Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 2845-2015

Prikaži smanjeni prikaz

Ovu je obavijest otkazao:  129845-2015
03/01/2015    S2

Hrvatska-Ploče: Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza

2015/S 002-002845

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Usluge

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Izvor Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti
Nacionalni registracijski broj: 09475552617
Poštanska adresa: Trg kralja Tomislava 16
Mjesto: Ploče
Poštanski broj: 20340
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Anita Azinović
E-pošta: anita.azinovic@izvor.com.hr
Telefon: +385 20414525
Telefaks: +385 20676141

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0060872

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Vodoopskrba
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Izrada studijske, projektne i natječajne dokumentacije i aplikacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče za sufinanciranje iz fondova EU-a.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršenja usluge je uslužno područje Izvora Ploče, javne ustanove, Ploče (Ploče, Baćina, Peračko Blato, Rogotin, Šarić Struga).

NUTS kod HR037 Dubrovačko-neretvanska županija

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Izrada studijske, projektne i natječajne dokumentacije i aplikacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče za sufinanciranje iz fondova EU-a.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza, 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova, 71313440 Usluge procjene utjecaja na okoliš (EIA) za građevinu, 71320000 Usluge tehničkog projektiranja, 71340000 Usluge integriranog inženjeringa

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sklapa se ugovor o javnoj nabavi usluga izrade izrade studijske, projektne i natječajne dokumentacije i aplikacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče za sufinanciranje iz fondova EU-a.
Ponuditelj nudi količinu predmeta nabave sukladno troškovniku koji je prilog Dokumentaciji za nadmetanje (DZN) i opisan u projektnom zadatku (PZ).
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg usluga koji se traži u nadmetanju. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog opsega usluga neće se razmatrati. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti uslugu sukladno svim tehničkim uvjetima koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 962 500 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 14 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
33.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije naplative na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
— Da je korisnik garancije Izvor Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti, Ploče,
— Da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pismeni poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos od 198 125 HRK u slučaju:
• odustajanja Ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
• dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13),
• nedostavljanja izvornika ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13),
• odbijanja potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi,
• nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje Ugovora.
Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje 30 dana dulji od roka valjanosti ponude.
Svaki nedostatak tražene bankarske garancije u iznosu, roku i gore navedenim odredbama, smatrat će se neotklonjivim nedostatkom, te će ponuda sa tako priloženom bankarskom garancijom biti odbijena sukladno čl. 93. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici sukladno obrascu danom u poglavlju 50. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika. Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale stranice ponude.
Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno Naručitelj će ga vratiti ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Umjesto bankarske garancije, ponuditelj može dati novčani polog u iznosu od 198 125 HRK na račun Naručitelja IBAN: HR 74 2340 0091 1102 1317 3, pozivom na broj 2014 – 05- OIB uplatitelja što dokazuje potvrdom o uplati koja je sastavni dio ponude.
SWIFT CODE PBZGHR2X
Naziv i adresa banke Privredna banka Zagreb d.d.
Trg kralja Tomislava 15
20355 Opuzen
33.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 20 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije naplative na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od očekivanog datuma završetka važenja Ugovora koji je definiran u poglavlju 57. ove Dokumentacije za nadmetanje (Prijedlog Ugovora). Bankarska garancija bit će naplaćena u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
