We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 3006-2020

06/01/2020    S3    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Częstochowa: Telefony komórkowe

2020/S 003-003006

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Częstochowska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001643
Adres pocztowy: Dąbrowskiego 69
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-201
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Malicki
E-mail: mmalicki@adm.pcz.czest.pl
Tel.: +48 343250415
Faks: +48 343250415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń mobilnych współpracujących z IoT dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Numer referencyjny: ZP/DK-45/19
II.1.2)Główny kod CPV
32250000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa urządzeń mobilnych współpracujących z IoT dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu do negocjacji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 573.17 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, al. Armii Krajowej 36, Częstochowa 42-200, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń mobilnych współpracujących z IoT dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu do negocjacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

W prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) ponieważ treść oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ponieważ zachodzą wymienione w tym przepisie przesłanki do jego zastosowania.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 233-571551
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/DK-45/19
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa urządzeń mobilnych współpracujących z IoT dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Acom Spółka Jawna Wanda Drzewiecka Anna Drzewiecka
Adres pocztowy: Mościckiego 13/4A/B
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-218
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 573.17 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 790.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawarte są w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020