Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 604-2020

02/01/2020    S1    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Platformy komputerowe

2020/S 001-000604

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Krajowy numer identyfikacyjny: BDG-V.2613.20.2019.KR
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2/4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Romańczuk
E-mail: zamowienia@mfipr.gov.pl
Faks: +48 222738922

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zamowienia.miir.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://miir.bip.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej na okres 12 m-cy w liczbie 1 565 000 jednostek Universal Credits lub równoważnych oraz zakup usług ...

Numer referencyjny: BDG-V.2613.20.2019.KR
II.1.2)Główny kod CPV
30211300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej na okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia usługi, w liczbie 1 565 000 jednostek Universal Credits lub równoważnych oraz zakup usług producenckich konsultacji eksperckich dla dostarczonej usługi na okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia usługi”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 507 400.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48211000
72310000
72317000
72250000
72130000
72227000
72228000
72400000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej na okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia usługi, w liczbie 1 565 000 jednostek Universal Credits lub równoważnych oraz zakup usług producenckich konsultacji eksperckich dla dostarczonej usługi na okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia usługi”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcje zostały szczegółowo opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 217-532663
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Advatech.pl
Adres pocztowy: ul. Klecińska 123
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 54-413
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 507 400.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 688 196.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostawa Universal Credits, usługi wykonania warsztatów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2019