Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 2647-2020

03/01/2020    S2    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителен надзор

2020/S 002-002647

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Наташа Ценева — директор дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост“
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999 / +359 28079937
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/352

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bgports.bg/bg/zop/352
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна — инженеринг

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Възлаганата услуга включва изпълнението на: оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно предвиденото в чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, така че да се гарантира изпълнението на строителните работи в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и на възложителя, включително изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до възложителя и съставяне на технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл. 176б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Плавателните канали № 1 и № 2, Пристанище Варна, заедно с езерната част на навигационното трасе на подхода и обръщателния кръг на Пристанище Варна — запад.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на обект: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна — инженеринг“ трябва да се осигури достигане на дълбочина от 13,50 м (кота — 13,50 м по черноморска система), в граници не по-малки от съществуващите широчини по дъното на каналите и евентуално определяне на нови граници въз основа на оценка на възможностите за уширения, съобразени с тенденциите за увеличаване параметрите на съвременните плавателните съдове. Строежът е първа категория съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗУТ. Настоящата поръчка цели обезпечаване законосъобразното изпълнение на строителството, чрез оценка за съответствие на изготвените инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при реализацията му. Задълженията на изпълнителя (консултанта) произтичат от ЗУТ и други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството. Възлаганата услуга включва изпълнението на следните дейности:

1. Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;

2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно предвиденото в чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, така че да се гарантира изпълнението на строителните работи в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и на възложителя, включително изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до възложителя и съставяне на технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл. 176б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

3. Извършване на координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на строителството;

4. Осъществяване на контрол и съдействие във връзка със съставянето и издаването по време на строителството на всички документи, необходими за въвеждането на строежа в експлоатация в съответствие с действащото българско законодателство;

5. Осъществяване на контрол и съдействие във връзка с оформянето и съгласуването на техническа документация, вкл. издадени актове, за извършени работи и други свързани със строителния процес документи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 950 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 930
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора до получаване на последното разрешение за ползване. Посоченият срок в р. II.2.7) е изчислен на база на срока на договора за инженеринг.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са вписани в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а чуждестранните лица — в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването за годност за упражняване на професионална дейност, като попълват поле „Вписване в съответния професионален регистър“ в раздел „А“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП данните за регистрацията си — номер, дата на издаване и издател на документа, удостоверяващ вписването в съответния регистър, срок на валидност на регистрацията или посочват конкретните разпоредби от законодателството на съответната държава, по силата на които са придобили право да осъществяват дейността, предмет на поръчката, или посочват безплатен публичен регистър, от който възложителят може да установи горните обстоятелства. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител, представя удостоверение за вписването му в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при ДНСК или еквивалентен документ, удостоверяващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която избраният изпълнител е установен. В случай, че дейността ще се изпълнява от чуждестранно лице, което има право да упражнява дейностите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор по законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, или друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в които няма режим, еквивалентен на режима по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, същото преди започване изпълнението на договора следва да представи на възложителя заверено копие на временно и еднократно за определен строеж на територията на Република БЪЛГАРИЯ удостоверение, издадено от началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице съгласно чл. 10 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма поставен критерий за подбор, свързан с икономическото и финансово състояние на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма поставено изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. За доказване на изискването при подаване на офертата участниците попълват поле „За поръчки за услуги: извършени услуги за конкретния вид“ (т. 1а) в раздел „В“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП с посочване на стойностите, датите и получателите, вида и обема на изпълнените дейности. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката, съгласно списъка в ЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. За доказване на изискването при подаване на офертата участниците попълват поле „Образователна и професионална квалификация“ (т. 6) в раздел „В“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП, като следва да бъдат посочени имената на експертите и необходимите данни, доказващи професионалната компетентност на лицата съобразно поставените от възложителя минимални изисквания. Преди сключването на договора, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор за строежи, свързани с изграждане или реконструкция или основен ремонт на морски хидротехнически съоръжения и елементи от пристанищна инфраструктура. Не е задължително дейностите по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор за строежи на отделните съоръжения, посочени по-горе, да са извършени за един обект и/или по един договор.

2. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, отговарящи на следните минимални изисквания:

а) Ръководител екип: образование — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, с професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна; професионален опит като ръководител на консултантски екип на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка;

б) Инженер хидротехническо строителство: образование — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, с професионална квалификация „инженер“ по специалност „ХТС“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентна; професионален опит — да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант, и/или технически изпълнител на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка;

в) Технически контрол по част „Конструктивна“ — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, с професионална квалификация „инженер“ по специалност „ХТС“ или „Транспортно строителство“ или еквивалентна; да притежава валидно удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна на ХТС“;

г) Експерт инженер геодезист: образование — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, с професионална квалификация „инженер“ по специалност „геодезия“ или еквивалентна; професионален опит — да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант, и/или технически изпълнител на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка;

д) Експерт геоложки и хидрогеоложки проучвания: образование — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, с професионална квалификация „инженер“ по специалност „геология“, „хидрогеология“ или еквивалентна; професионален опит — да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант, и/или технически изпълнител на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка;

е) Експерт по част Електро: образование — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Електротехника“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или еквивалентна; професионален опит — да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант, и/или технически изпълнител на електропроводи СН; ж) Експерт по част ВиК: образование — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентно; професионален опит — да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант, и/или технически изпълнител на външни (площадкови) водопровод и/или канализация;

з) Експерт по газопроводи: образование — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на газопроводите или еквивалентно; професионален опит — да е участвал като консултант/строителен надзор и/или проектант, и/или технически изпълнител на газопроводи;

и) Експерт по част „Пожарна безопасност“: образование — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“; професионален опит — да е участвал като консултант/строителен надзор на поне един обект, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не се прилага.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС, е една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Първо плащане в размер на предложената цена за оценка на съответствието — след извършване на оценката за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвения Комплексен доклад и след издадено разрешение за строеж и представяне на оригинална фактура от изпълнителя. Междинно плащане в размер на 10 % от цената за упражняване на строителен надзор — след подписване на първия протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.7.2003 г. Междинно плащане в размер на 30 % от цената за упражняване на строителен надзор — след достигане на 50 % от стойността на договора за инженеринг. Междинно плащане в размер на 30 % от цената за упражняване на строителен надзор — след достигане на 80 % от стойността на договора за инженеринг. Окончателно плащане в размер остатъчната стойност от цената за упражняване на строителен надзор — след изготвяне на последния техн. паспорт и издаване на последното РП.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ. Документът за създаване на обединение да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката);

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа страните да са определили партньор, който представлява обединението за целите на поръчката и да са уговорили солидарна отговорност на членовете му, когато такава не се предвижда съгласно приложимото законодателство.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Закон за устройство на територията (чл. 166—169) и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/02/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 28/06/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/02/2020
Местно време: 11:00
Място:

Главно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от ЗОП е основание за отстраняване. При подаване на офертата липсата на тези обстоятелства се доказва чрез попълване на р. А-Г от ч.т III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП.

2. Не могат да участват пряко или косвено в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице някое от изключенията по чл. 4 от горепосочения закон.

3. Не могат да участват или да представляват физически или юридически лица в процедурата лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участникът трябва да отговаря на изискванията по чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ.

Освен на горните основания, възложителят отстранява също:

— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията,

— участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,

— участници, които са свързани лица,

— участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок,

— участник, чието ценово предложение надвишава определената максимална прогнозна стойност на поръчката,

— участник, който не е поставил ценовото си предложение в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ или, който по какъвто и да е начинание включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да подава всяко заинтересовано лице в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/12/2019