Szolgáltatások - 5727-2019

07/01/2019    S4

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2019/S 004-005727

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 14616524
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001152692018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001152692018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Informatikai üzemeltetés és fejlesztés

Hivatkozási szám: EKR001152692018
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30200000 Számítógépek és tartozékaik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. telephelyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott informatikai üzemeltetési és fejlesztési feladatokat kell elvégeznie

Szolgáltatási keretszerződés keretében Ajánlatkérő informatikai rendszereinek vonatkozásában. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, mely keretösszeg a 12 hónapra vonatkozó ajánlati összár figyelembevételével kerül meghatározásra. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt az alábbi tevékenységeket kell ellátnia: Service Desk IT biztonság Infrastruktúra monitoring Incidens menedzsment Változás menedzsment Konfiguráció menedzsment Kiadás menedzsment Probléma menedzsment Riportálás Számítógépes alapinfrastruktúra üzemeltetés Hálózat üzemeltetése Hálózati nyomtató, multifunkciós eszköz üzemeltetés Szerverüzemeltetés Alkalmazásüzemeltetés Számítógépes alapinfrastruktúra bővítés Szoftver, licenc tevékenységek Rendszerfejlesztés IT oktatási szolgáltatás Projekt menedzsment

A felsorolt tevékenységek keretében elvégzendő feladatok részletes leírását a Műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírás, a szerződéses feltételek, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumok tájékoztató jellegűek, azok minden eleme a tárgyalások során a Kbt. 88. § (6) bekezdésének figyelembevételével módosításra kerülhet.

A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékűműszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek)a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezésre állás - Monitoring (%) [99,51 % - 99,80] / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezésre állás - Hálózati szolgáltatások (%) [99,51 % - 99,80 %] / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezésre állás - További szolgáltatási vonalak (%) [99 % -99,50 %] / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A Keretszerződés Felek megegyezése alapján egy alkalommal további 5 évvel meghosszabbítható.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 50
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A jelen pontban, a részvételre jelentkezők tervezett számaként megadott adat kizárólag technikai jellegű adat, az 50 szám szerepeltetése azta célt szolgálja, hogy a felhívás feladható legyen EU Kiadóhivatalához. Ajánlatkérő nem kívánja a gazdasági szereplők számát korlátozni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdés alapján nem szükséges indokolni a II.1.6 pontban foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. - A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján: Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II.Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezés részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §- ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását a részvételi jelentkezések benyújtásának napján ellenőrzi. A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az

Ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: ● Magyarországon

Letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

● a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. §. (2) bekezdésére. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek (továbbiakban: RJ) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja RJk figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát RJ-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJk képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az igazolási mód további felsorolása és rövid ismertetése a Közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.

Utólagos igazolás: Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban, az AK kifejezetten erre

Irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint: P//1. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján P/2. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja alapján

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan a RJ amennyiben: Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai fejlesztés és/vagy üzemeltetés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen (áfa nélkül) a 14 100 000 000 Ft-ot. P/2. Alkalmatlan RJ, amennyiben nem rendelkezik informatikai üzemeltetési és/vagy fejlesztési tevékenységre vonatkozó szakmai (szolgáltatói) felelősségbiztosítással, amely legalább 1 milliárd Ft/év és 500 millió Ft/kárra fedezetet nyújt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

RJ-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy

Megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK felhívja a RJ-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja a RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Utólagos igazolás: Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban, az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint: M/1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján M/2. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. d) pontja alapján M/3. A 321/2015.Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján Az igazolási módok részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Alkalmasság minimum követelményei(M/3. táblázatként KD-ban):

