Услуги - 5353-2022

07/01/2022    S5

Бeлгия-Брюксел: Изпълнение на подкрепа за екологосъобразни консултантски услуги за устойчиви инвестиции („GREEN ASSIST“)

2022/S 005-005353

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 250-658586)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), CINEA.A.A1 — Programme Support, Coordination and Communication
Пощенски адрес: Chaussée de Wavre 910
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: cinea-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на подкрепа за екологосъобразни консултантски услуги за устойчиви инвестиции („GREEN ASSIST“)

Референтен номер: CINEA/2021/OP/0010-PIN
II.1.2)Основен CPV код
71356200 Услуги по оказване на техническа помощ
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на GREEN ASSIST може да обхваща следните видове услуги, организирани в две обособени позиции:

1) проектиране, разработване и прилагане на инструменти, процедури и процеси за работа на група от експерти по GREEN ASSIST. Това включва осъществяването, експлоатацията и управлението на група от експерти, управлението и обработката на заявки за консултантска подкрепа, произтичащи от частни или публични бенефициери, събрани и прехвърлени на изпълнителя от възлагащия орган и управлението, осъществяването и координирането на предоставянето на свързаните помощни услуги;

2) предоставяне на специфични помощни услуги за GREEN ASSIST, като подкрепа за укрепване на капацитета и готовността за инвестиции на организации, екологична и/или социална устойчивост, структуриране и оценки на въздействието, обществени поръчки, съвместимост с правилата за държавната помощ, развитието на пазара и други аналитични проучвания, комуникация и повишаване на осведомеността.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/01/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 250-658586

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
VII.2)Друга допълнителна информация:

Вместо:

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти

Услуги

Да се чете:

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги