Dostawy - 2710-2021

05/01/2021    S2

Polska-Warszawa: Infrastruktura sieciowa

2021/S 002-002710

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym

Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.33.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym w podziale na dwie (2) części zamówienia:

1.1. część I przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem;

1.2. część II przedmiotu zamówienia: dostawa oprogramowania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 97 832 772.30 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
32424000 Infrastruktura sieciowa
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem oraz wsparciem technicznym.

W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

a) serwer typ C.PSR.R.X.86.5 48cCPU – 71 sztuk;

b) serwer typ C.PSR.R.X.86.7 128cCPU – 1 sztuka;

c) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.6 32cCPU – 1 sztuka;

d) dyski SAS SSD 1,6 TB 12 Gbps 2,5” MixUse Hot-Plug – 16 sztuk;

e) rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP FI 500 – 1 sztuka;

f) macierz dyskowa kompatybilna z Hitachi VSP FI500 – 1 sztuka;

g) rozbudowa macierzy Hitachi VSP G800 – 2 sztuki;

h) przełącznik 100 Gb – 4 sztuki;

i) przełącznik 1 Gb 24 porty – 8 sztuk;

j) przełącznik 1 Gb 48 portów – 8 sztuk;

k) karta liniowa do przełącznika 100 Gb – 18 sztuk;

l) moduł 100 Gb Firewall – 2;

m) przełącznik SAN – 4 sztuki;

n) router WAN – 4 sztuki;

o) router Internet – 2 sztuki;

p) firewall Internet – 2 sztuki;

q) firewall WAN – 4 sztuki;

r) firewall LAN – 2 sztuki;

s) WAF – 2 sztuki;

t) Load Balancer – 2 sztuki,

zgodnie z wymaganiami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji dla części I przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie mógł zakupić na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami co w zamówieniu podstawowym następujący sprzęt:

a) serwer typ C.PSR.R.X.86.5 48cCPU;

b) serwer typ C.PSR.R.X.86.7 128cCPU;

c) serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.6 32cCPU;

d) dyski SAS SSD 1,6 TB 12 Gbps 2,5” MixUse Hot-Plug;

e) rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP FI500;

f) przełącznik 100 Gb;

g) przełącznik 1 Gb 24 porty;

h) przełącznik 1 Gb 48 portów;

i) karta liniowa do przełącznika 100 Gb;

j) moduł 100 Gb do Firewall Fortigate;

k) router WAN;

l) router Internet;

m) firewall Internet;

n) firewall WAN;

o) firewall LAN;

p) WAF;

q) Load Balancer,

na pisemne żądanie Zamawiającego.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenia woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania cen jednostkowych sprzętów dostarczonych w zakresie prawa opcji zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym dla części I przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia podstawowego w okresie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy zawartej z Wykonawcą.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

a) Windows Server Datacenter 2019 lub równoważny – 102 sztuki;

b) Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters lub równoważny – 36 sztuk;

c) Red Hat JBoss Enterprise Application Platform lub równoważny – 13 sztuk;

d) Vmware vSphere 6 Enterprise Plus lub równoważny – 142 sztuki;

e) Vmware vRealize Operations Standard lub równoważny – 142 sztuki;

f) Vmware Site Recovery Manager Enterprise lub równoważny – 10 sztuk;

g) Trend Micro Deep Security Manager lub równoważny – 142 sztuki,

zgodnie z wymaganiami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Zakres równoważności dla oprogramowania został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wsparcia technicznego oprogramowania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji dla części II przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie mógł zakupić na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami co w zamówieniu podstawowym następujące oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym:

a) Windows Server Datacenter 2019 lub równoważny;

b) Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters lub równoważny;

c) Red Hat JBoss Enterprise Application Platform lub równoważny;

d) Vmware vSphere 6 Enterprise Plus lub równoważny;

e) Vmware vRealize Operatrions Standard lub równoważny;

f) Vmware Site Recovery Manager Enterprise lub równoważny;

g) Trend Micro Deep Security Manager lub równoważny na pisemne żądanie Zamawiającego.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenia woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania cen jednostkowych oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym dostarczonego w zakresie prawa opcji zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym dla części II przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia podstawowego w okresie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy zawartej z Wykonawcą.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 126-307933
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: BDG.ZPB.230.33.2020
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa sprzętu wraz ze wsparciem technicznym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 93 584 032.17 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 86 754 271.44 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: BDG.ZPB.230.33.2020
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Symmetry Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Vogla 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-963
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 450 278.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 252 914.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Odwołanie

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy w związku z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu rozpoznawania odwołań, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze pisma wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznej (www.uzp.gov.pl).

Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwołania:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2020