W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 5064-2020

07/01/2020    S4    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Komputer biurkowy

2020/S 004-005064

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Opole
Adres pocztowy: Rynek-Ratusz
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 45-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bil
E-mail: pzp@um.opole.pl
Tel.: +48 774438701

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.opole.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach umowy ramowej

Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30213300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zamawiający zawrze z maks. 3 Wykonawcami umowę ramową, która określi warunki dotyczące sukcesywnej dostawy sprzętu komputerowego. Rzeczywiste udzielanie zamówień, objętych umową ramową, nastąpi na podstawie zamówień szczegółowych, które będą udzielane na podstawie umów wykonawczych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 650 406.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30231310
30232110
30236000
48620000
48761000
48310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania:

a. komputer stacjonarny typ 1 – 80 szt.;

b. komputer stacjonarny typ 2 – 5 szt.;

c. komputer stacjonarny typ 3 – 6 szt.;

d. komputer AiO typ 1 – 5 szt.;

e. komputer AiO typ 2 – 5 szt.;

f. komputer przenośny (laptop) typ 1 – 10 szt.;

g. komputer przenośny (laptop) typ 2 – 2 szt.;

h. komputer przenośny (laptop) typ 3 – 2 szt.;

i. komputer przenośny (laptop) typ 4 – 2 szt.;

j. monitor typ 1 – 80 szt.;

k. monitor typ 2 – 8 szt.;

l. monitor typ 3 – 3 szt.;

m. drukarka typ 1 – 5 szt.;

n. skaner typ 1 – 5 szt.;

o. skaner typ 2 – 5 szt.;

p. Eset Secure Enterprise – 117 szt.;

q. MS Office 2019 Std PL MOLP GOV – 117 szt.

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,

w formie plików do pobrania szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy ramowej, wzór umowy ramowej oraz umowy wykonawczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-454877
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach umowy ramowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Suntar Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. T. Boya-Żeleńskiego 5B
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 650 406.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 650 406.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 1, dziale VI Prawa zamówień publicznych przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 Prawa zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust. oraz w terminach opisanych w art. 182 Prawa zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2020