Ako jamstvo za uredno izvršenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon datuma završetka važenja Ugovora.
Na zahtjev Naručitelja, odabrani ponuditelj će produžiti rok jamstva za uredno izvršenje ugovora.
33.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Odabrani ponuditelj je obvezan jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od 2 godine (od dana isteka ugovora o pružanju usluga), a za osiguranje izvršenja obveza temeljem dostavljene ponude, izdati Naručitelju najkasnije 15 dana prije isteka roka valjanosti jamstva za uredno izvršenje ugovora, u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije naplative na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 5 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
Rok valjanosti jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku je najmanje 30 dana nakon isteka perioda od dvije godine od dana isteka ugovora o pružanju usluge. Ako odabrani ponuditelj ne udovolji ovoj obvezi u navedenom roku, tada se Naručitelj ima pravo naplatiti u iznosu od 5 % od ugovorne cijene iz jamstva za uredno izvršenje ugovora.
Takav naplaćeni iznos će se smatrati depozitom u svrhu osiguranja izvršenja usluga u jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka. Predmetni depozit će biti vraćen odabranom ponuditelju najkasnije 30 dana nakon isteka perioda od 2 godine od isteka ugovora o pružanju usluge.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Prema poglavlju 40. Dokumentacije za nadmetanje (Rok, način i uvjeti plaćanja).
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Za potrebe dostavljanja ponude Naručitelj ne zahtijeva od zajednice ponuditelja određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali može poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora, odnosno odabrani ponuditelj će dostaviti Naručitelju Konzorcijski ugovor.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: Naručitelj sukladno članku 83. Zakona o javnoj nabavi određuje sljedeće posebne uvjete za izvršenje ugovora:
Potvrde o ovlaštenju za obavljanje poslova projektiranja za sve stručnjake gdje je to prema poglavlju 21.3.2. primjenjivo (strani stručnjaci) – odabrani ponuditelj je dužan Naručitelju u roku od 7 kalendarskih dana od stupanja na snagu ugovora, za strane stručnjake dostaviti odgovarajuća valjana rješenja odgovarajuće stručne komore ovlaštenih inženjera Republike Hrvatske sukladno člancima 67. i 69. – 73. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13), točnije valjana rješenja o upisu u Imenik stranih ovlaštenih inženjera ili Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koje obavljaju poslove na privremenoj ili povremenoj osnovi u odgovarajućoj komori ovlaštenih inženjera.
U slučaju nedostavljanja valjanih rješenja odgovarajuće stručne komore ovlaštenih inženjera Republike Hrvatske isto se smatra ne izvršavanjem ugovora, odnosno povredom ugovornih obveza.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 19.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
(a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
(b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 19.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Predložak izjave nalazi se u poglavlju 49. ove Dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz poglavlja 19.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako Naručitelj nije u mogućnosti pribaviti takvu potvrdu, može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz poglavlja 19.1.
19.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 19.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1 ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
19.3. ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno člancima 67. do 75. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih dokumentima koje su ponuditelji dostavili, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
— od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
— obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz poglavlja 19.1., 19.2. i 19.3. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Odredbe poglavlja 19. odnose se i na podizvoditelje, tj. ponuditelj je za sve podizvoditelje prikazane u ponudi dužan dokazati da ne postoje obvezni razlozi isključenja.
20.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi sa vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
20.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 20.1. i 20.2., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1 ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1 ili dokument iz točke 2 ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
20.3. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust, a koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust u smislu poglavlja 20.3. je postupanje ponuditelja u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog ponuditelja neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, naplate ili pokušaja naplate ugovorne kazne, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, naročito je profesionalni propust okolnost da gospodarski subjekt u poslovanju sa Naručiteljem ima neriješene poslovne odnose.
Postojanje teškog profesionalnog propusta naručitelj dokazuje na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Ponuditelj ne dostavlja dokaze po ovoj točki, isti će se dostaviti naknadno ako Naručitelj ocijeni potrebnim.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz poglavlja 20.1., 20.2. i 20.3. ove Dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Odredbe poglavlja 20. odnose se i na podizvoditelje, tj. ponuditelj je za sve podizvoditelje prikazane u ponudi dužan dokazati da ne postoje ostali razlozi isključenja.
21.1.1. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta kojim dokazuje da je registriran za obavljanje poslova koji su predmet postupka nabave.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja i nastupa s podizvoditeljem, dokaz se dostavlja za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno, odnosno za sve podizvoditelje, a kojim svaki član zajednice ponuditelja, odnosno svaki poizvoditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova koji su predmet postupka nabave u dijelu koji će prema ponudi obavljati.
21.1.2. Suglasnost Državne geodetske uprave temeljem članka 10. stavak 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN, br. 152/08. i 56/13.), za sebe i/ili za podizvoditelja.
Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave. Sposobnost ponuditelj dokazuje dostavljenom važećom suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova. Navedena suglasnost je potrebna jer predmet nabave obuhvaća i geodetske poslove.
Strane fizičke i pravne osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove i imaju sjedište izvan Republike Hrvatske mogu obavljati stručne geodetske poslove trajno ili privremeno u Republici Hrvatskoj pod uvjetima propisanim Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i s tim u vezi trebaju dostaviti:
— Prilikom dostavljanje ponude, ako nemaju Suglasnost Državne geodetske uprave, dokaz da je ista zatražena (DGU, Gruška 20, 10000 Zagreb), a
— Prilikom sklapanja ugovora u slučaju da ponuda bude odabrana ekonomski najpovoljnijom, Suglasnost Državne geodetske uprave mora biti ishođena.
Navedeni dokazi jednako važe i za domicilne inženjere, geodetske urede i pravne osobe registrirane za obavljanje geodetskih poslova.
21.1.3. Ponuditelj mora dokazati da je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša te sukladno Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN, br. 57/2010.) mora dostaviti Suglasnost za obavljanje stručnih poslova minimalno prema čl. 4. st. 2. točkama B)1, B)5 i B)7 navedenog Pravilnika.
Sposobnost ponuditelj dokazuje dostavljenom važećom suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
U slučaju zajednice ponuditelja i/ili angažmana podizvoditelja, navedenu suglasnost potrebno je dostaviti samo za člana zajednice i/ili podizvoditelja koji će biti zadužen za stručne poslove zaštite okoliša.
Strana osoba koja ima sjedište odnosno prebivalište u državi ugovornici Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru može u Republici Hrvatskoj obavljati pojedine stručne poslove određene Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje poslova zaštite okoliša i to poslove one vrste koje je ovlaštena izvoditi prema propisima države u kojoj ima prebivalište odnosno sjedište.
S tim u vezi mora dostaviti:
— Prilikom dostavljanja ponude, dokaz da ima pravo obavljati poslove iz područja zaštite okoliša i područja zaštiteprirode sukladnopredmetu nabave, dostavljanjem Suglasnosti od Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb) ili dokaza da je zahtjev podnesen u skladu s Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN, br. 57/2010), a
— Prilikom sklapanja ugovora u slučaju da ponuda bude odabrana ekonomski najpovoljnijom, Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Navedeni dokazi jednako važe i za domicilne pravne osobe.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 21.2.1. Prihod
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov ukupni prihod za razdoblje od 3 posljednje dostupne financijske godine jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave iz poglavlja 7. ove Dokumentacije.
