S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 2926-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

06/01/2016    S3

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2016/S 003-002926

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto
PSČ: 812 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: ako je uvedené vyššie
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Škanderová
E-mail: beata.skanderova@minv.sk
Telefón: +421 250944571
Fax: +421 250944046

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Služby technickej údržby a podpory systému STAFO.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

Kód NUTS SK041 Prešovský kraj

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len STAFO).
Vzhľadom na ukončenie platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len Zmluva o poskytovaní služieb) č. SE-OVO1-2012/001082-012 je potrebné zabezpečiť novú zmluvu, ktorá zahŕňa:
a) Zabezpečenie funkcionalít STAFO:
— Servisné práce vrátane výmeny nefunkčného HW,
— Softvérovú podporu Ericsson Border Area and Security (ďalej len EBAS MS),
— Manažment životného cyklu HW a SW komponentov,
— Manažment konfigurácie,
— Sledovanie zmien STAFO;
b) Integračné požiadavky.
Bez dodatočných požiadaviek na integráciu;
c) Prevádzkové požiadavky.
Poskytovanie služieb je požadované v pracovných dňoch od 8:00–16:00 hod.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora, 72263000 Implementácia softvéru, 30210000 Stroje na spracovanie údajov (hardvér), 30213000 Osobné počítače, 30213100 Prenosné počítače, 30216100 Optické snímače, 30231000 Počítačové monitory a konzoly, 30231310 Ploché displeje, 30232100 Tlačiarne a zapisovače, 30231100 Koncové zariadenia počítačov (terminály), 48000000 Softvérové balíky a informačné systémy

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 3 200 000 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ):
Smernica 2004/18/ES

1) Odôvodnenie rozhodnutia pre rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ v súlade so smernicou 2004/18/ES

Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov:
súvisiacich s ochranou výhradných práv
§ 58 písm. b) zákona, t. j. predmetné tovary a služby z technických dôvodov a z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ, a to spol. Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava.
Odôvodnenie predmetného priameho rokovacieho konania je uvedené v oznámení o začatí priameho rokovacieho konania pri postupe zadávania nadlimitnej zákazky, ktoré bolo zaslané na Úrad pre verejné obstarávanie dňa 4.12.2015.
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
OVO1-2016/000020 v nadväznosti na OVO1-2015/000763
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Služby technickej údržby a podpory systému STAFO
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
30.12.2015
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: Ericsson Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31344046
Poštová adresa: Rožňavská 24
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 249499111

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 3 200 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 3 200 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet rokov: 4
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: áno
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami:
Podiel: 60 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ zriadil komisiu v nasledovnom zložení:
Ing. Daša Paláková, Ing. Peter Šimko, kpt. Ing. Kamil Fako, PhD., kpt. Ing. Ján Kostičák, Ing. Beáta Škanderová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto
PSČ: 812 72
Štát: Slovensko
Internetová adresa: http://www.minv.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
4.1.2016