Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 1534-2019

03/01/2019    S2

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Pomoć pri uslugama za upravljanje informacijama za grupu EIB-a

2019/S 002-001534

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4338
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pomoć pri uslugama za upravljanje informacijama za grupu EIB-a

Referentni broj: CFT-1520
II.1.2)Glavna CPV oznaka
92510000 Usluge knjižnice i arhiva
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje sklapanje 3 okvirnih ugovora za pružanje pomoći u području usluga upravljanja informacijama. Poziv na nadmetanje podijeljen je u 3 grupe:

— grupa 1: integracija upravljanja tiskanim i elektroničkim dokumentima i podrška za upravljanje znanjem za EIB,

— grupa 2: poboljšana upotreba informacijskih resursa, uključujući isporuku upravljanja knjižnicama i povezane usluge za EIB,

— grupa 3: pružanje podrške za upravljanje dokumentima i doprinos inicijativama za upravljanje informacijama i evidencijom za EIF.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 052 451.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 3
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Integracija upravljanja tiskanim i elektroničkim dokumentima i podrška za upravljanje znanjem za EIB.

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
92512000 Usluge arhiva
72512000 Usluge upravljanja dokumentacijom
79995100 Usluge arhiviranja
79995200 Usluge katalogiziranja
79996100 Vođenje dokumentacije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorima grupe EIB-a u Luxembourgu.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1 obuhvaća neprekinute i diskretne usluge u sljedećim područjima:

— upravljanje dokumentima i evidencijom,

— upravljanje informacijama,

— i podrška sustavima za elektroničke dokumente i upravljanje evidencijom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 524 490.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor potpisuje se na početno razdoblje od 2 godine s mogućnošću 2 obnavljanja, svaki put na razdoblje od 1 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Poboljšana upotreba informacijskih resursa, uključujući isporuku upravljanja knjižnicama i povezane usluge za EIB

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
92511000 Usluge knjižnice
79995000 Usluge upravljanja knjižnicama
79995200 Usluge katalogiziranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorima grupe EIB-a u Luxembourgu.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2 obuhvaća neprekinute i diskretne usluge u sljedećim područjima:

— upravljanje resursima elektroničkih informacija,

— upravljanje resursima u tiskanom formatu,

— i upravljanje knjižnicom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 253 711.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor potpisuje se na početno razdoblje od 2 godine s mogućnošću 2 obnavljanja, svaki put na razdoblje od 1 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pružanje podrške za upravljanje dokumentima i doprinos inicijativama za upravljanje informacijama i evidencijom za EIF

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79995100 Usluge arhiviranja
79995200 Usluge katalogiziranja
79996100 Vođenje dokumentacije
72512000 Usluge upravljanja dokumentacijom
92512000 Usluge arhiva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorima grupe EIB-a u Luxembourgu.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 3 obuhvaća neprekinute i diskretne usluge u sljedećim područjima:

— upravljanje dokumentima i evidencijom,

— upravljanje informacijama,

— podrška sustavima za elektroničke dokumente i upravljanje evidencijom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 274 250.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor potpisuje se na početno razdoblje od 2 godine s mogućnošću 2 obnavljanja, svaki put na razdoblje od 1 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 112-254084
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/02/2019
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/03/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Zapisnik otvaranja ponuda pružit će se na zahtjev gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

48 mjeseci.

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/12/2018