Diensten - 1300-2015

Beknopt weergeven

03/01/2015    S2

België-Brussel: Diverse onderzoeken

2015/S 002-001300

Vooraankondiging

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (Connect)
Postadres: avenue de Beaulieu 25
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: zie II.8 in afdeling II.B

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: communicatienetwerken, inhoud en technologie.
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Diverse onderzoeken.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Bewust blanco.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek, 79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie van maatregelen in het kader van Richtlijn 2014/61/EU om de kosten voor de totstandbrenging van breedbandinfrastructuur voor hogesnelheidsinternet te verminderen en sectoroverschrijdende samenwerking voor de uitbouw van ICT-infrastructuur te vergemakkelijken — SMART 2015/0001.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De drievoudige doelstelling van dit onderzoek is:
1) het definiëren van een monitorings- en evaluatiemethodologie om een hiaat in de gegevensbestanden weg te werken en de voortgang op het gebied van het delen van infrastructuur, de coördinatie van de werkzaamheden, huizen die aangepast zijn aan breedbandinfrastructuur voor hogesnelheidsinternet, transparantie en tijdigheid bij de toekenning van administratieve vergunningen te beoordelen;
2) het ondersteunen van de tenuitvoerlegging van de richtlijn, in het bijzonder door de identificatie van sleutelelementen voor de ondersteuning van het delen van infrastructuur en voor een gezamenlijke uitbouw, met inbegrip van sectoroverschrijdende (bijv. nutsbedrijven) en potentiële synergieën (bijv. de uitbouw van een smart grid), alsook nieuwe bedrijfsmodellen en innovatie op dit gebied;
3) het analyseren van normalisatiewerkzaamheden voor interne toegangsnetwerken van de nieuwe generatie (NGA's) en van het gebruik van etiketten met de vermelding „aangepast voor breedband”.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B1.

E-mail: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Toegangsregelingen voor netwerkinvesteringen en bedrijfsmodellen in Europa — SMART 2015/0002.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van dit onderzoek is tweevoudig. Ten eerste moeten contractanten een vergelijkende analyse (benchmark) verstrekken over de doeltreffendheid en efficiëntie van de voornaamste openbare en particuliere investeringsmodellen vanuit het oogpunt van de elektronische netwerkproviders en dienstverleners en tevens over hun respectieve bedrijfsmodellen, door de beoordeling van hun sociaaleconomisch effect op de middellange tot lange termijn. Dit moet gebeuren door deze te vergelijken met een reeks sociaaleconomische benchmarkindicatoren om samenhangende vergelijkingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau mogelijk te maken in heel Europa. Vervolgens moeten zij in staat zijn advies te bieden over de verschillende toegangsregelingen die het meest geschikt zijn voor de ondersteuning van efficiënte investerings-/bedrijfsmodellen en om de beleidsdoelstellingen van de EU te verwezenlijken. Dit laatste moet gebeuren via een reeks met de belangrijkste prestatie-indicatoren, rekening houdend met de bepalingen inzake toegangsregelingen van het kader voor elektronische communicatie.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B1

E-mail: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Essentiële evaluatiekwesties op de gebieden van markttoetreding, het beheer van schaarse hulpbronnen en algemene consumentenzaken — SMART 2015/0003.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Het onderzoek moet het huidige regelgevende kader beoordelen met het oog op de identificatie van essentiële evaluatieaspecten en een vooruitziende analyse bieden, rekening houdend met het effect van technologische veranderingen en marktontwikkelingen op de regelgeving. Dit moet gebeuren op basis van een beoordeling van de toekomstige reguleringsuitdagingen voor 1) toetreding tot de markt, in het bijzonder vergunningskwesties, met inbegrip van het spectrum (behoefte aan meer gedetailleerde gemeenschappelijke vergunningsprocedures en -voorwaarden); 2) het beheer van schaarse hulpbronnen, in het bijzonder de bestemming en toewijzing van het spectrum, met inbegrip van de verdeling en nummering (verhoogde behoefte aan nummers voor M2M-communicatie), met een nadruk op het risico op uitputting van de nummervoorraden en de toekenning van nummerreeksen en doorgangsrechten; en 3) kwesties die verband houden met eindgebruikers, met uitzondering van de universele dienst, onder andere bundels, omschakelingen en de interactie tussen vaste en mobiele abonnementen.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B1.

E-mail: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderzoek naar de institutionele opstelling ter ondersteuning van de regelgeving en het spectrumbeheer van de interne markt voor telecommunicatie — SMART 2015/0004.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Het onderzoek moet de basis leggen voor het nieuwe mandaat van de Commissie, zowel door gebruikmaking van de bestaande instrumenten die door het regelgevende kader worden geboden, als door de voorbereiding van een overzicht betreffende de wijze waarop de bestaande mechanismen voor het verzekeren van regelgevende consistentie en het bekomen van een hogere mate van coördinatie in het spectrumgebruik op de interne markt verder kunnen worden verbeterd. Zoals aangekondigd in de Mededeling van de Commissie inzake het connectief continent, moet deze evaluatie, die te gepasten tijde een brede raadpleging van het publiek zal omvatten, tevens onderzoeken of de huidige institutionele opstelling geschikt is om de reguleringsuitdagingen van de digitale interne markt, met inbegrip van het spectrumgebied, aan te pakken. De evaluatie kan tevens de gevolgen aanpakken in termen van de institutionele creatie van het gelijk speelveld tussen de regels die van toepassing zijn op de extravagante onlinediensten in vergelijking met telecommunicatiediensten; en de opkomende kwesties met betrekking tot mededinging en consumentenzaken in convergerende telecommunicatie-, audiovisuele en internetdiensten.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B1.

E-mail: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ondersteuning bij de voorbereiding van de effectbeoordeling die de evaluatie van het regelgevingskader voor elektronische communicatie vergezelt — SMART 2015/0005.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Het onderzoek is gericht op een kosten-batenanalyse van de opties die door de Commissie zijn geïdentificeerd in navolging van de openbare raadplegingen die worden georganiseerd op basis van de bevindingen van de onderzoeken die in 2015 worden uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het regelgevingskader voor elektronische communicatie. De relevante graad van granulariteit voor de definiëring van de beleidsopties zal te gepasten tijde worden vastgesteld.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B1.

E-mail: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ondersteuning bij de voorbereiding van de effectbeoordeling die de evaluatie van de roamingverordening moet vergezellen — SMART 2015/0006.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Overeenkomstig artikel 19 van de gewijzigde roamingverordening, moet de Commissie vóór 30.6.2016 verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van de verordening. Zoals is vastgesteld in de verordening moeten onder meer de volgende kwesties worden behandeld in de evaluatie van 2016: a) de ontwikkelingen in wholesale- en retailtarieven voor het bieden van spraak-, sms- en datacommunicatiediensten aan roamingklanten, en de overeenkomstige ontwikkelingen in mobielecommunicatiediensten op nationaal niveau in de lidstaten; b) de mate waarin het niveau van de wholesale- en retailtarieven waarborgen heeft geboden tegen buitensporige prijzen en ondertussen de ontwikkeling van mededinging toeliet; c) de vraag of de mededinging voldoende sterk is voor de stopzetting van de beperkingen op de wholesaletarieven. Het onderzoek zal voortbouwen op het bewijsmateriaal dat door het Berec is verzameld.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B2.

E-mail: cnect-b2@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Kosten van kapitaalberekeningen in de EU –– beoordeling van het effect van verschillende beleidsopties om (nationale) corrigerende reguleringsbesluiten in de sector voor elektronische communicatie consistent te maken — SMART 2015/0007.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstellingen van het onderzoek zijn i) de verstrekking van onderliggende gegevens en ii) bijdragen aan de economische funderingen voor de effectbeoordeling van de (geplande) aanbeveling inzake kapitaalkosten van de Commissie krachtens artikel19 van de kaderrichtlijn.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B3.

E-mail: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Evaluatie van de Aanbeveling inzake afgiftetarieven –– beoordeling van het effect van verschillende beleidsopties — SMART 2015/0008.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstellingen van het onderzoek zijn i) de verstrekking van onderliggende gegevens en ii) bijdragen aan de economische funderingen voor de effectbeoordeling van de (herziene) Aanbeveling inzake afgiftetarieven (of het Besluit) van de Commissie krachtens artikel 19 van de kaderrichtlijn.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B3.

E-mail: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Economisch en sociaal effect van het inzetten van de 700 MHz-band voor draadloze breedbanddiensten in de Europese Unie — SMART 2015/0010.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstellingen van dit onderzoek zijn:
–– het onderzoeken van de kosten van de omschakeling naar DTT-netwerken bij de openstelling van de 700 MHz-band overeenkomstig een aannemelijk EU-stappenplan; dit omvat het upgraden van netwerkuitrusting naar technologie en topologie van de volgende generatie, de herconfiguratie van het netwerk, met inbegrip van de herindeling van de frequenties en elke simulcastfase, grensoverschrijdende coördinatie en andere relevante aspecten,
–– het onderzoeken van de kosten voor de omschakeling van PMSE-uitrusting naar nieuwe frequenties binnen de UHF-band of naar andere banden,
–– het onderzoeken van de kosten van communicatiecampagnes voor burgers,
–– het onderzoeken van de kosten voor consumenten en burgers om hun televisie-ontvangstuitrusting, zoals antennes en televisietoestellen, aan te passen of te moderniseren,
–– het onderzoeken van de gevolgen voor de kosten voor radio-uitzendingen,
–– het beoordelen van het effect op de beschikbaarheid en kwaliteit van tv-programma's voor burgers na de openstelling van de 700 MHz-band,
–– het bieden van een overzicht van beste praktijken voor de compensatie van kosten die samenhangen met regels inzake staatssteun,
–– het voorstellen van maatregelen op EU-niveau ter bevordering van de omschakeling terwijl negatieve sociaaleconomische effecten worden beperkt.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B4.

E-mail: cnect-b4@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Inkaartbrenging (fase II): breedbandinfrastructuur, diensten, vraag en investeringen in Europa — SMART 2014/0016.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Dit onderzoek volgt na de inkaartbrenging van fase 1 (2013-2014) die bestaande inkaartbrengingsinitiatieven in Europa onderzocht en, op basis van beste praktijken, een methodologie aanbeval om overheidsinstanties te helpen bij de ontwikkeling van hun eigen IT-instrumenten voor de inkaartbrenging van breedbandinfrastructuur, -diensten, -vraag en -investeringen. Voortbouwend op deze resultaten, moet dit onderzoek deze methodologie ten uitvoer leggen om een dergelijk IT-instrument te ontwikkelen voor de Commissie. De ruwe gegevens die moeten worden verzameld van de voornaamste belanghebbenden (overheidsinstanties, beheerders en nutsbedrijven) moeten een waaier aan gegevenslagen voortbrengen: dekking van verschillende soorten bestaande en geplande infrastructuren, nominale en werkelijke snelheden die beschikbaar zijn voor bevolkingsgroepen, benuttingspercentages per gebied enz. De contractanten moeten meer bepaald een methode ontwikkelen en testen om de kwaliteit van de diensten van door de EU gefinancierde breedbandprojecten te meten (bijv. financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, Europese structuur- en investeringsfondsen). Daarnaast moet de contractant de inhoud, haalbaarheid, hiaten in de investeringen, maatregelen die helpen bij de vergemakkelijking van particuliere investeringen en inkaartbrengingsactiviteiten van de nationale breedbandplannen analyseren.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B5.

E-mail: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderzoek naar het effect van het banen-, groei- en investeringspakket (Katainen) op het gebied van ICT-infrastructuur –– SMART 2015/0053.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Het onderzoek is gericht op:
–– het ramen of bevestigen van „kritische massa”-financiering met het oog op potentiële behoeften van elk innovatief project dat in het kader van het Junckerpakket werd geïdentificeerd,
–– het ontwikkelen/analyseren van maatregelen om de interventie uit te voeren, met inbegrip van nieuw bewijsmateriaal betreffende het multiplicatoreffect van verschillende soorten interventies,
–– het onderzoeken van potentiële synergieën en interacties met andere sectoren met het oog op de realisatie van een holistische benadering voor investeringen in ICT-infrastructuur,
–– het onderzoeken van de afgiftemechanismen, in het bijzonder:
• het gebruik van financiële instrumenten;
• de bevordering (crowding in) van particuliere investeringen;
• de bevordering van nationale overheidsinvesteringen;
• het gebruik van eventuele bestaande overheidsfinanciering (Europese structuur- en investeringsfondsen, financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, andere).
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT B5.

