Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 5359-2022

07/01/2022    S5

Итaлия-Испра: Поддръжка и калибриране на оборудване JRC VELA2

2022/S 005-005359

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 224-588374)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 — Sustainable Transport
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка и калибриране на оборудване JRC VELA2

Референтен номер: JRC/IPR/2021/OP/0007
II.1.2)Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по профилактична и ремонтна поддръжка и калибриране за оборудването на JRC VELA2 (тестване на емисии на превозни средства): оборудване за измерване на емисии и динамометър за шаси.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/01/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 224-588374

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Обособена позиция №: 1
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 11/01/2022
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 14/01/2022
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Обособена позиция №: 1
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 12/01/2022
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 18/01/2022
Местно време: 10:00
Номер на раздел: IV.2.2)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 11/01/2022
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 14/01/2022
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 12/01/2022
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 18/01/2022
Местно време: 10:30
VII.2)Друга допълнителна информация: