Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 5068-2020

07/01/2020    S4    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 004-005068

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 14021484700000
Adres pocztowy: ul. Leona Kruczkowskiego 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-412
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Janicka
E-mail: magdalena.janicka@pisf.pl
Tel.: +48 221026410

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pisf.pl

Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/pisf

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kinematografia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem, skonfigurowanej i wdrożonej w usłudze IaaS.

Numer referencyjny: 1/09/2019/ROZW
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem. System będzie skonfigurowany i wdrożony w usłudze IaaS.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 951 219.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72221000
72317000
72263000
72267000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polski Instytut Sztuki Filmowej, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem. System będzie skonfigurowany i wdrożony w usłudze IaaS.

Budowa systemu obejmuje:

— przygotowanie planu komunikacji,

— przygotowanie i zarządzanie listą ryzyk projektowych,

— analizę procesów (obiegu dokumentów Zamawiającego oraz archiwum),

— opracowanie opisu, projektu technicznego systemu oraz docelowego harmonogramu prac na podstawie przeprowadzonej analizy,

— instalację i konfigurację usługi IaaS dla środowiska produkcyjnego i testowego z zastrzeżeniem, że wszelkie licencje, które będą przenoszone na Zamawiającego, będą miały charakter licencji bezterminowych bez ograniczeń czasu i lokalizacji użytkownika,

— zasilanie początkowe systemu danymi startowymi,

— parametryzację systemu na podstawie projektu technicznego,

— opracowanie dokumentacji technicznej systemu,

— przygotowywanie i przeprowadzenie szkoleń, zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem,

— świadczenie usług serwisowych,

— udzielenie gwarancji na system na okres 24 miesięcy od dnia produkcyjnego uruchomienia systemu,

— dostarczenie usługi wsparcia powdrożeniowego od dnia produkcyjnego uruchomienia systemu,

— dostarczenie usługi wsparcia technicznego na okres 24 miesięcy od dnia produkcyjnego uruchomienia systemu,

— tworzenie i modyfikację formularzy przez cały okres trwania umowy,

— zapewnienie backupu kopii zapasowych oraz archiwum,

— Wykonawca na okres realizacji projektu dostarczy lub udostępni Zamawiającemu narzędzia do zarządzania projektem (mogą to być narzędzia dostępne online).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji etapów I–VIII (T) podany w miesiącach / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie konsultacji (w formie telefonicznej, mailowej) w ramach zrealizowanych prac przedmiotu zamówienia po ich odbiorze przez Zamawiającego / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 50
Kryterium kosztu - Nazwa: Opłata miesięczna za świadczenie usług serwisowych w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 178-433666
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem, skonfigurowanej i wdrożonej w usłudze IaaS.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Red Clover Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9522105547
Adres pocztowy: ul. Franciszka Klimczaka 17/80
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 951 219.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 487 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp w wysokości do 20 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp – „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6. Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2020