E-mail: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Toezicht op de ontwikkeling van de regelgeving en de markt voor elektronische communicatie en digitale diensten in de EU — SMART 2014/0027.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling is het produceren van een instrument voor toezicht op de beoordeling van de voortgang in de uitbreidingslanden van de EU betreffende de overeenstemming met het EU-kader voor elektronische communicatiediensten en de diensten van de informatiemaatschappij, en de convergentie met de digitale interne markt. Dit impliceert het verzamelen, organiseren, evalueren en presenteren van de nodige gegevens in de vorm van jaarlijkse verslagen (elke twaalf maanden), die een vergelijkende analyse van de vooruitgang mogelijk maken, niet enkel met betrekking tot de wettelijke overeenstemming, maar ook met betrekking tot de handhaving en tenuitvoerlegging van de wet en met betrekking tot de capaciteiten, transparantie en onafhankelijkheid van regelgevende instanties om toezicht te houden op de ontwikkeling van de regelgeving en de markt.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT D1.

E-mail: cnect-d1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Effecten van de opkomende technologieën voor door software gedefinieerd netwerken en de virtualisering van netwerkfuncties op het toekomstige telecommunicatielandschap — SMART 2015/0011.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van dit onderzoek is het exploreren van het onverkende gebied van het technologische en sociaaleconomische effect van door software gedefinieerd netwerken (SDN) en de virtualisering van netwerkfuncties (NFV). Het moet uitweiden over het toekomstige effect van 2 mogelijk innoverende technologieën in termen van tijdskaders voor de (stapsgewijze) opstelling, migratiescenario's voor bestaande technologieën, het potentiële effect op bedrijfsmodellen, het innovatiepotentieel, met inbegrip van nieuwe belanghebbenden die profiteren van de lopende ontwikkelingen, het algemene marktpotentieel en hun positie binnen het huidige en toekomstige regelgevingskader voor telecommunicatie. De doelstelling is daarom het exploreren van een onnauwkeurig gedefinieerd gebied en het potentiële effect ervan op meerdere EU-beleidslijnen (onderzoek en innovatie, industrieel beleid, telecommunicatiebeleid).
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT E1.

E-mail: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderzoek naar de inkaartbrenging van innovatieclusters die verband houden met het internet van de dingen in Europa — SMART 2015/0012.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Het onderzoek moet een overzicht bieden van de geografische gebieden van deze clusters, een beschrijving van hun activiteiten, en een soort rangschikking van deze ooit geïdentificeerde activiteiten, zoals voor bijv.: de meeste voorkomende infrastructuren voor het internet van de dingen, de leidende industriële partners en verzamelpunt voor de aanvragen, de hoeveelheid risicokapitaal die geïnvesteerd werd in het internet van de dingen, leidende opkomende bedrijven.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT E1.

E-mail: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderzoek naar de methoden en de gegevensverzamelingsstrategie voor de voornaamste prestatie-indicatoren voor 5G-PPP — SMART 2015/0013.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Het onderzoek moet advies bieden bij de berekening en validering (geschikte methodologie en samenhangende gegevens) van de voornaamste prestatie-indicatoren voor 5G-PPP.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT E1.

E-mail: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
De rol van Europese structurele en investeringsfondsen bij de financiering van projecten inzake cloud computing — SMART 2015/0014.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van het onderzoek is tweevoudig.
De eerste doelstelling is de uitvoering van een analyse van bestaande cloudprojecten die werden gefinancierd door structuurfondsen in de programmaperiode 2007-2013 en het geven van voorbeelden van beste praktijken in verschillende lidstaten. De beste praktijken moeten een richtsnoer bieden betreffende de wijze waarop het project gelanceerd werd en de toegevoegde waarde ervan, alsook de eruit getrokken lessen, op economisch, sociaal en milieugebied. De analyse zou als afzonderlijk product moeten worden gepubliceerd.
Het tweede deel van het onderzoek betreft de huidige programmaperiode (2014-2020) en de inschrijver moet een analyse uitvoeren van partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's van 7 tot 10 lidstaten met betrekking tot de uitvoerbaarheid van een cloudcomputingproject en in plaatselijke talen informatie verstrekken die gericht is op de vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging van cloudprojecten.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Het economische en sociale effect van software en diensten op het concurrentievermogen en innovatie — SMART 2015/0015.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van dit onderzoek is:
–– het analyseren van de invloed van de softwaremarkt en -industrie op de economische groei in Europa en het concurrentievermogen op basis van het beschikbare materiaal en recent verzamelde gegevens,
–– het beoordelen van de gevolgen van softwareontwikkeling van bedrijven die niet worden beschouwd als deel van de software-industrie op hun product- en service-innovatie en hun concurrentievermogen,
–– het beoordelen van huidige beleidsacties en formuleren van nadere aanbevelingen ter verbetering van de concurrentiepositie van de Europese software-industrie.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderzoek met het oog op een effectbeoordeling voor een gedelegeerde handeling van de eIDAS-verordening 910/2014 — SMART 2015/0047.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Het identificeren en beoordelen van de mogelijke opties met betrekking tot de specifieke criteria waaraan moet worden voldaan door aangewezen instanties voor de certificering van gekwalificeerde middelen voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en zegels vanuit technische, sociale, organisatorische, economische en beleidsoogpunten zoals bepaald in artikelen 29 tot 31 en 39 van Verordening (EU) nr. 910/2014 „betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG” (eIDAS-verordening).
Het onderzoek moet voortbouwen op de huidige praktijken (bijv. de zogenaamde „SOG-IS MRA” die de wederzijdse erkenning van de certificering van ICT-beveiligingsproducten tussen verschillende Europese landen behandelt, de ISO-norm 15408 inzake ICT-veiligheidscertificering, de normalisatie van „beschermingsprofielen” die verband houden met ISO-norm 15408, eventuele andere veiligheidscertificeringsmechanismen, Beschikking van de Commissie 2000/709/EG, de certificeringsregeling die is vastgesteld bij Verordening 2008/765 enz.). Het onderzoek moet verschillende mogelijke scenario's beoordelen voor een certificering die tegelijk snel zou zijn, de veiligheid van gecertificeerde producten zou waarborgen en economisch levensvatbaar zou zijn.
Uit deze beoordeling moet het onderzoek in het bijzonder mogelijke opties filteren die de beoogde scenario's weerspiegelen voor de specifieke criteria waaraan moet worden voldaan door de aangewezen instanties (deze criteria vormen de kern van de beoogde gedelegeerde handeling(en)).
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: TF eIDAS.

E-mail: cnect-tf-eidas-lt@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Globaal perspectief op economische aspecten van cloud computing –– SMART 2015/0017.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van het onderzoek is het leveren van cijfers inzake de omvang en het effect van grensoverschrijdende dienstverlening op het gebied van cloud computing, met inbegrip van de omvang en aard van grensoverschrijdende gegevensstromen, over de Europese grenzen heen (afkomstig uit de EU en gericht op derde landen of vice versa) en aanbevelingen ter ondersteuning van die ontwikkelingen om de Commissie in staat te stellen de behoefte aan verdere interne en internationale beleidsactiviteiten op het gebied van cloud computing te beoordelen.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verduidelijking van het geldende wettelijke kader voor regulerende, coregulerende of zelfregulerende maatregelen in de cloudcomputingsector — SMART 2015/0018.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van het onderzoek is het analyseren en verduidelijken van de toepassing van de bestaande wettelijke en regelgevende kaders (zoals op het gebied van telecommunicatie, e-handel en gegevensbescherming) voor huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van cloud computing om wettelijke en regelgevende zekerheid te bieden aan de cloudcomputingsector en aan klanten die aan cloud computing doen in Europa. Bovendien moet het de diensten van de Commissie in staat stellen om de juiste regelgevingsomgeving te identificeren om investeringen en innovatieve bedrijven te stimuleren en tegelijk belangrijke collectieve waarden in stand te houden.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Inventaris van Europese en nationale experimentele faciliteiten en een stappenplan van de toekomstige behoeften aan experimenten op het gebied van geavanceerde netwerken — SMART 2015/0019.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstellingen van het onderzoek zijn:
1. Voortbouwend op XiPi, de Europese database van experimentele faciliteiten die ontwikkeld zijn in het kader van het Infinity-project, het onderzoek moet een inventaris ontwikkelen van de Europese, nationale en regionale experimentele faciliteiten, testomgevingen en laboratoria die beschikbaar zijn voor de integratie in Fire+ in een heterogene, maar herconfigureerbare en evoluerende opstelling. De resulterende experimentele infrastructuur moet uitgebreid zijn, verscheidene technologieën overkoepelen en integratie op verzoek toelaten in reactie op de behoeften van experimentatoren en gebruikers.
2. Identificatie en beoordeling van en stappenplan voor de toekomstige behoeften aan experimenten op het gebied van geavanceerde netwerken en aanverwante diensten met een grootschalige experimentele behoefte naast die van de bestaande of toekomstige faciliteiten die onder Fire+ vallen. Dit moet „Net Futures”-eenheden in staat stellen om experimenten te stimuleren naast de bestaande Fire-faciliteiten.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT E4.

E-mail: cnect-e4@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Open innovatie in intelligente steden, ontwerp voor succesvolle innovatie-ecosystemen — SMART 2014/0037.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Open innovatie vertaalt zich naar de overheidssector en in het bijzonder naar de steden omdat het effect van de investeringen in onderzoek en innovatie zeer sterk afhangen van de werking van het innovatie-ecosysteem. In de praktijk hebben we nog geen beschrijvingen van processen of methoden voor de uitvoering, met inbegrip van processen of methoden om de burger te betrekken bij het proces „open innovatie” waarbij het maatschappelijk kapitaal als belangrijk onderdeel van het effect wordt beschouwd. De complexiteit van de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende actoren en maatregelen die de katalysators zijn voor het innovatie-ecosysteem moet in dit onderzoek worden geanalyseerd en gesystematiseerd met praktische voorbeelden en cases.
De drijfveren en katalysators zijn vastgesteld in een kader waaruit onderzoeks- en innovatieprocessen worden afgeleid voor de creatie van open innovatie-ecosystemen. Er worden ook metrische gegevens onderzocht om de succesfactoren van innovatie-ecosystemen te beoordelen. Het bovenstaande kader is gericht op het Europees innovatiepartnerschap inzake slimme steden en gemeenschappen. Een belangrijk aspect is de wijze waarop de burgers zullen worden betrokken en de wijze waarop zal worden voortgebouwd aan het maatschappelijke kapitaal voor nieuwe ICT-intensieve gebruikersgestuurde diensten.
De concrete gevallen moeten de macht van de massa als deel van de betrokkenheid van belanghebbenden breken.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT ADV07.

E-mail: cnect-open-innovation@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderzoek naar het beveiligingsmodel voor het systeem voor de koppeling van ondernemingsregisters (BRIS) — SMART 2015/0052.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Het onderzoek moet een beveiligingsmodel voor de koppeling van ondernemingsregisters identificeren en voorstellen dat voldoet aan de zakelijke, technische en wettelijke vereisten van het BRIS. Het model moet aansluiten bij de veiligheidsnormen die aspecten behandelen zoals de veilige overdracht van informatie; de integriteit, authenticiteit, onweerlegbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens; beveiligde toegang tot de leveringsmechanismen voor informatie voor specifieke groepen van gemachtigde gebruikers. Voor een goede tenuitvoerlegging van het systeem is een sleutelelement dat passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen voor de communicatie tussen het kernplatform van het BRIS en de systemen van de lidstaten.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT F3.

