W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 4430-2020

07/01/2020    S4    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

2020/S 004-004430

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podlaskie
Adres pocztowy: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-888
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabella Chwaszczewska
E-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856654551
Faks: +48 856654642

Adresy internetowe:

Główny adres: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”

Numer referencyjny: BZP.272.30.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Białymstoku.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

1) część nr 1: dostawa zestawów komputerowych I;

2) część nr 2: dostawa ultrabooków z monitorem i stacją dokującą;

3) część nr 3: dostawa urządzeń wielofunkcyjnych;

4) cześć nr 4: dostawa zestawów komputerowych oraz ultrabooków;

5) część nr 5: dostawa zestawów komputerowych II.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1.1–1.5 do SIWZ odpowiednio dla części od nr 1 do nr 5.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 84 430.89 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30000000
30200000
30213300
30213100
30237400
30231300
48000000
48620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Część nr 1: dostawa zestawów komputerowych I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa ultrabooków z monitorem i stacją dokującą

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30000000
30200000
30213100
30237400
30231300
48000000
48620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Część nr 2: dostawa ultrabooków z monitorem i stacją dokującą.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Tytuł projektu: „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” .Poziom dofinansowania dotyczy 50 % wartości każdego z zestawów dla pracownika (85 % współfinansowanie z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, 10 %, budżet państwa 5 % budżet województwa);

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30000000
30232110
42900000
42962000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Część nr 3: dostawa urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania 100 % (w tym: część unijna 63,63 % i część krajowa 36,37 %).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych oraz ultrabooków

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30000000
30200000
30213300
30213100
30237400
30231300
48000000
48620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Cześć nr 4: dostawa zestawów komputerowych oraz ultrabooków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Tytuł projektu:,,Wsparcie funkcjonowania Sekretariatu 2018 - 2019” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-skich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania 100 % (w tym: część unijna 63,63 % i część krajowa 36,37 %)

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych II

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30000000
30200000
30213300
30237400
30231300
48000000
48620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Część nr 5: dostawa zestawów komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Tytuł projektu:,,Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania 100 % (w tym: część unijna 63,63 % i część krajowa 36,37 %).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 190-461445
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9482528507
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 44 471.54 PLN
Najtańsza oferta: 48 277.50 PLN / Najdroższa oferta: 55 106.46 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa ultrabooków z monitorem i stacją dokującą

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych oraz ultrabooków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587705

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g ustawy Pzp.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587705
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2020