W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 1590-2020

03/01/2020    S2    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Projektory wideo

2020/S 002-001590

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Łaźnia Nowa
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 678–293–88–05
Adres pocztowy: os. Szkolne 25
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-977
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kowlaska
E-mail: przetargi@laznianowa.pl
Faks: +48 124250321

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.laznianowa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury Gminy Miejskiej Kraków
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń nagłośnienia, oświetlenia, wizji, wielofunkcyjnych oraz komputerowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia

Numer referencyjny: Znak: DPDU-271.3.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
38652120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń nagłośnienia, oświetlenia, wizji, wielofunkcyjnych oraz komputerowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego miejsc, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia i elementy oraz materiały, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r., wraz z odpowiednim oprogramowaniem, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 471 986.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nagłośnienie (dźwięk)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32340000
32341000
32342000
32342100
32342410
32342450
32343000
32350000
32351000
30213000
30231300
48900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i wyładunek muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 9:00 do 13:00. do siedziby Zamawiającego, tj. Teatru Łaźnia Nowa, zlokalizowanej os. Szkolne 25, 31-977 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego miejsc, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia i elementy oraz materiały, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r., wraz z odpowiednim oprogramowaniem, tj. Nagłośnienie (dźwięk) – czyli między innymi systemy mikrofonów bezprzewodowych, system nagłośnieniowy, słuchawki, konsola, stagebox-y, okablowanie, interfejs, oprogramowanie, mikrofony do mikroportów wraz z przewodami, zestaw komputerowy z oprogramowaniem inne urządzenia oraz elementy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto za całość zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na całość zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Rękojmia na całość zamówienia / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, Umowa nr POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy PZP. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości dla części 1 zamówienia kwotę 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oświetlenie (światło)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000
31520000
48961000
48900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i wyładunek muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 9:00 do 13:00. do siedziby Zamawiającego, tj. Teatru Łaźnia Nowa, zlokalizowanej os. Szkolne 25, 31-977 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego miejsc, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia i elementy oraz materiały, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r., wraz z odpowiednim oprogramowaniem, tj. Oświetlenie (światło), a w tym między innymi profile led, sterowniki do świateł, oprogramowanie, rozdzielacze i okablowanie oraz inne elementy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto za całość zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na całość zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Rękojmia na całość zamówienia / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, Umowa nr POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy PZP. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości dla części 2 zamówienia kwotę 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy zł 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wizja

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38651600
38653400
32260000
32270000
32300000
32350000
32351000
30231300
48900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i wyładunek muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 9:00 do 13:00. do siedziby Zamawiającego, tj. Teatru Łaźnia Nowa, zlokalizowanej os. Szkolne 25, 31-977 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego miejsc, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia i elementy oraz materiały, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r., wraz z odpowiednim oprogramowaniem, tj. Wizja, a w tym między innymi projektory, kamery, ekrany, statywy, odtwarzacze, monitory, stacja dokująca, program graficzny, konwertery, kable i inne urządzenia oraz elementy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto za całość zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na całość zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Rękojmia na całość zamówienia / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, Umowa nr POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy PZP. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości dla części 1 zamówienia kwotę 14.000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia wielofunkcyjne

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30121430
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i wyładunek muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 9:00 do 13:00. do siedziby Zamawiającego, tj. Teatru Łaźnia Nowa, zlokalizowanej os. Szkolne 25, 31-977 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego miejsc, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia i elementy oraz materiały, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r., wraz z odpowiednim oprogramowaniem, tj. Urządzenia wielofunkcyjne w różnych konfiguracjach w ilości 4 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto za całość zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na całość zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Rękojmia na całość zamówienia / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, Umowa nr POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy PZP. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości dla części 1 zamówienia kwotę 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000
30213100
30213300
30231300
48900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i wyładunek muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 9:00 do 13:00. do siedziby Zamawiającego, tj. Teatru Łaźnia Nowa, zlokalizowanej os. Szkolne 25, 31-977 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego miejsc, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia i elementy oraz materiały, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r., wraz z odpowiednim oprogramowaniem, tj. Komputery (sprzęt komputerowy), a w tym między innymi laptopy w różnych konfiguracjach z oprogramowaniem, zestawy komputerowe i komputer w różnych konfiguracjach z oprogramowaniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto za całość zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na całość zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Rękojmia na całość zamówienia / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, Umowa nr POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy PZP. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości dla części 5 zamówienia kwotę 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 195-473578
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Nagłośnienie (dźwięk)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gorycki&Sznyterman Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-698
Państwo: Polska
E-mail: biuro@fpgs.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 344 924.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 344 923.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Oświetlenie (światło)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elwolight Technologie sceniczne Piotr Wojtas
Adres pocztowy: os. II Pułku Lotniczego 28a/lok 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-869
Państwo: Polska
E-mail: piotrek@elwolight.com
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 309 100.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 297 992.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Wizja

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gorycki&Sznyterman Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-698
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 525 667.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 555 400.43 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Urządzenia wielofunkcyjne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Komputery

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, bądź wobec którego w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub wobec którego sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 243 z późn. zm.) lub wobec którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 498 z późn. zm.). Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną jak również wskazani w ofercie podwykonawca. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

Wykonawca składa wraz z ofertą: 1. formularz oferty zawierający oświadczenia odpowiednio do wzoru załączonego do SIWZ, 2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry i warunki wymagane oraz wskazanie marki/typu/modelu/symbolu itp. i producenta/ów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych urządzeń i elementów oraz obliczenie ceny oferty dla całości oferowanej/ych części zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację. Wymagane informacje i ceny należy przedstawić w formie tabelarycznej odpowiednio do wzoru opisu przedmiotu zamówienia i kalkulacji ceny oferty załączonej do SIWZ (1 plik w formacie excel, odpowiednio pięć zakładek – arkuszy, dla każdej z części zamówienia) stanowiącego integralną część SIWZ, 3. informację o przetwarzaniu danych osobowych, 4. oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Europejskiego – JEDZ, wypełnione oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożone zgodnie z poniższymi zapisami w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP;

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 PZP wnosi się:

W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej art. 179 – 198g ustawy PZP

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019