E-mail: cnect-f3@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Hiaten in de gegevens voor het Europees semester — SMART 2015/0030.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Dit onderzoek moet regelmatig bijgewerkte informatie verstrekken die in het monitoringssysteem voor digitale beleidslijnen moet worden ingevoerd en een gepaste follow-up van het proces van het Europees semester mogelijk moet maken. Het moet de geschikte methodologie voorstellen voor het verzamelen van het nodige bewijsmateriaal voor de beoordeling van de vorderingen en de tenuitvoerlegging van beleidslijnen op gebieden waar hiaten in gegevens zijn vastgesteld, bijv. in verband met online-overheidsdiensten, cyberveiligheid, financiering van beleidsmaatregelen inzake digitale vaardigheden enz.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT F4.

E-mail: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vacatures voor ICT –– onlinedatabase (Victory) — SMART 2014/0045.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Dit onderzoek moet een nieuwe datatool ontwikkelen, een maandelijks geactualiseerde lijst van vacatures voor ICT'ers in de hele EU. Het moet gegevens verstrekken op NUTS2-niveau en de ICT'ers onderverdelen in minstens 20 categorieën. De lijst zal de actuele vacatures bevatten, maar deze niet bekendmaken, enkel de statistische analyse wordt bekendgemaakt. De verzameling van gegevens gebeurt op basis van robots die het web afspeuren. Dit onderzoek volgt na een haalbaarheidsstudie die een pilotonderzoek omvatte en werd uitgevoerd in 2014 (SMART 2013/59). Het onderzoek werd oorspronkelijk gepland voor 2014, maar uit het pilotonderzoek bleek dat de geraamde begroting ontoereikend was.
Dit is het enige onderzoek binnen DG Connect dat „big data” gebruikt voor beleidsdoeleinden.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT F4.

E-mail: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Tweede onderzoek van scholen: ICT in het onderwijs — SMART 2014/0020.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstellingen van het onderzoek zijn het meten van de evolutie in het gebruik op en het beoordelen van het effect van het gebruik van ICT in scholen ten behoeve van onderwijzen/leren. Hiertoe zal/zullen (een) geschikt onderzoek(en) worden ontworpen en uitgevoerd in de 28 EU-lidstaten + IJsland, Noorwegen en Turkije en zullen de resultaten worden geëvalueerd en besproken in een onderzoeksverslag, waarin ook een uitgebreide reeks gegevensgrafieken en -tabellen zit. Daarnaast moet informatie over de situatie in elk land (met inbegrip van onderwijsactiviteiten in het kader van de grote coalitie van digitale banen) worden voorbereid in de vorm van een reeks afzonderlijke landenprofielen.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT G4.

E-mail: cnect-g4@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
De zilveren economie — SMART 2015/0038.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De algemene doelstelling van het onderzoek is de analyse en kwantificering van het algemene potentieel van en de voorwaarden voor de creatie van nieuwe Europese banen en groei in verband met innovatie op basis van ICT die relevant is voor demografische veranderingen, alsook de ontwikkeling van beleidsaanbevelingen op EU-niveau. Het onderzoek moet een methodologie voorstellen voor de analyse, met inbegrip van gegevensbronnen en extrapolatie naar het Europees niveau, hiaatanalyse, de redenen voor beleidsinterventies op EU-niveau en de kwantificering van de kosten en baten. Het onderzoek moet rekening houden met de wisselende sociaaleconomische situaties in Europa en moet voortbouwen op soortgelijke reeds bestaande of geplande beleidsinitiatieven op nationaal of regionaal niveau, alsook op relevante industriële of investeringsinitiatieven. Het onderzoek moet minstens 10 realistische scenario's ontwikkelen waarbij innovatie hoogwaardige banen kan creëren en groeieffecten in relevante sectoren in Europa; dit moet worden ondersteund door specifieke beleidsaanbevelingen, concrete gegevens en een ondersteunende analyse.
Voor elk van de 10 scenario's moet er een duidelijke identificatie zijn van de behoefte, het marktpotentieel, het geraamde aantal banen en het groeieffect op EU-niveau, de te betrekken belanghebbenden, de reden voor de EU-tussenkomst, alsook van een duidelijke bijdrage tot de totstandkoming van de Europese digitale interne markt.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT H2.

E-mail: cnect-h2@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ondersteuning van de uitbreiding van innovaties voor actief en gezond ouder worden — SMART 2015/0039.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstellingen van het onderzoek zijn:
–– het analyseren van het kader voor de uitbreiding van de innovatie binnen het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden (door de ondersteuning van regio's die betrokken zijn bij de ontwikkeling of ontplooiing van innovatie of dat binnenkort zullen zijn),
–– het analyseren van andere sectoren die door innovatie worden gestuurd en de uitbreidingsuitdagingen succesvol hebben aangepakt,
–– het identificeren van sleutelfactoren voor succes van dergelijke sectoren die kunnen worden toegepast ter ondersteuning van de uitbreiding van het innovatieproces voor actief en gezond ouder worden.
De economische drijfveren voor het succes van de uitbreiding moeten eveneens in detail worden onderzocht doorheen de levenscycli vanaf de ontwikkeling van de oplossing tot de marktintroductie. Wat zijn de regelgevende, beleids- of commerciële voorwaarden die zullen helpen bij de verhoging van de investeringsstromen naar innovatieve oplossingen voor actief en gezond ouder worden vanuit het perspectief van investeerders uit de particuliere sector en vanuit het perspectief van overheidsinvesteringen?
De nadruk moet worden gelegd op de vergemakkelijking van de overdracht en de tenuitvoerlegging van goede praktijken die tot concrete resultaten en voordelen hebben geleid. Het is belangrijk om van de verst gevorderde pioniers te leren welke stappen moeten worden genomen, maar tevens welke stappen moeten worden vermeden.
Een eventuele wijze om dit te bereiken is door de oprichting van „kennisnetwerken” die de uitwisseling van kennis, beste praktijken of ervaring op een erg pragmatische wijze mogelijk maken, en die resultaten opnemen van andere regio's van het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden en uit externe benchmarks (andere sectoren, met inbegrip van investeringssectoren).
Deze kennisnetwerken moeten het leerproces van diegenen die een goede praktijk aannemen of starten met de tenuitvoerlegging ervan verkorten en ervoor zorgen dat een probleem dat zich in 1 gebied voordoet niet wordt herhaald in andere gebieden.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT H2.

