Supplies - 2248-2022

Submission deadline has been amended by:  68764-2022
04/01/2022    S2

Poland-Krakow: Medical clothing

2022/S 002-002248

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
National registration number: 0000039390
Postal address: ul. Wielicka 265
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-663
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@usdk.pl
Telephone: +48 126583979
Fax: +48 126583979
Internet address(es):
Main address: http://www.szpitalzdrowia.pl
Address of the buyer profile: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odzieży i obuwia medycznego oraz niemedycznej odzieży i obuwia ochronnego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Reference number: EZP-271-2-110/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
33199000 Medical clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiot zamówienia stanowi : Dostawa odzieży i obuwia medycznego oraz nie-medycznej odzieży i obuwia ochronnego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

1.1. Zamówienie zostało podzielone na części:

Nazwa CZĘŚCI zamówienia

ZADANIE 1 - Odzież medyczna

ZADANIE 2 - Odzież niemedyczna

ZADANIE 3 - Obuwie ochronne dla pracowników medycznych

ZADANIE 4 - Obuwie ochronne dla pracowników niemedycznych

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 819 624.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

ZADANIE 1 - Odzież medyczna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/1 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 519 220.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI na warunkach i zakresie opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagane wadium 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych) Wadium powinno być wniesione na warunkach określonych w SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZADANIE 2 - Odzież niemedyczna

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/2 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 83 980.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI na warunkach i zakresie opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

wadium: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)Wadium powinno być wniesione na warunkach określonych w SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZADANIE 3 - Obuwie ochronne dla pracowników medycznych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18830000 Protective footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul.Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/3 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 188 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI na warunkach i zakresie opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium powinno być wniesione na warunkach określonych w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ZADANIE 4 - Obuwie ochronne dla pracowników niemedycznych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18830000 Protective footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul.Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3/4 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 924.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI na warunkach i zakresie opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium 300 zł (słownie:trzysta złotych) Wadium powinno być wniesione na warunkach określonych w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie określa się warunku udziału dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie określa się warunku udziału dot. sytuacji i finansowej i ekonomicznej

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie określa się warunku udziału dot. zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wymagania dotyczące warunków realizacji zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności załącznik nr 1 Projektowe postanowienia umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/02/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/02/2022
Local time: 10:00
Place:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265,30-663 Kraków, Polska

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. procedury odwróconej o której mowa w art.139 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/12/2021