Lieferungen - 687-2023

Submission deadline has been amended by:  113776-2023
02/01/2023    S1

die Slowakei-Dobrohošť: Traktoren

2023/S 001-000687

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Dobrohošť
Nationale Identifikationsnummer: 00305359
Postanschrift: Dobrohošť 99
Ort: Dobrohošť
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Postleitzahl: 93031
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Martin Timcsák
E-Mail: prma@prma.sk
Telefon: +421 259308086
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://dobrohost.sk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455797
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455797
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodanie technologickej časti pre Kompostáreň v Obci Dobrohošť

Referenznummer der Bekanntmachung: PRMA 12.1/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
16700000 Traktoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Traktor s príslušenstvom, Kolesový čelný nakladač (šmykom riadený), Oceľová mostová váha, Nádoba na BIO odpad.

Podrobný popis v súťažných podkladoch

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 332 263.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Traktor s príslušenstvom

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34330000 Ersatzteile für Lastkraftwagen, Lieferwagen und Personenkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31 Dobrohošť, Slovenská republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jeden traktor, jeden trojstranný sklápač, jeden traktorový čelný nakladač, jeden štiepkovač, jeden mulčovač, jeden

prekopávač kompostu. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 189 983.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kolesový čelný nakladač (šmykom riadený)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144710 Lademaschinen auf Reifen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31 Dobrohošť, Slovenská republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 ks Kolesový čelný nakladač (šmykom riadený), podrobný opis v súťažných podkladoch

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 84 130.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oceľová mostová váha

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42923000 Wiegemaschinen und Waagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31 Dobrohošť, Slovenská republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 ks Oceľová mostová váha, bližší popis v súťažných podkladoch

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 30 950.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nádoba na BIO odpad

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31 Dobrohošť, Slovenská republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 ks Nádoby na BIO odpad, bližší popis v súťažných podkladoch

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 27 200.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky

účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista

právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,

trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,

trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem

účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo

trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu

pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo

obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ods.1:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač nepredkladá doklady podľa písm. b) až e). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa písm. a) tohto bodu je

povinný na účely preukázania podmienky podľa písm. a) bodu poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia si overí zapísanie uchádzača v zozname hospodárskych subjektov podľa ust. § 152 zákona, ak uchádzač nepredložil doklady podľa ust. § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa ust. § 152 ods. 3 zákona.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/02/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/02/2023
Ortszeit: 13:00
Ort:

PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým

uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie

ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku

určeným spôsobom komunikácie, a to v súlade s § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Všetka komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a

záujemcami alebo uchádzačmi sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom modernizovanej verzie informačného

systému EVO Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "systém EVO") s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém

EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

2. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti,

môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému EVO. Na

vysvetľovanie ponúk sa použije § 48 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom systému EVO.

4. Táto verejná súťaž bude prebiehať v súlade s ustanoveniami podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom

obstarávaní.

Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia

požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk

5. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku. Podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/12/2022