Roba - 1202-2020

Submission deadline has been amended by:  82772-2020
03/01/2020    S2

Hrvatska-Zagreb: Meteorološki instrumenti

2020/S 002-001202

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Grič 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za plan, analizu, financijske kontrole i nabavu
E-pošta: nabava-metmonic@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 14565604
Telefaks: +385 14851901
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.meteo.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0050896
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Uređaji za visinska meteorološka mjerenja

Referentni broj: 10-2019-MM-07
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38120000 Meteorološki instrumenti
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava uređaja za visinska meteorološka mjerenja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 489 100.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Vjetreni presječnik /Wind profiler

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38126400 Naprave za mjerenje brzine vjetra na površini
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Meteorološka postaja Monte Kope.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava vjetrenog presječnika / Windprofilera.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna visina dosega mjerenja brzine i smjera strujanja zraka veći od 4000 m (MV) / Ponder: 30 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Podaci u NetCDF formatu (NetCDF) / Ponder: 15 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Produženo trajanje jamstvenog roka (PJR) / Ponder: 25 %
Cijena - Ponder: 30 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 736 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Mikrovalni radiometar

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38124000 Naprave s radijskom sondom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Meteorološka postaja Monte Kope.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava mikrovalnog radiometra.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj kanala za mjerenje temperature radijance (brightness temperature) (M) / Ponder: 15 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Period automatske interne kalibracije (K) / Ponder: 15 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Podaci u NetCDF formatu (NetCDF) / Ponder: 15 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje produženog jamstvenog roka (PJR) / Ponder: 25 %
Cijena - Ponder: 30 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 937 080.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Lidar

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38126400 Naprave za mjerenje brzine vjetra na površini
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Meteorološka postaja Slavonski Brod.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava lidara.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna visina vertikalnih profila strujanja zraka (MV) / Ponder: 30 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Podaci u NetCDF formatu (NetCDF) / Ponder: 15 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Produženo jamstvo (PJR) / Ponder: 25 %
Cijena - Ponder: 30 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 816 020.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno odredbi članka 257.st.1. ZJN-a 2016 Naručitelj zahtijeva da gospodarski subjekt dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/02/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/02/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/12/2019