Diensten - 2018-2018

04/01/2018    S2

Bulgarije-Sofia: Evaluatie-adviesdiensten

2018/S 002-002018

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stolichna obshtina
Nationaal identificatienummer: 000696327
Postadres: ul. „Moskovska“ No. 33
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Stanislava Tsvetkova
E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg
Telefoon: +359 29377530
Fax: +359 29377561
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sofia.bg
Adres van het kopersprofiel: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за нуждите на Столична община във връзка с оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Възлагането на настоящата процедура се извършва във връзка с необходимостта от привличане на външни експерти, които да подпомагат общината, в качеството й на Междинно звено, при оценка на проектни предложения от ИПГВР и Инвестиционната програма на общината.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 345 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ключов експерт „Държавни помощи“.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ключов експерт „Държавни помощи“:

При изпълнение на поръчката експертът ще трябва да извършва дейности, свързани с проверка на спазването на приложимите режими на държавни помощи и спазване на условията на хипотези на липса на държавна помощ, така както са дефинирани от УО в Насоките за кандидатстване.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Оценка на предложена организация за участие на експерта/ите / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Проект BG16RFOP001-8.001-0035 „Техническа помощ за Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., съфинансирана от ЕС
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ключов експерт „Ландшафтен архитект“.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 3: „Ландшафтен архитект“:

При изпълнение на поръчката експертът ще трябва да извършва (като задълженията му не се ограничават само до това) дейности, свързани с преглед и оценка на техническа документация в част „Ландшафтна архитектура“.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Оценка на предложена организация за участие на експерта/ите / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Проект BG16RFOP001-8.001-0035 „Техническа помощ за Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., съфинансирана от ЕС
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ключов експерт „Архитект“.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 4: „Архитект“:

При изпълнение на поръчката експертът ще трябва да извършва (като задълженията му не се ограничават само до това) дейности, свързани с преглед и оценка на техническа документация в част „Архитектура“.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Оценка на предложена организация за участие на експерта/ите / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Проект BG16RFOP001-8.001-0035 „Техническа помощ за Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., съфинансирана от ЕС
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ключов експерт „Строителен инженер“.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 5: „Строителен инженер“.

При изпълнение на поръчката експертът ще трябва да извършва (като задълженията му не се ограничават само до това) дейности, свързани с преглед и оценка на техническа документация в част СМР.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Оценка на предложена организация за участие на експерта/ите / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Проект BG16RFOP001-8.001-0035 „Техническа помощ за Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., съфинансирана от ЕС
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ключов експерт „Инженер — Релсов път“.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 6: „Инженер — Релсов път“:

При изпълнение на поръчката експертът ще трябва да извършва (като задълженията му не се ограничават само до това) дейности, свързани с преглед и оценка на техническа документация в част „Транспортно строителство“, „Железопътно строителство“.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Оценка на предложена организация за участие на експерта/ите / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Проект BG16RFOP001-8.001-0035 „Техническа помощ за Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., съфинансирана от ЕС
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 059-110047
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: СОА17-ДГ55-620
Perceel nr.: 4
Benaming:

Ключов експерт „Архитект“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Български консултантски център“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131316378
Postadres: област София (столица), община Столична, гр. София 1164, район „Лозенец“, ул. „Синчец“ № 1, ет. 3
Plaats: София
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postcode: 1164
Land: Bulgarije
E-mail: bcc-ms@tea.bg
Telefoon: +359 29819228
Fax: +359 29819228
Internetadres: http://bcc-bg.biz/bg/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: СОА17-ДГ55-619
Perceel nr.: 6
Benaming:

Ключов експерт „Инженер — Релсов път“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Проинфраконсулт“ ООД
Nationaal identificatienummer: 175250926
Postadres: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1142, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 50, ет. 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postcode: 1142
Land: Bulgarije
E-mail: julia_spiridinova@mail.bg
Telefoon: +359 888887872
Fax: +359 29807052
Internetadres: www.sofia.bg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: СОА17-ДГ55-618
Perceel nr.: 3
Benaming:

Ключов експерт „Ландшафтен архитект“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Проинфраконсулт“ ООД
Nationaal identificatienummer: 175250926
Postadres: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1142, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 50, ет. 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postcode: 1142
Land: Bulgarije
E-mail: julia_spiridinova@mail.bg
Telefoon: +359 888887872
Fax: +359 29807052
Internetadres: www.sofia.bg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: СОА17-ДГ55-616
Perceel nr.: 5
Benaming:

Ключов експерт „Строителен инженер“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Проинфраконсулт“ ООД
Nationaal identificatienummer: 175250926
Postadres: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1142, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 50, ет. 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postcode: 1142
Land: Bulgarije
E-mail: julia_spiridinova@mail.bg
Telefoon: +359 888887872
Fax: +359 29807052
Internetadres: www.sofia.bg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: СОА17-ДГ55-617
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ключов експерт „Държавни помощи“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Проинфраконсулт“ ООД
Nationaal identificatienummer: 175250926
Postadres: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1142, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 50, ет. 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postcode: 1142
Land: Bulgarije
E-mail: julia_spiridinova@mail.bg
Telefoon: +359 888887872
Fax: +359 29807052
Internetadres: www.sofia.bg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/01/2018