E-mail: cnect-h2@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Op bewijsmateriaal gebaseerde en participatieve beleidsvorming door open bestuur –– naar een snellere tenuitvoerlegging en toepassing van open bestuur — SMART 2015/0041.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van het onderzoek is de ondersteuning van de ontwikkeling van de strategie en de verbreding (met inbegrip van het geografisch en sectoraal toepassingsgebied) van de tenuitvoerlegging van een benadering voor open bestuur in Europa. Parallel hiermee moet de Commissie een voorbeeldfunctie vervullen door de toepassing van de beginselen van open bestuur, met inbegrip van cocreatie, bij op bewijsmateriaal gebaseerde beleidsvorming. Het onderzoek omvat 3 taken die ten uitvoer moeten worden gelegd in 2 afzonderlijke werkpakketten:
–– het eerste werkpakket is gericht op 2 taken (perceel 1):
1) het begrijpen van de situatie: inventarisatie van de katalysators en belemmeringen voor een benadering voor open bestuur en aanbevelingen voor mogelijke acties om de tenuitvoerlegging ervan te verbreden;
2) het ontwikkelen van een methodologie voor de volgende 5 jaar: multidisciplinaire methodologieën voor nieuwe op bewijsmateriaal gebaseerde beleidsvorming voor Europees open bestuur, met inbegrip van crowdsourcing, iteratieve en innovatieve benaderingen voor data-analyse,
–– het tweede werkpakket (perceel 2) is gericht op de tenuitvoerlegging van een platform/instrument om op bewijsmateriaal gebaseerde, gecrowdsourcede en gecocreëerde beleidsvorming en -monitoring mogelijk te maken voor de Europese benadering voor open bestuur (een instrument dat dynamische beleidsvorming en -monitoring mogelijk maakt –– een „dynamisch evoluerend actieplan voor open bestuur”).
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: ja
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT H3.

E-mail: cnect-h3@ec.europa.eu

Inlichtingen over percelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 1 Titel: Begrip van de situatie en de ontwikkeling van een methodologie
1)Korte beschrijving:
–– Het eerste werkpakket is gericht op 2 taken (perceel 1):
1) het begrijpen van de situatie: inventarisatie van de katalysators en belemmeringen voor een benadering voor open bestuur en aanbevelingen voor mogelijke acties om de tenuitvoerlegging ervan te verbreden;
2) het ontwikkelen van een methodologie voor de volgende 5 jaar: multidisciplinaire methodologieën voor nieuwe op bewijsmateriaal gebaseerde beleidsvorming voor Europees open bestuur, met inbegrip van crowdsourcing, iteratieve en innovatieve benaderingen voor data-analyse.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 2 Titel: Tenuitvoerlegging van een platform/instrument
1)Korte beschrijving:
–– Het tweede werkpakket (perceel 2) is gericht op de tenuitvoerlegging van een platform/instrument om op bewijsmateriaal gebaseerde, gecrowdsourcede en gecocreëerde beleidsvorming en -monitoring mogelijk te maken voor de Europese benadering voor open bestuur (een instrument dat dynamische beleidsvorming en -monitoring mogelijk maakt –– een „dynamisch evoluerend actieplan voor open bestuur”).
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling

5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Analyse van het aanbod van en de vraag naar producten en diensten voor cyberveiligheid in Europa — SMART 2015/0042.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Het onderzoek moet de huidige structuur van de digitale veiligheidsmarkt in Europa analyseren en daarbij de markttendensen, de schaal en de vooruitzichten analyseren per type beveiligingsoplossing, per Europees land en per submarkt. Aan de aanbodzijde moet het de aard van en de oorzaken voor de huidige marktfragmentatie analyseren en de regionale/sectorale clustervorming in deze industrie bekijken. Het moet de opkomst van innovatieve bedrijven uit het mkb in de sector in detail onderzoeken. Het onderzoek moet een gedetailleerde SWOT-analyse van de Europese industrie voor cyberveiligheid verstrekken en een analyse van haar exportactiviteiten alsook van de industriële investeringen die in Europa werden gedaan (zowel interne Europese, als buitenlandse investeringen) in deze sector. Het onderzoek moet de Europese situatie vergelijken met de voornaamste landen die op dit domein actief zijn (in het bijzonder China, Israël, Japan, Korea, Rusland en de Verenigde Staten). Aan de vraagzijde moet het onderzoek ingaan op materiële en immateriële vraagfactoren voor producten en oplossingen voor cyberveiligheid (bijv. vertrouwen, geografische herkomst, certificering, etiketten, gebruikersgedrag enz.) en op de wijze waarop aan deze vraag wordt beantwoord door het Europees en niet-Europees aanbod, en de hiaten analyseren. Het moet gericht zijn op de vraag naar oplossingen voor cyberveiligheid van sectoren die geïdentificeerd zijn in de Richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT H4.

E-mail: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ondersteuning bij de voorbereiding van de effectbeoordeling die de evaluatie van de E-privacy-richtlijn vergezelt — SMART 2015/0044.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Onderzoek –– de E-privacy-richtlijn moet worden herzien om deze aan te passen aan het nieuwe kader voor gegevensbescherming, rekening houdend met technologische ontwikkelingen en de evoluerende notie van privacy, en inefficiëntie moet worden weggewerkt.
Hiertoe zal een onderzoek worden besteld met als doelstelling:
a) de analyse van verschillende aspecten van de huidige E-privacy-richtlijn die eventueel moeten worden gewijzigd en de beoordeling van eventuele maatregelen om deze aan te pakken;
b) de analyse van de economische en sociale effecten van eventuele maatregelen.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT H4.

