W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 3825-2020

06/01/2020    S3    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Serwery

2020/S 003-003825

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Sobol
E-mail: lidia.sobol@plk-sa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja infrastruktury serwerowej SAP HANA dla systemu SAP HCM w PKP PLK S.A.

Numer referencyjny: 6060/ILG 8/09324/04770/19/P
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury serwerowej SAP HANA dla systemu SAP HCM w PKP PLK S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 3 899 756.83 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
30233141
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot Umowy realizowany będzie zdalnie lub w poniższych lokalizacjach Zamawiającego:

a) 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74–Lokalizacja nr 1.

b) 41-200 Sosnowiec, ul. 3 maja 16a–Lokalizacja nr 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje realizację modernizacji infrastruktury serwerowej SAP HANA dla systemu SAP HCM w PKP PLK S.A., w zakresie opisanym szczegółowo w Załączniku nr 2 do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienia zostanie wykonane w następującym podziale i terminach:

a) Etap 1 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy;

b) Etap 2 – do 2 tygodni po zakończeniu etapu 1 jednak nie później niż 20.12.2019 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 158-391649
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6060/ILG 8/09324/04770/19/P
Nazwa:

Modernizacja infrastruktury serwerowej SAP HANA dla systemu SAP HCM w PKP PLK S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT Serwis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 5A
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 71-210
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 899 756.83 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Z uwagi ograniczoną liczbę znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia, ogłoszenie może zawierać informacje ograniczone do niezbędnego minimum.

Pełna treść istotnych warunków zamówienia zawarta jest w dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania został przeprowadzony dialog techniczny.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach i w terminach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020