W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 1521-2020

03/01/2020    S2    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 002-001521

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7541026256
Adres pocztowy: ul. Ozimska 19
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL52
Kod pocztowy: 45-057
Państwo: Polska
E-mail: ias.opole@mf.gov.pl
Tel.: +48 774540068
Faks: +48 774564313

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Adres profilu nabywcy: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa terenowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego,akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla IAS w Opolu oraz oprogramowania i komputera specjalistycznego dla ...

Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.18.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji na oprogramowanie dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu i jednostek administracji skarbowej województwa opolskiego oraz komputera specjalistycznego, licencji przedłużających darmowe wsparcie i aktualizacje oraz oprogramowania dla Centrum Technicznego Informatyki Śledczej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 716 024.56 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Akcesoria i sprzęt komputerowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: budynek (lub budynki) Izby Administracji Skarbowej w Opolu – na terenie miasta Opola.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa akcesoriów i sprzętu komputerowego m.in. adapterów, czytnika, drukarki, dysków, kabli, kamery, klawiatury, myszy, nagrywarek, pendrive, skanery, słuchawki, switch, wtyki, zasilacze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Standard 2019 OLP GOV PL

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: budynek (lub budynki) Izby Administracji Skarbowej w Opolu – na terenie miasta Opola.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa licencji pakietu Microsoft Office Standard 2019 OLP GOV PL Open License lub równoważnego pakietu biurowego. Wykonawca może dostarczyć pakiet równoważny, spełniający minimum następujące wymagania techniczne – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wysokowydajna stacja robocza

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: budynek (lub budynki) Izby Administracji Skarbowej w Opolu – na terenie miasta Opola.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wysokowydajna stacja robocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Licencje przedłużające darmowe wsparcie i aktualizacje

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: budynek (lub budynki) Izby Administracji Skarbowej w Opolu – na terenie miasta Opola.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa: Aktualizacja UFED Ultimate (firmy Cellebrite), Aktualizacja XRY (firmy MSAB), Aktualizacja UFED Ultimate (firmy Cellebrite), Aktualizacja Axiom C+S (firmy Magnet Forensics) – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Narzędzie do pozyskiwania i odzyskiwania zapisów i metadanych z rejestratorów video

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: budynek (lub budynki) Izby Administracji Skarbowej w Opolu – na terenie miasta Opola.

II.2.4)Opis zamówienia:

Narzędzie do pozyskiwania i odzyskiwania zapisów i metadanych z rejestratorów video. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Licencja przedłużająca darmowe wsparcie i aktualizacje

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: budynek (lub budynki) Izby Administracji Skarbowej w Opolu – na terenie miasta Opola.

II.2.4)Opis zamówienia:

Licencja przedłużająca darmowe wsparcie i aktualizacje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 188-456938
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Akcesoria i sprzęt komputerowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Atabajt Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J.
Adres pocztowy: ul. Kośnego 50
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 45-372
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 66 666.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 60 068.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Standard 2019 OLP GOV PL

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 396 260.16 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 321 276.56 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Wysokowydajna stacja robocza

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Licencje przedłużające darmowe wsparcie i aktualizacje

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Media Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piotrowicka 61
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 40-723
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 221 138.21 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 221 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Narzędzie do pozyskiwania i odzyskiwania zapisów i metadanych z rejestratorów video

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Media Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piotrowicka 61
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 40-723
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 30 894.31 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 680.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Licencja przedłużająca darmowe wsparcie i aktualizacje

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Media Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Piotrowicka 61
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 40-723
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 106 870.73 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 81 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 5. Skarga do sądu – przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019