E-mail: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vergelijking van het besluitvormingsproces en de besluitvormingscriteria van overheidsinstanties op het gebied van projecten voor intelligente steden — SMART 2015/0045.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De ruime doelstelling is het verwerven van inzichten in de business case (kosten/baten, redenen en criteria) die voor en door steden is gemaakt, zowel intern als voor hun directe belanghebbenden, voor de goedkeuring van een plan voor een project voor intelligente steden.
Het gewenste resultaat van de inschrijving is een combinatie van deskresearch en kwalitatieve interviews met stedelijke overheden (de contactgegevens worden verstrekt door de Europese Commissie) die gericht is op de ontwikkeling van een korte maar actuele vergelijkende analyse van het toegepaste proces, de toegepaste criteria en de beweegredenen voor besluitvorming binnen overheidsinstanties. Het monster moet 10 tot 20 afzonderlijke bronnen bij het interview betrekken uit 10 tot 20 verschillende overheidsinstanties afhankelijk van de methodologische keuze die in de inschrijving moet worden beschreven.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT H5.

E-mail: cnect-h5@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderzoek naar een marketingplan ter bevordering van het gebruik van elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten voor de digitale interne markt — SMART 2015/0046.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van het onderzoek is het onderzoeken van het economisch potentieel van elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten in een volledig geïntegreerde digitale interne markt op EU-niveau (inclusief e-overheid), waarbij tevens rekening moet worden gehouden met de internationale dimensie die eigen is aan vertrouwensdiensten.
Hiertoe moet het onderzoek, voor zover dit met de beschikbare begroting mogelijk is, een marktanalyse uitvoeren en daarna een marketingplan opleveren dat gericht is op de bevordering van het gebruik van elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten tot hun maximale capaciteit. Het onderzoek moet ten minste het volgende onderzoeken: de marktsegmentatie, waardepropositie, kanalen, verpakking en levering, met gebruikmaking van de normale benadering en methodologie voor een marketingonderzoek. Het omvat een marketingplan voor overheidsdiensten in de EU ter bevordering van diensten inzake e-overheid die gebruikmaken van elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten.
De contractant moet zijn bevindingen echter laten valideren door 1 of meerdere programmapartners. Het moet in staat zijn om de belangrijkste belanghebbenden te betrekken (niet enkel het hen toesturen van een vragenlijst) omdat de belanghebbenden die moeten worden gestimuleerd de mogelijkheid moeten hebben om met hun eigen ervaring een bijdrage te leveren op het gebied van marktsegmentatie, waardepropositie enz. De contractant moet in het bijzonder contacten onderhouden met het kantoor voor het beheer van de database van belanghebbenden van het gemeenschappelijk Europees kader van Digit betreffende potentiële belanghebbenden voor CEF-DSI-bouwstenen alsook voor het eSENS-projectconsortium.
Ten slotte moet het onderzoek een reeks voorbeelden/modellen voor het gebruik bieden.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT T/F eIDAS

E-mail: cnect-tf-eidas-lt@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Prijzen voor mobiele breedbanddiensten — SMART 2015/0025.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling is de totstandbrenging van beter begrip door de verzameling van informatie over prijzen voor mobiele breedbanddiensten. Het onderzoek moet in alle lidstaten aanbiedingen voor mobiele breedband bekijken bij alle mobielenetwerkoperatoren. Gebundelde en afzonderlijke pakketten, alsmede pakketten voor smartphones en dongles moeten afzonderlijk worden behandeld. De verzameling van gegevens moet informatie verstrekken over vergelijkingen tussen landen.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT F4.

E-mail: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten die verband houden met de vrijheid van informatie (artikelen 5, 6, 7, 14, 15, 28, 30) — SMART 2015/0048.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van dit onderzoek is het leveren van een beoordeling van de reguleringskosten en -baten van de regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten op het gebied van de vrijheid en het pluralisme in de media. Binnen deze context moet de contractant een beoordeling uitvoeren van de interactie tussen de specifieke regels en de horizontale regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten, zoals artikelen 1-4, 29-33. Deze moet eveneens een effectbeoordeling omvatten van het huidige materiaal en van het geografisch toepassingsgebied van de richtlijn, alsook van het systeem voor geleidelijke regulering, i.e. het regelgevende onderscheid tussen uitzenddiensten en diensten op verzoek.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT G1.

E-mail: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten die verband houden met commerciële communicatie (artikelen 9 tot en met 11 en artikelen 19 tot en met 26) — SMART 2015/0049.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van het onderzoek is het leveren van een beoordeling van de reguleringskosten en -baten van de regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten op het gebied van commerciële communicatie. Binnen deze context moet de contractant een beoordeling uitvoeren van de interactie tussen de specifieke regels en de horizontale regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten, zoals artikelen 1-4, 29-33. Deze moet eveneens een effectbeoordeling omvatten van het huidige materiaal en van het geografisch toepassingsgebied van de richtlijn, alsook van het systeem voor geleidelijke regulering, i.e. het regelgevende onderscheid tussen uitzenddiensten en diensten op verzoek. Voor dit onderzoek is het tevens essentieel een beoordeling van de recente markttendensen bij te voegen. Dit moet de kijkcijfers omvatten van de uitzenddiensten en de diensten op verzoek, met inbegrip van een verdeling per leeftijdsgroep, alsook het marktaandeel van mediadienstverleners, met inbegrip van binnen- en buitenlandse dienstverleners.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT G1.

E-mail: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten die verband houden met de bescherming van minderjarigen (artikelen 12 en 27) — SMART 2015/0050.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van het onderzoek is het leveren van een beoordeling van de reguleringskosten en -baten van de regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten die verband houden met de bescherming van minderjarigen. Binnen deze context moet de contractant een beoordeling uitvoeren van de interactie tussen de specifieke regels en de horizontale regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten, zoals artikelen 1-4, 29-33. Deze moet eveneens een effectbeoordeling omvatten van het huidige materiaal en van het geografisch toepassingsgebied van de richtlijn, alsook van het systeem voor geleidelijke regulering, i.e. het regelgevende onderscheid tussen uitzenddiensten en diensten op verzoek. Deze moet voortbouwen op het werk in het kader van de coalitie voor een „Beter internet voor kinderen” en van het programma voor „Veiliger internet” en dit aanvullen.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT G1.

