Leveringen - 931-2018

Beknopt weergeven

03/01/2018    S1

Roemenië-Boekarest: Laboratoriumreagentia

2018/S 001-000931

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
Postadres: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Plaats: Bucureşti
Postcode: 021105
Land: Roemenië
Contactpersoon: Birou Achiziții Publice
Ter attentie van: Simona Berezitchi
E-mail: achizitii@mateibals.ro
Telefoon: +40 212010980/3915
Fax: +40 213186095

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.mateibals.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33696500 Laboratoriumreagentia

Beschrijving
Laboratoriumreagentia.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29.1.2018 - 00:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
5.2.2018 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.