Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 2236-2020

03/01/2020    S2    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kłodzko: Urządzenia medyczne

2020/S 002-002236

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 1a
Miejscowość: Kłodzko
Kod NUTS: PL518
Kod pocztowy: 57-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Kołodziej
E-mail: zamowienia.publiczne@zoz.klodzko.pl
Tel.: +48 748651100
Faks: +48 748651298

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.e-bip.org.pl/zozklodzko/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Numer referencyjny: ZP/DTA/16/19
II.1.2)Główny kod CPV
33100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie kompleksowego systemu medycznego umożliwiającego diagnozowanie pacjentów w zakresie kardiologii poprzez nabycie rzeczy oraz innych dóbr wraz z kompatybilnym oprogramowaniem. Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo rozmieszczenie i instalację nabytych rzeczy oraz innych dóbr jak też usługi szkolenia. Każdy element systemu (część systemu, podsystem) podlega analizie i zrozumieniu wyłącznie przy rozpatrywaniu na tle całości, jako mogący funkcjonować tylko i wyłącznie poprzez spełnianie założeń systemu.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 081 740.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000
48000000
48814000
48218000
30214000
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kłodzko

II.2.4)Opis zamówienia:

Wdrożenie e-usługi obejmuje uzyskanie systemu medycznego dla odrębnych i niezależnych kompetencyjnie grup użytkowników:

1) pacjenci. Dostawa zestawów sprzętu medycznego do zdalnej konsultacji kardiologicznej (ciśnieniomierz wyposażony w bluetooth, pulsoksymetr, EKG przenośne wraz z zestawem sprzętu komputerowego do zdalnej konsultacji kardiologicznej (tablet, analizator składu ciała z pomiarem masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej, wody całkowitej, masy mięśniowej, masy kości, wyposażony w bluetooth)). Całość z oprogramowaniem;

2) lekarze konsultujący kardiologicznie w oparciu o pomiary i wynik. Sesja kontrolna z wykorzystaniem urządzeń telemetrycznych obejmować będzie kontrolę RR, kontrolę akcji serca, zapis EKG, kontrolę masy ciała, przeglądy stosowanych leków i dawkowania oraz wywiad w oparciu ankietę – dotyczący zachowań prozdrowotnych. Dostawa komputerów stacjonarnych z monitorem, klawiatura, mysz, zainstalowany system operacyjny gotowy do pracy;

3) lekarze – użytkownicy zintegrowanego systemu szpitalnego, którzy diagnozują w oparciu o wynik konsultacji kardiologicznej;

4) lekarze koordynatorzy nadzorujący przebieg konsultantów,

uwzględniając wewnętrzną spójność systemu oraz integrację i uruchomienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej z platformą ogólnopolską.

Dostawa niezbędna dla wdrożenia i funkcjonowania e-usługi, niezależnej pracy całości wdrażanego systemu wraz ze współpracą z istniejącym systemem szpitalnym, obejmująca m.in. możliwości i korzyści została opisana w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia.

Wdrożenie e-usługi polega na implementacji kompletnego systemu. Cała architektura informatyczna projektowanego rozwiązania będzie zbudowana zgodnie z standardem SOA (architektury zorientowanej na usługi – ang. service-oriented architecture). Technologia ta jako standard, zapewnia skalowalność rozwiązania i jego otwartość na integrację z innymi systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wszystkie moduły projektowanego systemu zostaną wyposażone w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. System będzie zabezpieczony na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). System będzie przygotowany na wdrożenie bardziej zaawansowanych zasad dostępu – grupy użytkowników, zależności czasowe dostępu do danych itp. System będzie odpowiadał warunkom technicznym oraz pozwoli na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe. Bezpieczeństwo systemów i danych będzie przedmiotem badania w ramach planowanego audytu bezpieczeństwa, który potwierdzi zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w ramach realizowanego projektu.

Dostęp do e-usługi będzie odbywał się poprzez portal informacyjny. Po zalogowaniu użytkownicy będą mieli możliwość skorzystania z e-usługi w ramach funkcjonalności udostępnianych przez szpital.

Podchodząc do systemu należy wykluczyć jego redukcję do poszczególnych grup użytkowników, a każdy element systemu (część systemu, podsystem) podlega analizie i zrozumieniu wyłącznie przy rozpatrywaniu na tle całości, jako mogący funkcjonować tylko i wyłącznie poprzez spełnianie założeń systemu. Wykonawca odpowiada za funkcjonowanie całości.

Gwarancją objęty jest cały system.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne;Działanie 2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 1 - 2.1.1 E-usługi - horyzont

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 137-337536
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/DTA/16/19
Nazwa:

Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Poland Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 081 740.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 1 081 740.00 PLN
Procentowa część: 100 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

1)Podwykonawca I -zamówienie poz.1,2,9,13,14

2)Podwykonawca II- zamówienie poz.3,4,5,6,7,8,11,12

3)Podwykonawca III - zamówienie poz.10

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2019