E-mail: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten die verband houden met het promoten van Europese werken (artikelen 8, 13, 16 en 17) — SMART 2015/0051.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
De doelstelling van het onderzoek is het leveren van een beoordeling van de reguleringskosten en -baten van de regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten die verband houden met het promoten van Europese werken. Binnen deze context moet de contractant een beoordeling uitvoeren van de interactie tussen de specifieke regels en de horizontale regels van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten, zoals artikelen 1-4, 29-33. Deze moet eveneens een effectbeoordeling omvatten van het huidige materiaal en van het geografisch toepassingsgebied van de richtlijn, alsook van het systeem voor geleidelijke regulering, i.e. het regelgevende onderscheid tussen uitzenddiensten en diensten op verzoek. Deze moet voortbouwen op bestaande verslagen en deze aanvullen, in het bijzonder de verslagen van de Commissie met betrekking tot artikelen 13, 16 en 17.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT G1.

E-mail: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bevordering van de grensoverschrijdende gegevensstroom van de digitale interne markt: onderzoek naar beperkingen in verband met bestandslocaties –– fase 1 — SMART 2015/0016.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Specifieke vereisten die verband houden met gegevens in de lidstaten die de grensoverschrijdende informatiestroom beperken en een belemmering vormen voor de digitale interne markt.
Door de voorafgaande analyse die in het kader van het Europese cloudpartnerschap werd uitgevoerd, werd ontdekt dat deze vereisten slechts zelden zijn vastgesteld in formele nationale wetgeving, maar dat deze vaker zijn ingevoerd in reguleringen, richtsnoeren en beleidslijnen op een lager niveau. In die hoedanigheid zijn ze vaak sectorspecifiek en vaak niet duidelijk zichtbaar als vereisten in verband met bestandslocaties.
1. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is het opstellen van een methodologie voor de herziening en inkaartbrenging van formele vereisten binnen de Europese Unie (in minstens 5 lidstaten). Belemmeringen zoals formele vereisten moeten worden opgenomen op een lijst en gerubriceerd in het onderzoek om specifieke sectoren te identificeren waarin ze regelmatig worden gebruikt en de wettelijke en niet-wettelijke documenten waarin ze zijn vastgesteld.
2. Het onderzoek moet een gemeenschappelijk begrip inzake bestandslocatievereisten in lidstaten en de gegevenscategoriëen waarop zij van toepassing zijn mogelijk maken, alsook een begrip inzake de waarborgen die vereist zijn met betrekking tot hun locatie vanuit een wettelijk, technologisch en handhavingsstandpunt.
3. Het onderzoek moet tevens de kosten ramen van deze formele vereisten, alsook de kosten en baten die voortvloeien uit de omschakeling van formele naar functionele vereisten. Het onderzoek moet, waar dit van toepassing is, gebruikmaken van bestaande en beschikbare primaire en/of secundaire gegevens.
4. Het onderzoek moet tevens gericht zijn op de aanbeveling van functionele vereisten (bijv. veiligheidsmaatregelen) die formele vereisten zoals de bestandslocatie kunnen vervangen om grensoverschrijdende gegevensstromen te bevorderen.
5. Het onderzoek moet aanbevelingen formuleren inzake nieuwe beleidsconcepten.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bevordering van de grensoverschrijdende gegevensstroom van de digitale interne markt: onderzoek naar beperkingen in verband met bestandslocaties –– fase 2 — SMART 2015/0054.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Indien de methodologie die is vastgesteld door een eerder onderzoek (fase 1, SMART 2015/0016) haalbaar en nuttig blijkt te zijn, maar de resultaten verdere verfijning of meer gegevens/informatie vergen.
Specifieke vereisten die verband houden met gegevens in de lidstaten die de grensoverschrijdende informatiestroom beperken en een belemmering vormen voor de digitale interne markt.
Door de voorafgaande analyse die in het kader van het Europese cloudpartnerschap werd uitgevoerd, werd ontdekt dat deze vereisten slechts zelden zijn vastgesteld in formele nationale wetgeving, maar dat deze vaker zijn ingevoerd in reguleringen, richtsnoeren en beleidslijnen op een lager niveau. In die hoedanigheid zijn ze vaak sectorspecifiek en vaak niet duidelijk zichtbaar als vereisten in verband met bestandslocaties.
1. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is het opstellen van een methodologie voor de herziening en inkaartbrenging van formele vereisten binnen de Europese Unie (in minstens 5 lidstaten). Belemmeringen zoals formele vereisten moeten worden opgenomen op een lijst en gerubriceerd in het onderzoek om specifieke sectoren te identificeren waarin ze regelmatig worden gebruikt en de wettelijke en niet-wettelijke documenten waarin ze zijn vastgesteld.
2. Het onderzoek moet een gemeenschappelijk begrip inzake bestandslocatievereisten in lidstaten en de gegevenscategoriëen waarop zij van toepassing zijn mogelijk maken, alsook een begrip inzake de waarborgen die vereist zijn met betrekking tot hun locatie vanuit een wettelijk, technologisch en handhavingsstandpunt.
3. Het onderzoek moet tevens de kosten ramen van deze formele vereisten, alsook de kosten en baten die voortvloeien uit de omschakeling van formele naar functionele vereisten. Het onderzoek moet, waar dit van toepassing is, gebruikmaken van bestaande en beschikbare primaire en/of secundaire gegevens.
4. Het onderzoek moet tevens gericht zijn op de aanbeveling van functionele vereisten (bijv. veiligheidsmaatregelen) die formele vereisten zoals de bestandslocatie kunnen vervangen om grensoverschrijdende gegevensstromen te bevorderen.
5. Het onderzoek moet aanbevelingen formuleren inzake nieuwe beleidsconcepten.
Totaalbedrag van opdrachten die worden uitgeschreven onder categorieën 10 en 11: 9 000 000 EUR.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Verantwoordelijke eenheid: CNECT E2.

E-mail: cnect-e2@ec.europa.eu

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Informatie over voorbehouden opdrachten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja

Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Inlichtingen over de algemene voorschriften
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
19.12.2014