Również w tym punkcie SIWZ zostały opisane sposób i forma wniesienia wadium.

2. Zamawiający wykluczy każdego Wykonawcę wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 ustawy Pzp. Dokumenty jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostania oceniona jako najkorzystniejsza, zostały określone w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia i w pkt VI oraz VII SIWZ. Dokumenty te Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP regule pkt VI.4 SIWZ.

3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej zlokalizowanej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/. Sposób złożenia oferty oraz innych dokumentów składnych wraz z ofertą, a także ich forma zostały opisane w pkt IV i XI SIWZ.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

5. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp,

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem Pani/a danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, POLSKA,

— inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest podinsp. Wojciech Sobczak – tel. +48 618415354, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl,

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – nr postęp. ZZP-2380-68/2019,

— odbiorcami Pani/a danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,

— Pani/a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

— obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp,

— w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

— posiada Pani/Pan prawo na podstawie art.:

• 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących,

• 16 RODO do sprostowania Pani/a danych osobowych,

• 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO,

— nie przysługuje Pani/u:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem albo postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) w przypadku innych czynności niż wskazane w ppkt 1 i 2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019