Ukupni prihod se dokazuje računom dobiti i gubitka ili bilancom ili drugim odgovarajućim financijskim izvještajem koji mora(ju) sadržavati pečat, datum primitka/predaje odnosno ovjeru nadležne ispostave Porezne uprave.
Dostavljenim dokazom ponuditelj dokazuje da posjeduje financijsku stabilnost potrebnu za izvršenje predmeta nabave.
21.2.2. Solventnost
Za svoj glavni račun ponuditelji moraju dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje njihova solventnost: podaci o solventnosti ili BON 2 ili SOL 2 obrazac, itd., iz kojih mora biti vidljivo da glavni račun ponuditelja nije bio u blokadi u prethodnih 6 mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave. Podaci o solventnosti ili BON 2 ili SOL 2 obrazac, itd., mogu biti izdani bilo kojeg datuma od datuma početka postupka javne nabave do datuma otvaranja ponuda. Dokaz mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane bankarske ili druge financijske institucije.
Ponuditelj dostavom dokaza o solventnosti dokazuje da ima sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, što je i pretpostavka za pravodobno izvršenje predmeta nabave.
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je Naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom čiju će prikladnost Naručitelj ocijeniti tijekom pregleda i ocjene ponuda.
Gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelj tehničku i stučnu sposobnost dokazuje na sljedeći način:
21.3.1. Popisom značajnih ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne strane.
Popis mora sadržavati iznos i datum pružene usluge te naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis mora sadržavati ili mu kao dokaz mora biti priložena potvrda izdana i potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima, a koji su ugovori navedeni u Popisu ponuditelja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost ugovora,
— vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
— navod da su usluge izvedene u skladu s Ugovorom i da su ugovori uredno izvršeni,
— pravovaljani potpis i pečat druge ugovorne strane.
Potvrdama koje je priložio u svojoj ponudi, a koje su izdane ili potpisane od strane naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili koje su izdane od privatnog subjekta ili priloženim izjavama gospodarskog subjekta o uredno izvršenim Ugovorima uz dokaz da je potvrda zatražena, ponuditelj mora dokazati da je minimalno uredno izvršio sljedeće:
— izradio najmanje 2 studije izvodljivosti i aplikacije za sufinanciranje iz sredstava Europske unije iz domene vodoopskrbe i/ili odvodnje otpadnih voda (ISPA, IPA, ERDF, Kohezijski fond) od koje je minimalno jedna prihvaćena od strane Europske komisije i/ili nadležnog tijela,
— izradio najmanje 1 idejno ili koncepcijsko rješenje za mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda koje se temelje na hidrauličkom modelu za sustav veći od 5 000 ES,
— izradio najmanje 1 dokumentaciju za nadmetanje za izgradnju ili rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnju ili rekonstrukciju sustava odvodnje za projekte sufinancirane sredstvima EU-a,
— izradio najmanje 1 dokumentaciju za nadmetanje za projektiranje i izgradnju ili nadogradnju ili rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za projekte sufinancirane sredstvima EU-a,
— izradio najmanje 1 dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluga stručnog nadzora.
Napomena: Jedna potvrda o uredno izvršenim ugovorima može pokrivati više od jednog uvjeta navedenih gore.
Izrada studijske, projektne i natječajne dokumentacije i aplikacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče se sufinancira sredstvima Europske Unije i provodi se sukladno procedurama koje zahtijevaju ne samo poznavanje hrvatskog nacionalnog zakonodavstva nego i poznavanje drugih procedura i pravila koja su uvjetovana sufinanciranjem europskim sredstvima. Istovremeno, projektom se sagledava cijelo predmetno područje u kontekstu ispunjavanja uvjeta iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.5.1991.) i Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 3.11.1998.) i stoga je Naručitelj ocijenio kako odabrani Ponuditelj mora posjedovati izuzetno iskustvo u sličnim poslovima. Zbog navedenog su postavljeni uvjeti tehničke sposobnosti koji su razmjerni predmetu nabave.
Članovi zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnost iz poglavlja 21.2. i 21.3.
Svi dokazi i dokumenti traženi u poglavljima 19., 20. i 21. ove Dokumentacije za nadmetanje mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.
Gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
21.3.2. Popisom s podacima o stručnom kadru koji će sudjelovati u realizaciji usluga (uz popis priložiti životopise predloženih stručnih osoba)
