W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 1505-2020

03/01/2020    S2    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

2020/S 002-001505

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Kosmiczna
Adres pocztowy: Trzy Lipy 3
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 80-172
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roger Bachtin
E-mail: roger.bachtin@polsa.gov.pl
Tel.: +48 223800152

Adresy internetowe:

Główny adres: https://polsa.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komponentów specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do zainicjowania funkcjonalności i uzyskania podstawowej niezbędnej operacyjności Centrum Operacyjnego SSA (SSAC-PL)

II.1.2)Główny kod CPV
48771000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup komponentów oprogramowania niezbędnego do zainicjowania funkcjonalności i uzyskania podstawowej niezbędnej operacyjności Centrum Operacyjnego SSA (SSAC-PL).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 845 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Terenowy Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji do używania w ramach organizacji Zamawiającego, na następujące moduły oprogramowania (zwane dalej „oprogramowaniem”):

1.1. Stacjonarne stanowisko operacyjne (licencja lokalna, planowana do rozszerzenia na sieciową):

1.1.1. STK Pro x 1;

1.1.2. STK Integration x 1;

1.1.3. Orbit Determination Tool Kit x 1;

1.1.4. STK Conjunction Analysis Tool Module x 1;

1.2. stacjonarne stanowisko analityczno-deweloperskie (licencja lokalna):

1.2.1. STK Pro x 1;

1.2.2. STK Integration x 1;

1.2.3. Orbit Determination Tool Kit x 1;

1.2.4. STK Conjunction Analysis Tool Module x 1;

1.2.5. STK Astrogrator Module x 1;

1.2.6. STK Maneuver Processing Tool x 1;

1.2.7. STK Space Event Generator x 1;

1.2.8. STK SatPro x 1;

1.3. mobilne stanowisko analityczne (licencja lokalna):

1.3.1. STK Pro x 1;

1.3.2. STK Integration x 1;

1.3.3. Orbit Determination Tool Kit x 1;

1.3.4. STK Conjunction Analysis Tool Module x 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zamówienie takie spełnia przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdyż nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Dostawa przedmiotowego oprogramowania może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, AGI/ zarówno z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jak i związanych z ochroną praw wyłącznych wnikających z odrębnych przepisów. Dokonawszy rozeznania potrzeb i szerokiej analizy rynku, zamawiający stwierdził że jedynym dostępnym na rynku pakietem oprogramowania, który w pełni zaspokoi potrzeby PAK w zakresie zadań związanych z działalnością SSAC-PLi jest pakiet oprogramowania STK firmy AGI. W celu ustalenia, kto może dokonać dostawy oprogramowania STK dla PAK, PAK zwróciła się z zapytaniem do firmy AGI o to, kto jest dystrybutorem pakietu STK w Polsce. AGI odpowiedziała pismem z 1.10.2019 r., w którym poinformowało że nie prowadzi obecnie w Polsce dystrybucji swoich produktów za pośrednictwem osób trzecich i w związku z tym oprogramowanie nie jest dostępne w Polsce w inny sposób niż zakup bezpośrednio od producenta, tj. AGI. Analiza rynku dokonana przez zamawiającego wykazała, że na rynku brak obecnie innych rozwiązań technicznych, które zaspokajałyby potrzeby PAK. Oprogramowanie STK zostało opracowane przez firmę AGI i jest dystrybuowane przez nią jako własne. Podlega ono ochronie ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z Porozumieniem w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej („Trips"). Według ustaleń zamawiającego, nie da się w chwili obecnej wskazać „rozwiązania alternatywnego lub rozwiązania zastępczego” które miałoby cechę „rozsądności". Istniejące inne rozwiązania są albo częściowe, albo skonstruowane w taki sposób, że nie spełniają wymogów technicznych PAK. Parametry zamówienia zostały w znacznej mierze narzucone PAK w związku z jej uczestnictwem w Konsorcjum EUSST wynikającymi z tego uwarunkowaniami, Konsorcjum EUSST zostało powołane na podstawie Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541 /2014/ UE z dnia 16.4.2014 r. ustanawiającej ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych. Konsorcjum EUSST świadczy usługi w zakresie zdefiniowanym Decyzją nr 541 / 2014/UE, polegające na obserwacji i śledzeniu obiektów kosmicznych (SST). PAK została członkiem Konsorcjum 19.12.2018 r. Tym samym zobowiązała się do wykonywania działań w zakresie Konsorcjum. Jedną z kluczowych grup funkcjonalnych jest funkcja przetwarzania danych i informacji. Powyższe oznacza, że parametry zamówienia nie zostały celowo zawężone, lecz wynikają z obiektywnej potrzeby, jaką jest zapewnienie przez PAK podstawowych funkcjonalności SSAC-PL Zobowiązanie PAK do zapewnienia tych funkcji wynika z powołanej wyżej Decyzji nr 541/2014/UE oraz udziału PAK w Konsorcjum EUSST. W ocenie zamawiającego, spełnione zostały więc wszystkie przesłanki wymagane przez art. 67 ust. I pkt I lit. a i b Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PAK/U/93/2019/SSA/ACH
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Analytical Graphics, Inc. (AGI)
Miejscowość: Exton
Kod NUTS: 00
Państwo: Stany Zjednoczone
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 844 987.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych/ Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019