W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 3582-2020

06/01/2020    S3    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne i podobne

2020/S 003-003582

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Targowa 1/3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Czarnecka-Szpak
E-mail: zamowienia@ec1lodz.pl
Tel.: +48 426006136
Faks: +48 426006102

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.ec1lodz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: instytucja kultury

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aranżacja i wyposażenie części Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz stworzenie zawartości merytorycznej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”

Numer referencyjny: 444/WR/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i wyposażenie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej (dalej Centrum) zgodnie z:

1) szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ lub OPZ) (stanowiącym Zał. 1 do SIWZ) wraz z załącznikami:

a) Zał. 1a do SIWZ (jednocześnie Zał. 1 do OPZ) zawierający dokumentację wykonawczą do umowy zawartej w wyniku postępowania nr 361/DINW/PN/2017;

b) Zał. 1b do SIWZ (spakowany plik zawierający Zał. 2–7 do OPZ);

2) istotnymi postanowieniami umowy wraz z załącznikami (stanowiącymi odpowiednio Zał. 2 oraz 2a do SIWZ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 399 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79930000
39150000
32000000
72212520
39154000
30213000
30231000
30232000
30237000
48000000
51000000
51300000
51600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i wyposażenie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ lub OPZ) wraz z załącznikami oraz Istotnymi postanowieniami umowy wraz z załącznikami.

W-ca, w ramach realizacji umowy, na podstawie dokumentów dostarczonych przez z-go, w szczególności:

1) sporządzi księgę produktu stanowiącą szczegółowy, spójny projekt ekspozycji przestrzeni Centrum, obejmujący część komiksową i część narracji interaktywnej – zarówno urządzenia i ich aranżację, jak i całą zawartość merytoryczną;

2) następnie wykona ekspozycję Centrum w części poświęconej narracji interaktywnej oraz komiksowi, zgodnie z zaakceptowaną przez z-go księgą produktu. Wykonanie ekspozycji będzie polegać przede wszystkim na wykonaniu, dostawie i montażu stanowisk ekspozycyjnych, pogrupowanych tematycznie w doświadczenia. Stanowiska należy zaaranżować zgodnie z ich przeznaczeniem i stylistyką growo-komiksową. W-ca zobowiązany jest również dostarczyć i zainstalować na urządzeniach oprogramowanie, które będzie niezbędne do prawidłowego działania ekspozycji;

3) wykona również zawartość merytoryczną dla części narracji interaktywnej i komiksu. Z-cy, w przypadkach wymienionych ściśle w Zał. 6 do OPZ, dostarczy w-cy materiały do wykonania zawartości merytorycznej oraz zapewni prawa do ich wykorzystania przez w-cę. Pozyskanie pozostałych materiałów jak i wykonanie całej zawartości stanowisk pod kątem merytorycznym, graficznym, itd. należeć będzie do obowiązków w-cy;

4) zobowiązany będzie do wdrożenia i uruchomienia systemu zarządzania wyświetlaniem materiałów i ich przygotowaniem (zwanego również systemem zarządzania ekspozycją) poprzez rozbudowę systemu posiadanego przez z-go, wykorzystywanego w Centrum Nauki i Techniki oraz integrację instalowanego wyposażenia z tym systemem.

Z-cy wymaga, aby sprzęt / urządzenia stanowiący przedmiot zamówienia, wskazany w OPZ, był fabrycznie nowy, nieużywany i spełniał wszystkie wymagania SIWZ, za wyjątkiem tych przypadków gdzie SOPZ jednoznacznie przewiduje dostawę rzeczy/elementów indywidualnie oznaczonych, stanowiących oryginalne egzemplarze historyczne przedmiotów przeznaczonych do ekspozycji w strefie Retro.

W-ca zobowiązany będzie udzielić pełnej gwarancji na okres 24 miesięcy gwarancji na sprzęt / urządzenia oraz pozostałe elementy przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza na pozostałe wyposażenie, system zarządzania ekspozycją, oprogramowanie i jego aktualizacje oraz na księgę produktu.

Z-cy zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji stanowiącej OPZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego w-cę, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, z-cy dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, normy,specyfikacje itp. równoważne.

Z-cy wymaga, aby osoby wykonujące wszystkie prace montażowe były zatrudnione przez w-cę / podw-cę na podstawie umowy o pracę przez okres realizacji zamówienia. Zasady dokumentowania zatrudnienia przez w-cę osób na umowę o pracę oraz kontroli wykonania przedmiotowego obowiązku i sankcji z tytułu ich nieprzestrzegania, zostały określone w IPU.

W-ca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia ubezpieczenie OC szczegółowo określone w SIWZ i IPU.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonania i właściwości estetyczne / Waga: 40,00
Kryterium jakości - Nazwa: Cena za prawo opcji / Waga: 5,00
Cena - Waga: 55,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W przypadku zaistnienia potrzeby po stronie zamawiającego, jak i dysponowania środkami na realizację zamówienia, w okresie obowiązywania umowy, zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa zlecenia w zakresie prawa opcji, określonego w treści SIWZ i OPZ oraz za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie wykonawcy, dodatkowego zakresu obejmującego łącznie wykonanie, dostawę i montaż siedmiu kapsuł na podstawie projektu wykonawczego kapsuł, stanowiącego Załącznik nr 7 do OPZ (prawo opcji).

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy, co nastąpi poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli przez zamawiającego. Zastrzeżone prawo opcji nie rodzi po stronie zamawiającego obowiązku zlecenia realizacji tego zakresu, natomiast po stronie wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do zamawiającego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji i dokonanie zlecenia realizacji w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” (numer umowy o dofinansowanie: RPLD-06.01.01-10-0002/16).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

— cena za zamówienie podstawowe 55,00 pkt,

— cena za prawo opcji 5,00 pkt,

— jakość wykonania i właściwości estetyczne 40,00 pkt.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-385300
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Aranżacja i wyposażenie części Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz stworzenie zawartości merytorycznej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TDC Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 53
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-028
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 011 233.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 399 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace związane z: architekturą wnętrz, grafikami oraz gablotami wystawienniczymi

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wartość zamówienia podstawowego (bez VAT): 6 899 000,00 PLN.

Wartość prawa opcji (bez VAT): 500 000,00 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020