Popisu stručnog kadra koji se priprema na predlošku danom u poglavlju 51. ove Dokumentacije se prilažu životopisi koji moraju biti pripremljeni na obrascu danom u poglavlju 52. ove Dokumentacije. Ponuditelj je dužan životopisu priložiti ovjerene potvrde naručitelja/poslodavca, iz kojih je vidljivo da je stručni kadar izvršio ugovore u svojstvu kako je navedeno u odgovarajućim životopisima u poglavlju 52. točka 11. (Specifično stručno iskustvo). Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Potvrde mogu biti priložene u neovjerenoj preslici. Izvršeni ugovori stručnog kadra navedeni u točkama 11. životopisa, a za koje nisu priložene odgovarajuće potvrde naručitelja ili priložene izjave gospodarskog subjekta o uredno izvršenim Ugovorima uz dokaz da je potvrda zatražena neće biti uzeti u obzir pri ocjenjivanju pristiglih ponuda i takva ponuda smatrati će se neprihvatljivom.
U svrhu dokazivanja sposobnosti iz ovog poglavlja ponuditelji su dužni dostaviti sljedeće:
1. Životopise;
2. Preslike diploma;
3. Potvrde o članstvima u Komorama kako je primjenjivo;
4. Potvrde Naručitelja/poslodavca o uredno ispunjenim ugovorima iz kojih je vidljivo specifično radno iskustvo koje se traži ovom dokumentacijom.
Ponuditelji su dužni u svojim ponudama za strane inženjere (koji nemaju sjedište u RH) dostaviti:
— Potvrdu ili drugi dokument o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera odgovarajuće strukovne komore ovlaštenih inženjera države porijekla stručnjaka preveden na hrvatski jezik ili
— u slučaju da se u državi porijekla stručnjaka ne izdaje ovakav dokument ponuditelji dostavljaju Izjavu kojom ponuditelj izjavljuje da je u svojoj državi porijekla ovlašten za obavljanje poslova projektiranja koji su predmet ovog postupka javne nabave.
Stručni kadar koji Ponuditelj mora imati na raspolaganju s traženim uvjetima je dan u nastavku.
Osim Stručnjaka 1 – voditelj tima, napominje se da jedna osoba ne može obavljati više od jedne dolje navedene funkcije.
Stručnjak 1: Voditelj tima:
Stručnjak 1 će biti zadužen za koordinaciju cjelokupnog projekta i realizaciju ugovora, za provedbu kontrole kvalitete izrade cjelokupne dokumentacije te za njezin pravovremeni dovršetak. On će općenito biti odgovoran za stalnu komunikaciju s Naručiteljem i interaktivnu suradnju sa svim zainteresiranim stranama (JLS, Hrvatske vode i članovi projektnog tima).
Stručnjak 1 mora minimalno ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij znanstvenog područja tehničke struke;
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 10 godina radnog iskustva
— najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima vodnokomunalnih projekata;
Stručnjak 2: Konzultant – voditelj izrade studije izvodljivosti i aplikacije:
Stručnjak 2 će voditi izradu studije izvodljivosti i pripadajuće dokumentacije i aplikacije prema EU fondovima.
Stručnjak 2 mora minimalno ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničke struke.
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 10 godina radnog iskustva,
— najmanje 3 godine radnog iskustva na izradi studija izvodljivosti.
Stručnjak 3: Konzultant – suradnik izrade studije izvodljivosti i aplikacije – stručnjak za financijske i ekonomske analize:
Stručnjak 3 će sudjelovati u izradi studije izvodljivosti i pripadajuće dokumentacije i aplikacije prema EU fondovima.
Stručnjak 3 mora minimalno ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije zvanje dipl. oecc.
— najmanje 5 godina radnog iskustva,
Stručnjak 4: Konzultant – suradnik kod izrade studije izvodljivosti i aplikacije – projektant:
Stručnjak 4 će sudjelovati u izradi studije izvodljivosti i pripadajuće dokumentacije i aplikacije prema EU fondovima.
Stručnjak 4 mora ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva i specifičnog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, zvanje: dipl. ing. građ., mag. ing. aedif., struč. spec. ing. aedif.,
— Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za projektiranje građevina u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka da u državi svog porijekla ima pravo obavljati poslove projektiranja građevina u svojstvu ovlaštene osobe koje su predmet ovog postupka nabave.
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 5 godina radnog iskustva,
— najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije vodnokomunalne infrastrukture,
Specifično stručno iskustvo:
— najmanje dva ugovora za izradu 2 idejna ili koncepcijska rješenja koji se odnose na sustav odvodnje kao nositelj.
Stručnjak 5: Projektant – glavni projektant; izrađivač projektne dokumentacije:
Stručnjak 5 će biti zadužen za vođenje izrade idejnih i glavnih projekata vodnokomunalne infrastrukture.
Stručnjak 5 mora minimalno ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, zvanje: dipl. ing. građ., mag. ing. aedif., struč. spec. ing. aedif.,
— Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za projektiranje građevina u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka da u državi svog porijekla ima pravo obavljati poslove projektiranja građevina u svojstvu ovlaštene osobe koje su predmet ovog postupka nabave.
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 10 godina radnog iskustva,
— najmanje 5 godina radnog iskustva poslovima izrade projektne dokumentacije vodnokomunalne infrastrukture.
Stručnjak 6: Projektant – suradnik projektant; izrađivač projektne dokumentacije:
Stručnjak 6 će biti zadužen za izradu idejnih i glavnih projekata vodnokomunalne infrastrukture i sudjelovati će u izradi dokumentacije za nadmetanje.
Stručnjak 6 mora ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva i specifičnog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, zvanje: dipl. ing. građ., mag. ing. aedif., struč. spec. ing. aedif.
— Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za projektiranje građevina u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka da u državi svog porijekla ima pravo obavljati poslove projektiranja građevina u svojstvu ovlaštene osobe koje su predmet ovog postupka nabave.
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 10 godina radnog iskustva,
— najmanje 3 godine radnog iskustva poslovima izrade projektne dokumentacije vodnokomunalne infrastrukture.
Specifično stručno iskustvo:
— najmanje 2 idejna ili glavna projekta kanalizacije mreže sanitarnih otpadnih voda minimalne duljine 10 km po projektu, za koje je ishođena lokacijska dozvola ili potvrda glavnog projekta.
Stručnjak 7: Projektant – suradnik projektant; izrađivač projektne dokumentacije:
Stručnjak 7 će biti zadužen za izradu idejnih i glavnih projekata vodnokomunalne infrastrukture i sudjelovati će u izradi dokumentacije za nadmetanje.
Stručnjak 7 mora ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva i specifičnog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju strojarstva, zvanje: dipl. ing. stroj., mag. ing. mech., struč. spec. ing. mech.,
— Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za projektiranje građevina u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka da u državi svog porijekla ima pravo obavljati poslove projektiranja građevina u svojstvu ovlaštene osobe koje su predmet ovog postupka nabave.
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 4 godina radnog iskustva,
— najmanje 2 godine radnog iskustva poslovima izrade projektne dokumentacije vodnokomunalne infrastrukture.
Stručnjak 8: Projektant – suradnik projektant; izrađivač projektne dokumentacije:
Stručnjak 8 će biti zadužen za izradu idejnih i glavnih projekata vodnokomunalne infrastrukture i sudjelovati će u izradi dokumentacije za nadmetanje.
Stručnjak 8 mora ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva i specifičnog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju elektrotehnike, zvanje: dipl. ing. el., mag. ing. el., struč. spec. ing. el.,
— Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za projektiranje građevina u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka da u državi svog porijekla ima pravo obavljati poslove projektiranja građevina u svojstvu ovlaštene osobe koje su predmet ovog postupka nabave.
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 4 godina radnog iskustva,
— najmanje 2 godine radnog iskustva poslovima izrade projektne dokumentacije vodnokomunalne infrastrukture.
Stručnjak 9: Tehnološki inženjer za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i/ili kondicioniranje voda:
Stručnjak 9 će biti zadužen za koncepciju i razradu tehnologije pročišćavanja otpadnih voda i/ili kondicioniranja vode i sudjelovati će u izradi studije izvodljivosti i pripadajuće dokumentacije i aplikacije, izradu idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i u izradi dokumentacije za nadmetanje.
Stručnjak 9 mora minimalno ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju biotehnologije, kemijskog inženjerstva i tehnologije, prehrambene tehnologije, građevinarstva ili strojarstva.
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 10 godina radnog iskustva,
— najmanje 3 godine radnog iskustva u projektiranju i puštanju u rad i/ili nadzoru nad projektiranjem i puštanjem u rad i/ili upravljanju/vođenju biološkim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.
Stručnjak 10: Projektant – suradnik projektant; izrađivač projektne dokumentacije:
Stručnjak 10 biti zadužen za izradu idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sudjelovati u izradi dokumentacije za nadmetanje.
