Usługi - 944-2020

02/01/2020    S1

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne

2020/S 001-000944

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Kuc
E-mail: amneta.kuc@plk-sa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usług dostępu do sieci informacji podróżnych w latach 2020–2022

II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z informacją pasażerską w zakresie:

1) dostępu do sieci sygnalizacji czasu,

2) dostępu do sieci rozgłoszeniowej,

3) dostępu do sieci informacji wizualnej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 21 618 511.20 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie całego kraju Polski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z informacją pasażerską w zakresie:

1) dostępu do sieci sygnalizacji czasu,

2) dostępu do sieci rozgłoszeniowej,

3) dostępu do sieci informacji wizualnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji może zostać zrealizowane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zamówień, w terminie od dn. 1.1.2020 r. do dn. 31.12.2022 r.

Usługi w ramach prawa opcji stanowić będą nie więcej niż 10 % wartości netto zamówienia dla usług podstawowych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 134 ust. 6 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.

Usługi dostępu do sieci informacji podróżnych mogą być świadczone jedynie przez spółkę PKP Telkol, ponieważ systemy informacji pasażerskiej (w tym również cała infrastruktura teletechniczna), w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją organizacyjną Polskich Kolei Państwowych i wydzieleniu spółek kolejowych w 2001 r. oraz późniejszymi zmianami, stały się własnością PKP Telkol.

W związku z powyższym PKP Telkol jest jedynym właścicielem i zarządcą przedmiotowych systemów, które zapewniają dostęp do sieci informacji podróżnych w ponad 800 lokalizacjach bez konieczności przeznaczania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogromnych nakładów inwestycyjnych na zabudowę własnej infrastruktury.

PKP Telkol jako właściciel ww. systemów informacji pasażerskiej ma wyłączne prawo do dysponowania istniejącymi systemami.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług polegających na zapewnieniu informacji o ruchu pociągów dla pasażerów zobligowana jest do zakupu usług dostępu do systemów nie będących jej własnością, do czasu stopniowej zabudowy nowych urządzeń w ramach trwających modernizacji linii kolejowych, które to urządzenia będą własnością PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6060/ILG 7/21991/06567/19/P
Nazwa:

Zakup usług dostępu do sieci informacji podróżnych w latach 2020–2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PKP Telkol Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142 B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 700 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 618 511.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2019