Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 4413-2015

Vis forkortet udgave

07/01/2015    S4

Danmark-Hammel: Indsamling af husholdningsaffald

2015/S 004-004413

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Favrskov Affald A/S
CVR-nummer: DA
Postadresse: Torvegade 7
By: Hammel
Postnummer: 8450
Land: Danmark
Att: Priya Kalyan
Mailadresse: affald@favrskovforsyning.dk
Telefon: +45 89645033

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.favrskovforsyning.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Miljø
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Indsamling og transport af dagrenovation.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Favrskov Kommune.

NUTS-kode DK042 Østjylland

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Indsamling og transport af dagrenovation i Favrskov Kommune. Som opsamlingsmateriel benyttes sække og affaldsbeholdere af forskellige størrelser. Ordren udbydes med henblik på at indgå en aftale om at gennemføre opgaven i et servicepartnerskab, men Favrskov Affald kan efter tilbudsbedømmelsen vælge at indgå en traditionel kontrakt på opgaven.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90511200 Indsamling af husholdningsaffald

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Indsamling og transport af dagrenovation fra ca. 17 750 opsamlingsenheder med i alt ca. 867 300 årlige tømninger. Opsamlingsmateriel er fordelt på ca. 15.450 sække samt ca. 2 300 affaldsbeholdere i størrelserne 140 l-800 l. Indsamlingen er fordelt på ugetømninger og 14-dags tømninger. Ca. 90 % af afhentningerne er fra standplads.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Forlængelse af kontrakten i op til 2 år efter udløb af en 4-årig kontraktperiode.
Indsamling af organisk affald fra ca. 350 husstande i en forsøgsperiode på ca. 6 måneder.
Tømning af nedgravede containere.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: interval: mellem 1 og 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.11.2015. Færdiggørelse 31.10.2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ansøger skal senest 30 dage efter aftalen er underskrevet kunne stille sikkerhed i form af anfordringsgaranti på 10 % af den samlede årlige budgetramme/tilbudssum ekskl. moms, beregnet på basis af det afgivne tilbud.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Alle beløb skal faktureres som e-faktura. Afregning sker månedsvis bagud, hvor tjenesteyderen fremsender faktura med opgørelse over de faktisk indsamlede mængder som nærmere angivet i udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, skal der udpeges ét konsortiemedlem, som skal hæfte over for ordregiver for konsortiets præstation af hele den udbudte ydelse. Der skal udpeges ét konsortiemedlem, som skal have fuld prokura i forhold til ordregiver. Konsortiemedlemmerne skal sammen med tilbuddet fremsende individuelle prokura erklæringer herom som betingelse for ordretildeling. Såfremt ansøger er et konsortium skal oplysninger som angives i pkt. III.2) indsendes for hver konsortiedeltager.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 § 10, stk. 1 og 2 samt i udbudsdirektivets artikel 45 stk. 2, litra a-c og e-f.
Erklæring på tro og love om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal ovenstående oplysninger fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.
Dokumentation for tilladelse til godskørsel for fremmed regning, jf. lov nr. 1051 af 12.11.2012.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om virksomhedens regnskabstal for de sidste 3 afsluttede regnskabsår omfattende:
— omsætning
— resultat efter skat
— egenkapital
— soliditet.
Erklæring om omsætning i forbindelse med opgaver svarende til denne kontrakt for de sidste 3 afsluttede regnskabsår.
Der ønskes ikke fremsendt regnskaber, men alle oplyste regnskabstal skal være med revisorpåtegning.
Erklæring fra virksomhedens revisor eller ledelse om hvordan virksomhedens økonomiske situation er set i forhold til resultatet for det sidst afsluttede regnskabsår.
Eventuelle nystartede virksomheder skal godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: At tilbudsgiver i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår har haft en omsætning på ikke under 10 000 000 DKK samt en egenkapital på minimum 3 000 000 DKK.
At tilbudsgiver har en soliditetsgrad på minimum 15 % i henhold til seneste afsluttede årsregnskab.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed med angivelse af kapacitet og ekspertiser. Oplysninger om det samlede antal ansatte i virksomheden gennem de seneste 3 år, herunder det antal medarbejdere der har været beskæftiget med opgaver svarende til denne opgave.
En liste over de væsentligste opgaver svarende til denne opgave som virksomheden har gennemført i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af opgavernes omfang, beløb og den offentlige kunde. Der ønskes bekræftelse fra kunder eller oplysninger om hos hvem bekræftelse i givet fald kan indhentes.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Referencer fra mindst 3 sammenlignelige opgaver, både i forhold til opgavens omfang og type, indenfor de seneste 3 år.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: ja
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: Ansøger skal være i besiddelse af gyldige tilladelser til godskørsel for fremmed regning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12.11.2012.
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
20.2.2015 - 11:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 20.2.2015 - 11:00
Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: De bydende må overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Om 4 til 6 år.
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Ansøger skal erklære sig villig til at indgå i et åbent samarbejde med ordregiver ved aftale om servicepartnerskab.
Udbudsmateriale fremsendes digitalt til ansøgerne. Anmodninger om deltagelse skal derfor ledsages af en e-mail adresse, hvortil udbudsmateriale skal fremsendes.
Tilbud skal fremsendes til ordregiver i 1 eksemplar på papir samt tilbuddet digitalt som nærmere angivet i udbudsmaterialet.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Indgivelse af klager skal følge de bestemmelser der fremgår af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Klager sendes til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for Klagenævnet.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
5.1.2015