Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 4227-2020

Submission deadline has been amended by:  132659-2020
07/01/2020    S4

Hrvatska-Zagreb: Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova

2020/S 004-004227

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za fiziku
Nacionalni registracijski broj: 77627408491
Poštanska adresa: Bijenička cesta 46
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirta Herak
E-pošta: mirta@ifs.hr
Telefon: +385 14698816
Telefaks: +385 14698890
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ifs.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0000174
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Postrojenje za ukapljivanje-recikliranje helija

Referentni broj: VV-06/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
42511200 Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija, po grupama, Grupa I. Postrojenje za ukapljivanje helija, Grupa III. Transportne posude za tekući helij, Grupa V. Baterije za skladištenje plina helija pod tlakom, Grupa VI. Stacionarni spremnik za tekući dušik, Grupa VII. Sustav za hlađenje

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 128 622.51 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Postrojenje za ukapljivanje helija

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42511200 Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave iz Grupe I. je postrojenje za ukapljivanje helija, sukladno tehničkoj specifikaciji u Dodatku II - Tehničke specifikacije - Grupa I. Nabava predmeta iz Grupe I. uključuje isporuku opreme i odgovarajuće tehničke dokumentacije i korisničkih priručnika na hrvatskom i /ili engleskom jeziku do lokacije na adresi sjedišta Naručitelja kao i instalaciju i puštanje u rad opreme, obuku korisnika te jamstveni rok.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Servis postrojenja / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 559 897.51 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 22
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Transportne posude za tekući helij

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44612000 Posude za ukapljeni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave iz Grupe III. su transportne posude za tekući helij, sukladno tehničkoj specifikaciji u Dodatku II - Tehničke specifikacije - Grupa III. Nabava predmeta iz Grupe III. uključuje isporuku opreme i jamstveni rok.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 86 850.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Baterije za skladištenje plina helija pod tlakom

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44612100 Plinske boce
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave iz Grupe V. su baterije za skladištenje plina helija pod tlakom, sukladno tehničkoj specifikaciji u Dodatku II - Tehničke specifikacije - Grupa V. Nabava predmeta iz Grupe V. uključuje isporuku opreme i jamstveni rok.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 137 628.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Stacionarni spremnik za tekući dušik

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44612000 Posude za ukapljeni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave iz Grupe VI. je stacionarni spremnik za tekući dušik, sukladno tehničkoj specifikaciji u Dodatku II - Tehničke specifikacije - Grupa VI. Nabava predmeta iz Grupe VI. uključuje isporuku opreme i jamstveni rok.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 117 720.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Sustav za hlađenje

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31141000 Hladnjaci vode
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave iz Grupe VII. je sustav za hlađenje, sukladno tehničkoj specifikaciji u Dodatku II - Tehničke specifikacije - Grupa VII. Nabava predmeta iz Grupe VII. uključuje isporuku opreme i odgovarajuće tehničke dokumentacije i korisničkih priručnika na hrvatskom i /ili engleskom jeziku jeziku do lokacije na adresi sjedišta Naručitelja kao i instalaciju i puštanje u rad opreme te jamstveni rok.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 132 627.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 300
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar, Upis u obrtni registar za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Naručitelj za preuzimanje obveza iz Ugovora o javnoj nabavi predmeta iz Grupe I mora imati suglasnost drugog tijela i to Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 16. stavka 2. Statuta Instituta za fiziku.

Ugovor o javnoj nabavi ugovorne strane će sklopiti u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana od kojeg se smatra da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen sukladno članku 307. stavcima 3., 4. i 5.

Naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor u navedenom roku, naručitelj će smatrati kako je odabrani ponuditelj odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude temeljem članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN-a 2016.

U navedenom slučaju, Naručitelj će pristupiti ponovnom rangiranju ponuda, u skladu s člankom 307. stavkom 7. ZJN-a 2016.

Ugovorne strane izvršavat će ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 05/05/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Sjedište naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/01/2020