Dienstleistungen - 5113-2023

Submission deadline has been amended by:  225244-2023
04/01/2023    S3

die Slowakei-Banská Bystrica: Reklamedienste

2023/S 003-005113

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Slovenská agentúra životného prostredia
Nationale Identifikationsnummer: 00626031
Postanschrift: Tajovského 28
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97590
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Gabriela Heribanová
E-Mail: sp@tatratender.sk
Telefon: +421 948490081
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sazp.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455768
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Tatra Tender s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 44119313
Postanschrift: Krčméryho 16
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81104
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Gabriela Heribanová
E-Mail: sp@tatratender.sk
Telefon: +421 948490081
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sazp.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36341/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov, interaktívno-edukatívna webstránka a kampaň na sociálnych sieťach

Referenznummer der Bekanntmachung: 455768
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 413 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22213000 Zeitschriften
39294100 Informations- und Werbeerzeugnisse
22462000 Werbeschriften
92110000 Film- und Videofilmherstellung und verbundene Dienstleistungen
92111200 Herstellung von Werbe-, Reklame- und Informationsfilmen und -videofilmen
92112000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Film- und Videofilmherstellung
79821100 Korrekturlesen
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Územie Slovenskej republiky, pričom výstupy budú odovzdané do sídla Verejného obstarávateľa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

2. Časopis:

Zámerom projektu je vytvoriť originálnu komiksovú sériu populárno-náučných príbehov, ktoré budú situované do prostredia slovenských národných parkov a ktoré budú mať v rámci dramatickej zápletky edukačné prvky.

Komiksy budú určené najmä pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl, budú k nim distribuované cez učiteľov zapojených do environmentálneho programu v podobe fyzických výtlačkov a zároveň budú k dispozícii aj v digitálnej verzii na dedikovanej webstránke.

Vo všetkých príbehoch bude vystupovať dvojica ambasádorov, slovenských infuencerov, ktorí budú hlavní protagonisti komiksovej série a hlavné tváre celého projektu. O jednotlivých národných parkoch a prepojených komiksoch pripravia mediálny materiál na populárne sociálne siete.

3. Interaktívno-edukatívna webstránka:

Webstránka bude obsahovať:

a)základné informácie o projekte,

b)digitalizovanú podobu vybraných častí komiksovej série,

c)zoznam komiksových epizód s anotáciami,

d)odkazy na vybrané mediálne výstupy ambasádorov (nepovinné).

4. Kampaň na sociálnych sieťach:

Pre efektívny zásah mediálnej podpory projektu, ktorý je cielený na mladú generáciu žiakov základných škôl, budú hlavnými tvárami projektu dvaja slovenskí influenceri, resp. influencerky. Pôjde o dvoch ambasádorov, ktorí budú mať na starosti mediálne aktivity propagujúce celý projekt a zároveň budú vystupovať vo všetkých epizódach ako ťažiskové postavy skrz ktoré bude prúdiť ústredný dejový naratív.

Hlavní ambasádori budú tvárou iniciatívy a budú mať na starosti komunikáciu všetkých aktivít projektu na cieľovú skupinu. Zároveň vytvoria ku každému národnému parku natívny mediálny obsah, ktorý budú zverejňovať na svojich profiloch na sociálnych platformách.

Hlavné témy obsahu budú prepojené na príbehy komiksu a na národné parky, kde budú audiovizuálnou formou predstavovať prírodu, faunu, flóru, históriu, zaujímavé miesta a turistické atrakcie. Ambasádori spoločne osobne navštívia všetky národné parky a sprostredkujú svojim sledovateľom zážitky a dojmy s cieľom zachytiť atmosféru a odprezentovať všetky kľúčové posolstvá projektu.

V každom národnom parku (resp. počas cesty do oblasti/z oblasti) vytvoria obaja ambasádori svoj vlastný unikátny obsah priamo v teréne, a to v podobe:

a)originálnych fotografií v kvalite a rozmeroch použiteľných pre platformu Instagram,

b)originálneho videomateriálu v kvalite 4K a rozlíšení 3840x2160.

Z takto pripraveného materiálu sa následne vytvorí séria navzájom prepojených príspevkov na sociálne siete, ktoré budú postupne uverejňované na základe vopred schváleného obsahového plánu, a to v období, ktoré bude predchádzať distribúcii komiksov na jednotlivé školy, až do obdobia, ktoré sa bude s touto distribúciou prekrývať.

5. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 413 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky bude financovaný z Environmentálneho fondu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej ako "ZVO").

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia

Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,

správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

6. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia môžu byť predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom v súlade s bodom 4 Časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.

7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Všetky podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/02/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov

súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 15 000 EUR (slovom: pätnásťtisíc euro). Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 ZVO a súvisiacich ustanoveniach ZVO voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11 ods. 1 ZVO.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/12/2022