Tjenesteydelser - 4891-2020

07/01/2020    S4

Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2020/S 004-004891

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: SMOKA I/S
CVR-nummer: 35 43 34 30
Postadresse: U- vej 7
By: København
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Aisha Amjad
E-mail: aia@a-r-c.dk
Telefon: +45 21226470
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79dce1a2-216e-46e7-8109-38e9348ac29d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79dce1a2-216e-46e7-8109-38e9348ac29d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79dce1a2-216e-46e7-8109-38e9348ac29d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Afhentning og behandling af olie og vandblandinger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ydelsen omfatter afhentning og behandling af olie-/vandblandinger fra SMOKA tankanlæg. Olierne består af: Affald fra olieudskillere (olieaffald pumpet på SMOKAs tankanlæg med slamsuger).

Spildolierne er indsamlet hos SMOKAs kunder fortrinsvist bestående af autoværksteder og industrivirksomheder samt vognmænd og slamsugervirksomheder.

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør, som indgås for en 2 årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Den estimerede årlige mængde er 1 500 ton, hvilket indebærer en estimeret mængde på 6 000 ton for en løbetid på 4 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 700 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90512000 Transport af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen omfatter afhentning og behandling af olie-/vandblandinger fra SMOKA tankanlæg. Spildolierne er indsamlet hos SMOKAs kunder fortrinsvist bestående af autoværksteder og industrivirksomheder samt vognmænd og slamsugervirksomheder.

Olierne består af: Affald fra olieudskillere (olieaffald pumpet på SMOKAs tankanlæg med slamsuger).

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør, som indgås for en 2 årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Den estimerede årlige mængde er 1 500 ton, hvilket indebærer en estimeret mængde på 6 000 ton for en løbetid på 4 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Udbuddet omfatter en rammeaftale med en leverandør, som indgås for en 2 årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være registreret i et relevant handelsregister i det land, hvor tilbudsgiveren har hjemsted, jf. udbudslovens § 141. Danske virksomheder skal være registreret i CVR-registeret. Udenlandske virksomheder skal være registreret i et tilsvarende register, hvor de har hjemsted.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende udskrift fra at være optaget i et relevant handelsregister medmindre oplysningerne er gratis tilgængelige for ordregiver.

Tilbudsgiver skal have gyldig vognmandstilladelse til international godskørsel for fremmedregning. Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen skal på anmodning fremsende kopi af gyldig

vognmandstilladelse.

Bemærk, at tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af egnethedskravene, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

Afgives tilbuddet af et konsortium eller tilsvarende sammenslutning, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Tilbuddet skal derimod ikke vedlægges ESPD for enheder, som tilbudsgiver ikke baserer sin egnethed på men som tilbudsgiver – hvis denne tildeles kontrakten – vil anvende som underleverandør ifm. kontraktens udførelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital for hver af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Solidaritetsgrad på mindst 10% for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

3) Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 000 000 DKK pr. personskade og min. 5 000 000 DKK pr. tingskade pr. år.

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD’et. Under ”nøgletal” skrives nøgletallet. Under ”beskrivelse” noteres året og tallet (f.eks. soliditetsgrad). Derefter tilføjes et nyt felt og det samme gøres for efterfølgende år og nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital for hver af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Solidaritetsgrad på mindst 10% for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

3) Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 000 000 DKK pr. personskade og min. 5 000 000 DKK pr. tingskade pr. år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiver har mindst 1 og maksimalt 5 sammenlignelige referencer fra de seneste 3 år på transport og behandling. Ved 1 sammenlignelig reference forstås en udførlig beskrivelse af opgaven, som relaterer sig til såvel transport som til behandling af farligt flydende affald.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver,

- Periode,

- Opgavens omfang: Fyldestgørende beskrivelse af opgaven samt tilbudsgivers rolle i opgaven,

- Den samlede kontraktsum.

2) Tilbudsgiver skal have gældende miljøgodkendelser for anvendte anlæg til bortskaffelse af farligt affald;

3) Tilbudsgiver skal have gyldig vognmandstilladelse til international godskørsel for fremmedregning;

4) Tilbudsgiver har et nedskrevet gældende og implementeret miljøstyringssystem/procedure svarende til ISO 45001 eller tilsvarende;

5) Tilbudsgiver har et nedskrevet gældende og implementeret kvalitetsstyringssystem/procedure svarende til ISO 9001 eller tilsvarende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiver har mindst 1 og maksimalt 5 sammenlignelige referencer fra de seneste 3 år på transport og behandling. Ved 1 sammenlignelig reference forstås en udførlig beskrivelse af opgaven, som relaterer sig til såvel transport som til behandling af farligt flydende affald.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver,

- Periode,

- Opgavens omfang: Fyldestgørende beskrivelse af opgaven samt tilbudsgivers rolle i opgaven,

- Den samlede kontraktsum.

2) Tilbudsgiver skal have gældende miljøgodkendelser for anvendte anlæg til bortskaffelse af farligt affald;

3) Tilbudsgiver skal have gyldig vognmandstilladelse til international godskørsel for fremmedregning;

4) Tilbudsgiver har et nedskrevet gældende og implementeret miljøstyringssystem/procedure svarende til ISO 45001 eller tilsvarende;

5) Tilbudsgiver har et nedskrevet gældende og implementeret kvalitetsstyringssystem/procedure svarende til ISO 9001 eller tilsvarende.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/02/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/02/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende punkter i ESPD'ets del II skal udfyldes:

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger),

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Bemærk: Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene til egnethed, skal udfylde særskilt ESPD for disse enheder. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager udfylde særskilt ESPD.

Tilbuddet skal derimod ikke vedlægges ESPD for enheder, som tilbudsgiver ikke baserer sin egnethed på men som tilbudsgiver – hvis denne tildeles kontrakten – vil anvende som underleverandør ifm. kontraktens udførelse.

Såfremt tilbudsgiver har til hensigt at anvende underleverandører, hvis kapacitet tilbudsgiver ikke baserer sig på til udførelse af en del af ydelsen, skal de underleverandører, som tilbudsgiver forventer at anvende, angives i standardformular ESPD del II afsnit D.

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende punker i ESPD’ets Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme,

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Det er et krav, at tilbudsbudsgiver erklærer, at eventuelle underleverandører, som tilbudsgiver vil anvende, ikke er omfattet

Af udelukkelsesgrundene i § § 135-136 og 137, stk. 1, nr. 1-6. Hvis tilbudsgiver anvender underleverandører, skal disse kunne fremlægge dokumentation for, at de ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136.

Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1) - (6).

Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.8.2019.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Land: Amerikanske Jomfruøer
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage eller at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2.pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2020