Stručnjak 10 mora ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva i specifičnog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, zvanje: dipl. ing. građ., mag. ing. aedif., struč. spec. ing. aedif.
— Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za projektiranje građevina u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka da u državi svog porijekla ima pravo obavljati poslove projektiranja građevina u svojstvu ovlaštene osobe koje su predmet ovog postupka nabave.
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 5 godina radnog iskustva,
— najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije vodnokomunalne infrastrukture.
Specifično stručno iskustvo:
— najmanje 2 ugovora za izradu idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili višeg stupnja pročišćavanja minimalnog kapaciteta 5 000 ES za kojeg je izdana lokacijska dozvola.
Stručnjak 11: Projektant – voditelj izrade dokumentacije za nadmetanje:
Stručnjak 11 će biti zadužen za vođenje izrade dokumentacije za nadmetanje za provedbu projekta.
Stručnjak 11 mora minimalno ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, zvanje: dipl. ing. građ., mag. ing. aedif., struč. spec. ing. aedif.,
— Članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za projektiranje građevina u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka da u državi svog porijekla ima pravo obavljati poslove projektiranja građevina koje su predmet ovog postupka nabave.
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 7 godina radnog iskustva,
— najmanje 3 godine radnog iskustva poslovima izrade projektne dokumentacije vodnokomunalne infrastrukture.
Stručnjak 12: Stručnjak za vođenje postupaka za procjenu zahvata na okoliš:
Stručnjak 12 će biti zadužen za izradu svih potrebnih dokumenata i provedbu postupaka koji su potrebni za ocjenu zahvata na okoliš i prirodu potrebni za pripremu projekta.
Stručnjak 12 mora ispunjavati niže navedene uvjete u pogledu kvalifikacija, vještina, općenitog stručnog iskustva i specifičnog stručnog iskustva:
Kvalifikacije i vještine:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.
Općenito stručno iskustvo:
— najmanje 5 godina radnog iskustva,
Specifično stručno iskustvo:
— najmanje 3 godine iskustva u izradi dokumenata i provedbi postupaka ocijene zahvata na okoliš i prirodu,
— Rad na najmanje 2 postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvate vodokomunalne infrastrukture od kojih je na najmanje 1 bio nositelj.
Izrada studijske, projektne i natječajne dokumentacije i aplikacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče se sufinancira sredstvima Europske Unije i provodi se sukladno procedurama koje zahtijevaju ne samo poznavanje hrvatskog nacionalnog zakonodavstva nego i poznavanje drugih procedura i pravila koja su uvjetovana sufinanciranjem europskim sredstvima. Istovremeno, projektom se sagledava cijelo predmetno područje u kontekstu ispunjavanja uvjeta iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.5.1991.) i Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 3.11.1998.) i stoga je Naručitelj ocijenio kako odabrani Ponuditelj mora posjedovati izuzetno iskustvo u sličnim poslovima. Zbog navedenog su postavljeni uvjeti tehničke sposobnosti koji su razmjerni predmetu nabave.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Popis ugovora o izvršenim uslugama u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini, sukladno tablici Ia Tehnička sposobnost – Kriterij 1 (poglavlje 28. Dokumentacije za nadmetanje);. Značaj 30

2. Specifično iskustvo stručnjaka, sukladno tablici Ib. Tehnička sposobnost – Kriterij 2 (poglavlje 28. Dokumentacije za nadmetanje);. Značaj 40

3. Plan rada i organizacija i raspodjela osoblja, sukladno tablici Ic. Tehnička sposobnost – Kriterij 3 (poglavlje 28. Dokumentacije za nadmetanje);. Značaj 10

4. Cijena (bez PDV-a).. Značaj 20

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
EV – VV-05/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
10.2.2015 - 08:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 10.2.2015 - 8:00

Mjesto

Ploče, Trg kralja Tomislava 16.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci:
Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje.
Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za nadmetanje, a Naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je obvezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom 6. dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Naručitelju najkasnije tijekom 8. dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.
Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju za nadmetanje, osigurat će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te će osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
31.12.2014