Werken - 3810-2020

06/01/2020    S3

Polen-Konstancin-Jeziorna: Personenwagens

2020/S 003-003810

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)
Postadres: ul. Warszawska 165
Plaats: Konstancin-Jeziorna
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-520
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Barwik
E-mail: pawel.barwik@pse.pl
Telefoon: +48 506832012
Fax: +48 222422169
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://przetargi.pse.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://przetargi.pse.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://przetargi.pse.pl/
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leasing samochodów służbowych

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w drodze leasingu fabrycznie nowych pojazdów samochodowych (zwanych dalej łącznie: „Pojazdami” lub każdy osobno: „Pojazdem”), których liczba oraz szczegółowa specyfikacja techniczna zawarte są w częściach II i IV SIWZ, na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu przekazania pojazdu przez Wykonawcę i Zamawiającego, przy braku wpłaty początkowej, na warunkach umożliwiających zaliczenie rat leasingowych przez Zamawiającego do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 17b ustawy z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przy spełnieniu co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.9.1994 r. (tzw. leasing mieszany) wraz z gwarancją, usługą serwisową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w części IV SIWZ Wzór umowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66114000 Financiële leasing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem dostawy Pojazdów są następujące lokalizacje: Konstancin-Jeziorna, Warszawa, Bydgoszcz, Katowice, Radom, Poznań.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa w drodze leasingu fabrycznie nowych pojazdów samochodowych (zwanych dalej łącznie: „Pojazdami” lub każdy osobno: „Pojazdem”), których liczba oraz szczegółowa specyfikacja techniczna zawarte są w częściach II i IV SIWZ, na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu przekazania pojazdu przez Wykonawcę i Zamawiającego, przy braku wpłaty początkowej, na warunkach umożliwiających zaliczenie rat leasingowych przez Zamawiającego do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 17b ustawy z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przy spełnieniu co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.9.1994 r. (tzw. leasing mieszany) wraz z gwarancją, usługą serwisową.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w części IV SIWZ Wzór umowy.

3) Pojazdy będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. Przebieg Pojazdu na dzień dostawy nie będzie większy niż 25 kilometrów.

4) Wszystkie Pojazdy muszą spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczone samochody muszą posiadać dokumenty, o których mowa w do § 2 ust. 3 części IV SIWZ – wzór umowy.

5) Leasing obejmuje 89 szt. Pojazdów z zastrzeżonym dla Zamawiającego prawem opcji, które polega na możliwości zamówienia kolejnych Pojazdów, w liczbie maksymalnie 13 szt. Pojazdów, w segmentach, które określone są w „Harmonogramie dostaw” załącznik nr 3 do Wzoru umowy cz. IV SIWZ. Wszelkie wymagania zawarte w SIWZ dotyczące Pojazdów obejmują także Pojazdy przekazane w ramach prawa opcji. Zamawiający – nie później niż do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do składania oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji wielokrotnie, łącznie jednak obejmujących nie więcej niż 13 sztuk Pojazdów, w terminie wskazanym powyżej. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

6) Zamawiający ubezpieczy Pojazdy we własnym zakresie. Wykonawca nie może narzucić Zamawiającemu konkretnego ubezpieczyciela, u którego pojazdy miałyby być ubezpieczone.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartość rezydualna / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Jednolitość floty / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Spalanie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Emisja CO2 / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prawo opcji, polega na możliwości zamówienia kolejnych Pojazdów, w liczbie maksymalnie 13 szt. Pojazdów, w segmentach, które określone są w „Harmonogramie dostaw” załącznik nr 3 do Wzoru umowy cz. IV SIWZ. Wszelkie wymagania zawarte w SIWZ dotyczące Pojazdów obejmują także Pojazdy przekazane w ramach prawa opcji. Zamawiający – nie później niż do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do składania oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji wielokrotnie, łącznie jednak obejmujących nie więcej niż 13 sztuk Pojazdów, w terminie wskazanym powyżej. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.

W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmiot wspólny ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Eventuele minimumeisen:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, zgodnie z rozdziałem VII pkt 2 ppkt. 3. Części I SIWZ wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP (Tabela A) ogłoszonym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu publikacji ogłoszenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w zdaniu 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy/leasing pojazdów na kwotę minimum 5 000 000,00 PLN brutto każda,

— w chwili składania oferty świadczy usługi leasingu minimum 500 pojazdów dla podmiotów niebędących powiązanych kapitałowo z oferentem.

Eventuele minimumeisen:

a) Wykaz wykonanych dostaw wraz z oświadczeniem (jak w rozdziale VII pkt 2.2 lit. a i b części I SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz świadczy usługi leasingu minimum 500 pojazdów dla podmiotów niebędących powiązanych kapitałowo z oferentem, zgodnie ze Wzorem nr 6 wskazanym w części III SIWZ.

b) Dowody określające, czy dostawy, o których mowa w lit. a, zostały wykonane należycie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, zobowiązany jest dostarczyć inne dokumenty, np. oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy,

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1–2 oraz 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości – 300 000,00 PLN.

2. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości złożonej oferty – na zasadach określonych w części I i IV SIWZ.

Dokumenty zostały zamieszczone na platformie zakupowej pod adresem www.przetargi.pse.pl.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zostały określone w projekcie umowy – część IV SIWZ, która zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.przetargi.pse.pl – w folderze przeznaczonym dla tego postępowania

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty ostatecznej należy załączyć oryginał pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zostały określone w projekcie umowy – część IV SIWZ, która zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.przetargi.pse.pl – w folderze przeznaczonym dla tego postępowania

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/02/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/02/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy wczytać na platformie pod adresem: https://przetargi.pse.pl/

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej Zamawiającego.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Osoby, które chcą uczestniczyć w otwarciu ofert proszone są o zebranie się w sekretariacie Departamentu Zakupów – Warszawa, Al. Jerozolimskie 132, POLSKA o godz. 11:55 (budynek Delta – 10 piętro). Zostaną one zaprowadzone do sali konferencyjnej, w której nastąpi otwarcie ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Termin związania ofertą 2 miesiące – oznacza 60 dni.

2. Szczegółowy zakres dokumentów, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty (m.in. pełnomocnictwo, formularz oferty, formularz cenowy, JEDZ) oraz dostarczonych do Zamawiającego na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (ZUS, US, KRS, KRK, oświadczenia Wykonawcy, certyfikat/poświadczenie producenta sprzętu, informacja z banku lub inny dokument) został określony w części I SIWZ. Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem www.przetargi.pse.pl

3. Informacja w zakresie danych osobowych – zamieszczona jest w części I SIWZ. Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem www.przetargi.pse.pl

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano z faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/01/2020