Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 4385-2022

Submission deadline has been amended by:  33649-2022
05/01/2022    S3

Polska-Chełm: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

2022/S 003-004385

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Chełm
Krajowy numer identyfikacyjny: 11019823800000
Adres pocztowy: ul. Lubelska 65
Miejscowość: Chełm
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Hurko-Tarnowska, Justyna Koperska, Jolanta Chwil
E-mail: zamowienia@umchelm.pl
Tel.: +48 825652223
Faks: +48 825652254
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.chelm.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umchelm.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi administracji i ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego

Numer referencyjny: BZP.271.12.49.2021
II.1.2)Główny kod CPV
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.4. Dostawa zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty transportu, opakowania oraz wydania licencji Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.5. Zamawiający potwierdzi dostawę licencji protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Chełm

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1.Dostarczony pakiet musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym (Microsoft Windows 10 Pro). 2.Dostarczony pakiet musi posiadać licencję nieograniczoną czasowo (wieczystą). 3.Licencja musi pozwalać na instalację oprogramowania na 432 komputerach, przy czym odinstalowanie oprogramowania na jednym komputerze musi pozwalać na instalację na innym komputerze – tj. licencja nie może być w żaden sposób „dożywotnio” związana z konkretnym komputerem. 4.Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika: a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 5.Programy wchodzące w skład pakietu muszą w 100% odwzorowywać treść i układ dokumentów doc, docx, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx wytworzonych w posiadanych przez Zamawiającego pakietach Microsoft Office 2016.6. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 7.Do aplikacji pakietu musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 8.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: a)Edytor tekstów, b)Arkusz kalkulacyjny, c)Program do przygotowania i prowadzenia prezentacji, d)Klienta poczty e-mail.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

Zamówienie należy wykonać w przedziale od 10 dni do 20 dni licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający ustalił termin wykonania zamówienia jako jedno z kryteriów oceny ofert.

Kryterium oraz sposób oceny ofert i zasady przyznawania liczby punktów danej ofercie, Zamawiający opisał w pkt. XVI SWZ.

Kryteria: Cena-60%, Termin wykonania zamówienia -40%. Zamawiający określa minimalny oraz maksymalny termin wykonania zamówienia, w przedziale od 10 dni do 20 dni. Wykonawcy oferują termin wykonania zamówienia w pełnych dniach. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 20 dni lub w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego terminu wykonania zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż wyznaczony minimalny 10 dni, wówczas do obliczeń Zamawiający przyjmie wartość 10 dni.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy. Zw względu na ograniczona liczbę znaków w ogłoszeniu, wszystkie warunki zamówienia określa dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem: https://umchelm.ezamawiajacy.pl. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. Dostępność oprogramowania użytkowego dla osób niepełnosprawnych i starszych w świetle standardów WCAG jest zgodne z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U 2017, poz. 2247)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0001/20

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, polegającą na dostarczeniu co najmniej 150 licencji oprogramowania biurowego w ramach 1 lub 2 umów (zamówień). 2. Podmiotowe środki dowodowe: 1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 2) odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5,7 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 ustawy; 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy.. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:

https://umchelm.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Ogólne zasady korzystania z Platformy zostały określone w dokumentach zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę sporządzona zgodnie z wymaganiami SWZ należy złożyć na Platformie pod adresem:

https://umchelm.ezamawiajacy.pl w zakładce "OFERTY"

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2022 r. o godz. 10:30, poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na Platformie w zakładce: "Dokumenty zamówienia" w folderze "Informacja z otwarcia ofert".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. 2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpowiednie pełnomocnictwa). 5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm, siedziba: Urząd Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, tel. 82 565 22 23,fax 82 565 22 54, e-mail: info@umchelm.pl;- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iod@umchelm.pl;, - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 16 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie w zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,- posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie

o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2021