Dostawy - 3198-2020

06/01/2020    S3    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Konin: System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego

2020/S 003-003198

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. M. Dąbrowskiej 8
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Górczewska
E-mail: zamowienia@mzk-konin.com.pl
Tel.: +48 632428942
Faks: +48 632429273

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzk-konin.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: publiczny transport zbiorowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup i instalacja aplikacji do zarządzania flotą pojazdów oraz systemu informacyjnego tablic wraz z systemem dyspozytorskim"

Numer referencyjny: MZK-OPZ-1/176/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48813200 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem oraz serwisem eksploatacyjnym nowych urządzeń i oprogramowania do zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Szczegółowy opis techniczny oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” nr RPWP.03.03.01-30-0002/16

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 426 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
48510000 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Konin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem oraz serwisem eksploatacyjnym nowych urządzeń i oprogramowania do zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (dalej System).

Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia oczekuje:

a) dostawy i montażu 9 sztuk tablic informacji pasażerskiej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

b) dostawy i montażu autokomputerów i urządzeń do 62 autobusów przewidzianych do obsługi Systemu,

c) wykonania prac związanych z implementacją i konfiguracją Systemu, w tym:

— zainstalowania serwerów w serwerowni w siedzibie Zamawiającego,

— stworzenia stanowiska komputerowego do obsługi Centrum Obsługi (CO) oraz aktualizacji rozkładów jazdy wraz z osprzętem,

— dostawy i montażu oprogramowania wraz z licencjami do realizacji funkcji Systemu,

— dostawy i montażu innych niezbędnych elementów do poprawnego działania

Sytemu w opisanej funkcjonalności,

d) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi Systemu,

e) utworzenie serwisu www oraz wykonanie mobilnej aplikacji dla systemów android i iOS dla pasażerów.

2. Dostarczone urządzenia Systemu muszą być fabrycznie nowe i w najwyższym możliwym stopniu zapewnić sprawne przekazywanie informacji do tablic informacyjnych poprzez zapewnienie odpowiedniej łączności pomiędzy Centrum Obsługi (CO) i autobusami.

3. Podstawowym zadaniem Systemu ma być sprawne przekazywanie wszelkich niezbędnych dla Zamawiającego danych, ich analiza, obróbka wyników oraz szybkie i czytelne przekazanie każdej ważnej dla społeczeństwa informacji.

Wymagany okres gwarancji i rękojmi.

Minimalny okres: gwarancji wynosi 36 m-cy; rękojmi – 24 miesiące.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. „Ekologiczny Konin- rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”, nr RPWP.03.03.01-30-0002/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Szczegółowy opis techniczny zawiera SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.03.03.01-30-0002/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Nazwa zamówienia: „Zakup i instalacja aplikacji do zarządzania flotą pojazdów oraz systemu informacyjnego tablic wraz z systemem dyspozytorskim” w ramach projektu pt. „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”, nr RPWP.03.03.01-30-0002/16.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 211-515517
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pixel Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. B. Raczkowskiego 5
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-862
Państwo: Polska
E-mail: pixel@pixel.pl
Tel.: +48 523241610

Adres internetowy: www.pixel.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 470 250.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 426 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020