Varer - 4739-2020

07/01/2020    S4

Danmark-Aalborg: Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning

2020/S 004-004739

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Lauridsen
E-mail: camlau@rn.dk
Telefon: +45 21596020
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Camilla Lauridsen

Sagsnr.: U050098cla19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33141300 Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Nordjylland agter at indkøbe blodprøvetagningsrør til Region Nordjylland.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører levering af blodtagningsrør til Region Nordjylland:

— Koagulationsrør,

— Serumrør,

— Heparinrør,

— ESR-rør,

— EDTA-rør,

— Sporstoffer.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Region Nordjylland har til hensigt at tildele kontrakten efter udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse efter udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 2:

— Ved supplerende levering fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse af levering eller installationer eller til udvidelse af allerede foretagne leveringer eller installationer, når et skifte af leverandøren ville gøre det nødvendigt for ordregiveren at indkøbe varer, som på grund af forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssig store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

Region Nordjylland vurderer yderligere, at der i forhold til kontrakten er manglende konkurrence pga. tekniske årsager, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

Dette skyldes, at alt analytisk og meget præanalytisk arbejde (herunder prøvetagning, centrifugering, afpippetering, udpakning og forsendelse) er automatiseret og indstillet til brug af eksisterende rør, hvorfor det ikke vil være muligt at håndtere nye prøvetagningsrør uden omstilling og omprogrammering af afdelingernes tekniske udstyr.

Derudover er afdelingernes systemer og procedurer indrettet efter eksisterende rør. Klinisk biokemisk afdeling og klinisk immunologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital samt linisk biokemisk afdeling på Regionshospital Nordjylland er Danak akkrediterede. Klinisk immunologisk afdeling er yderligere underlagt GMP-regler. Danak akkreditering og GMP-reglerne medfører, at hospitalerne på de blodprøverør, der anvendes, skal kunne dokumentere holdbarhed ved forskellige temperaturer, centrifugeringsomstændigheder og validering af samtlige analyser, interferensproblemer mm. i et klinisk forskningssetup for at opretholde akkreditering. Det er ligeledes nødvendigt at kunne eftervise holdbarhed mht. overholdelse af GMP-reglerne samt af hensyn til patientsikkerhed for at sikre retvisende resultater af gennemførte analyser.

Kontrakten tildeles derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven § 81, stk. 1, nr. 2, samt 80, stk. 3, nr. 2.

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: U050098cl19
Betegnelse:

Blodprøvetagningsrør til Region Nordjylland

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Becton Dickinson A/S
By: Kgs Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har en ordregiver fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/01/2020