Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 2517-2023

Submission deadline has been amended by:  67364-2023
03/01/2023    S2

Polen-Tychy: Busse für den öffentlichen Verkehr

2023/S 002-002517

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL22C
Postanschrift: ul. Towarowa 1
Ort: Tychy
NUTS-Code: PL22C Tyski
Postleitzahl: 43-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Włodarczyk
E-Mail: sekretariat@pkmtychy.pl
Telefon: +48 322171041-44
Fax: +48 322170107/139
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pkmtychy.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.pkmtychy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pkmtychy.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA 10 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW TYPU MAXI ZASILANYCH OLEJEM NAPĘDOWYM

Referenznummer der Bekanntmachung: 03/11/2022/PF/AF
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu maxi zasilanych olejem napędowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22C Tyski
Hauptort der Ausführung:

Tychy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI zasilanych olejem napędowym.

1. Wymiary autobusów

1.1. długość od 11950 do 12200 mm

1.2. wysokość całkowita maksymalnie 3400 mm

1.3. szerokość całkowita maksymalnie 2550 mm

2. Liczba miejsc do przewozu pasażerów

2.1. liczba miejsc ogółem: co najmniej 80

2.2. liczba miejsc siedzących: co najmniej 26 (co najmniej 8 miejsc dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi), w tym siedzenia wykonane jako siedzenia specjalne dla pasażerów niepełnosprawnych z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi,

2.3. Zamawiający nie dopuszcza montażu siedzeń o szerokości większej niż szerokość standardowego siedzenia tzw. „półtora”.

2.4. w pierwszym rzędzie siedzeń Zamawiający wymaga zastosowania dwóch siedzeń pojedynczych po lewej

i po prawej stronie pojazdu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wymagane jest posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej

10 000 000,00 zł lub posiadanie

zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł.

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

2. Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 10 000 000,00 zł.

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wymagane jest wykonanie co najmniej 1 dostawy fabrycznie nowych autobusów typu maxi zasilanych olejem napędowym o wartości co najmniej: 5.000.000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY: Dokument potwierdzający: Wymagane jest przedstawienie wykazu dostaw wykonanych. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 09:05
Ort:

Składanie ofert w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Elektroniczne otwarcie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP.

Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby , o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/12/2022