Lieferungen - 2787-2023

Submission deadline has been amended by:  44568-2023
03/01/2023    S2

Polen-Bochnia: Softwarepaket und Informationssysteme

2023/S 002-002787

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000304349
Postanschrift: Krakowska 31
Ort: Bochnia
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-700
Land: Polen
E-Mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://szpital-bochnia.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM oraz dodatkowego oprogramowania systemowego podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „MSIM"- Część VI

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ-271-1-54/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM oraz dodatkowego oprogramowania systemowego podmiotu leczniczego w ramach projektu MSIM. Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2. Przedmiot podzielony na zadania: Zadanie 1 - Oprogramowanie bazodanowedostosowane do oprogramowania EDM, Zadanie 2 – Licencje systemów operacyjnych i dostępowych do stacji klienckiej wraz z licencją deduplikacji i replikacji danych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1 - Oprogramowanie bazodanowedostosowane do oprogramowania EDM,

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72268000 Bereitstellung von Software
72263000 Software-Implementierung
72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 1 - Oprogramowanie bazodanowedostosowane do oprogramowania EDM, Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wsparcia technicznego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., w ramach działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2 – Licencje (pełna nazwa w informacjach dodatkowych)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72268000 Bereitstellung von Software
72263000 Software-Implementierung
72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 2 – Licencje systemów operacyjnych i dostępowych do stacji klienckiej wraz z licencją deduplikacji i replikacji danych, Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62934081-85dc-11ed-b4ea-f64d350121d2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., w ramach działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadanie 2 – Licencje systemów operacyjnych i dostępowych do stacji klienckiej wraz z licencją deduplikacji i replikacji danych

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

dla zadania nr 1: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. dla zadania nr 2: 1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, minimum dwie dostawy wraz z wdrożeniem systemu wirtualizacji stacji roboczych o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto każda. 2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi kwalifikacjami wymaganymi do wykonania zamówienia tj., że posiada status partnera serwisowego VMware w zakresie wirtualizacji desktopów na poziomie minimum Master Services Competency Digital Workspace albo jego personel mający realizować Zamówienia posiada stosowne certyfikacje w zakresie zasadniczo zgodnym z wymogami koniecznymi do uzyskania takiego statusu (dla VMare lub innych podobnych funkcjonalnie narzędzi dających również wiedzę o VMware). 3) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia i które spełniają następujące wymagania: prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby posiadające następujący zestaw certyfikatów***: a. minimum dwie osoby, posiadające ważne certyfikaty wystawione przez firmę VMware: VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Data Center Virtualization Deploy 2021 lub nowszy i VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Desktop Management Deploy 2021 lub nowszy. b) minimum jedna osoba posiadająca certyfikat Microsoft MCSE 2012 lub nowszy, c) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat wystawiony przez firmę Dell, producenta posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania Dell EMC DataDomain 2200, na poziomie minimum Specialist - Implementation Engineer, Dell EMC Data Domain Version 2.0, lub nowszy d) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat wystawiony przez firmę Veeam, producenta posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania do Backupu na poziomie minimum Veeam Certified Engineer 2020, lub nowszy

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 - http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/01/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/01/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Po upływie terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający za pośrednictwem Platformy dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego Postępowania informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia. 1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. 2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 1) i 4) Ustawy Pzp. 3. Z postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego na podstawie Ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego DODATKOWE WARUNKI ZAKAZUJACE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY, W ZWIĄZKU Z ZAPISAMI ART. 139 UST. 1 USTAWY PZP, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA: 1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ"., stanowiącego Załącznik nr 2A do SWZ (formularz JEDZ); 2. oświadczenia, dotyczącego przesłanek zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz dotyczącego przesłanek wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp –stanowiącego Załącznik nr 2D do SWZ; ZAMAWIAJĄCY, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków - Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego zawarty jest w pkt. V.2) SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w Postępowaniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy Pzp, na stronie https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/12/2022