Услуги - 5359-2022

07/01/2022    S5

Итaлия-Испра: Поддръжка и калибриране на оборудване JRC VELA2

2022/S 005-005359

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 224-588374)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 — Sustainable Transport
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка и калибриране на оборудване JRC VELA2

Референтен номер: JRC/IPR/2021/OP/0007
II.1.2)Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по профилактична и ремонтна поддръжка и калибриране за оборудването на JRC VELA2 (тестване на емисии на превозни средства): оборудване за измерване на емисии и динамометър за шаси.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/01/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 224-588374

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Обособена позиция №: 1
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 11/01/2022
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 14/01/2022
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Обособена позиция №: 1
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 12/01/2022
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 18/01/2022
Местно време: 10:00
Номер на раздел: IV.2.2)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 11/01/2022
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 14/01/2022
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 12/01/2022
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 18/01/2022
Местно време: 10:30
VII.2)Друга допълнителна информация: