Varer - 4410-2021

08/01/2021    S5

Danmark-Brabrand: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)

2021/S 005-004410

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette-Sasja Elkjær Krogsdal
E-mail: kmee@aarhus.dk
Telefon: +45 41855396
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1e3f9e49-7132-4a56-9542-9e986425d94d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1e3f9e49-7132-4a56-9542-9e986425d94d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1e3f9e49-7132-4a56-9542-9e986425d94d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af fliser, betonvarer samt afløbsmateriale og brønde

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af fliser, betonvarer samt afløbsmateriale og brønde.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44100000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer
44200000 Produkter til konstruktioner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af fliser, betonvarer samt afløbsmateriale og brønde.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en omsætning på minimum 40 mio. DKK ekskl. moms.

- Har en positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en omsætning på minimum 40 mio. DKK ekskl. moms.

- Har en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 2 referencer og maksimalt 3 referencer.

For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftale-forhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder det fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.

Med lignende referencer forstås leverancer, der i sin karakter / leverencetype er sammenlignelig med den i dette udbud.

Grundet den tekniske opbygning af og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer i ESPD kan ansøger supplere beskrivelsen af de op til 3 referencer angivet i ESPD i selvstændigt bilag, som vil blive taget i betragtning. Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der skal være tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

Ansøger skal være opmærksom på, at ESPD har forrang for evt. supplerende materiale/bilag til ansøgningen.

Leverandøren skal være akkrediteret certificeret efter kvalitetsledelses-standarden ISO9001 eller en tilsvarende standard samt miljøledelses-standarden ISO14001 eller en tilsvarende standard. Dokumentation herfor skal fremsendes sammen med tilbudsgivers tilbud.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 2 referencer og maksimalt 3 referencer.

For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftale-forhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder det fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.

Med lignende referencer forstås leverancer, der i sin karakter / leverencetype er sammenlignelig med den i dette udbud.

Grundet den tekniske opbygning af og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer i ESPD kan ansøger supplere beskrivelsen af de op til 3 referencer angivet i ESPD i selvstændigt bilag, som vil blive taget i betragtning. Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der skal være tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

Ansøger skal være opmærksom på, at ESPD har forrang for evt. supplerende materiale/bilag til ansøgningen.

Leverandøren skal være akkrediteret certificeret efter kvalitetsledelses-standarden ISO9001 eller en tilsvarende standard samt miljøledelses-standarden ISO14001 eller en tilsvarende standard. Dokumentation herfor skal fremsendes sammen med tilbudsgivers tilbud.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder et CSR-bilag som bl.a. indeholder en klausul og etik og socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/02/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Aarhus Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages.

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

- Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3. Vurderingen af, hvorvidt der er tale om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, vil blive foretaget i henhold til proportionalitetsprincippet i udbudslovens § 2, stk.1.

- Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/01/2021