M/1. RJ rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db 2000 fő felhasználóval rendelkező, komplex közösségi közlekedési (vasúti vagy közúti vagy hajózási) szolgáltatást végző társasággal legalább 3 évet meghaladó folyamatos időtartamú közbeszerzés tárgya szerinti szerződés előírás és szerződésszerű teljesítéssel, mely tartalmazta a következő szolgáltatásokat: - Service Desk - IT biztonság - Infrastruktúra monitoring - Incidens menedzsment - Változás menedzsment - Konfiguráció menedzsment - Kiadás menedzsment - Probléma menedzsment - Számítógépes alapinfrastruktúra üzemeltetés - Hálózat és internet üzemeltetése - Hálózati nyomtató, multifunkciós eszköz üzemeltetés -Szerverüzemeltetés - Alkalmazásüzemeltetés - Rendszerfejlesztés Közösségi közlekedés alatt Ajánlatkérő olyan szolgáltatást ért, amely az utazási igényeket kollektív módon elégíti ki, a közlekedési eszközök megosztott használata mellett, menetrend alapján. Komplex jelző alatt a felsorolt három (vasúti, közúti, hajózási) közlekedési eszközfajta közül legalább két eszközzel folytatott szolgáltatás-nyújtást értünk. M/2. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik érvényes tanúsító okirattal az alábbi irányítási rendszerek vonatkozásában: - ISO 9001 Minőségirányítási Rendszer (MIR) - ISO 20000 Informatikai Szolgáltatásirányítási Rendszer (ISZIR) - ISO 27001 Információbiztonsági Irányítási Rendszert (IBIR) Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés soránvégrehajtott műveletek a fenti szabványoknak megfelelően dokumentáltak lesznek, és a dokumentáció AK rendelkezésére fog állni. M/3. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik: M/3. a) 8 fő, egyenként 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel ITIL és TOPDesk felhasználói területen. M/3. b) 6 fő egyenként 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakem-berrel Microsoft Windows operációs rendszer és Microsoft Office üzemeltetés területen. M/3. c) ca) 4 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 3 év szakmai tapasztalattal, cb) legalább 3 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 10 év szakmai tapasztalattal. Az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy 1 szakember több kompetenciát is igazolhat, de a ca) követelmény vonatkozásában legalább 4 fő, a cb) köv. von. legalább 3 fő bemutatása szükséges. A 3, illetve a 10 éves szakmai tapasztalatot kompetenciánként 1 fő igazol-hatja. PRIMON rendszer üzemeltető Microsoft Server üzemeltető Microsoft Exchange üzemeltető Microsoft Skype for Bussiness

Üzemeltető Microsoft System Center Operations Manager üzemeltető Microsoft SQL üzemeltető Microsoft Sharepoint Microsoft

Service Center Configuration Manager üzemeltető cc) 3 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák

Területén legalább 3 év szakmai tapasztalattal, cd) legalább 2 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 10 év szakmai tapasztalattal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az előző pont folytatása:

Az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy 1 szakember több kompetenciát is igazolhat, de a cc) követelmény vonatkozásában legalább 3 fő, a cd) köv. von. legalább 2 fő bemutatása szükséges. A 3, illetve a 10 éves szakmai tapasztalatot kompetenciánként 1 fő igazolhatja. Oracle adatbázis üzemeltető SuSe Linux Enterprise Server üzemeltető SuSe Enterprise Manager M/3. d) da) 2 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 3 év

Szakmai tapasztalattal, db) legalább 3 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 10 év szakmai tapasztalattal. Az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy 1 szakember több kompetenciát is igazolhat, de a da) követelmény vonatkozásában legalább 2 fő, a db) köv. von. legalább 2 fő bemutatása szükséges. A 3, illetve a 10 éves szakmai tapasztalatot kompetenciánként 1 fő igazolhatja. VMware üzemeltető Flexframe üzemeltető HP 3PAR StoreServ üzemeltető Veeam mentési rendszer üzemeltető HP DataProtector mentési rendszer üzemeltető M/3. e) Rendelkezik legalább 2 fő olyan szakemberrel,akik egyenként rendelkeznek: Legalább 10 év szakmai tapasztalattal nagyvállalatnál végzett alkalmazás vagy infrastruktúraüzemeltetés vagy informatikai rendszer tervezés területén és legalább 10 év szakmai tapasztalattal vállalati működést,csoportmunka működést támogató rendszerek szervezésben és ugyanezen a területen szakmai vezetői tapasztalattal Nagyvállalatnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 fő vagy annál több; vagy éves nettó árbevétele 50 millió eurónál több forintösszeg és mérlegfőösszege 43 millió eurónál többnek megfelelő forintösszeg. M/3. f) Rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki legalább 10 év szakmai tapasztalattal rendelkezik Rendszerszervezői és minőségbiztosító ISO9001 belső auditori és minőség menedzseri feladatok ellátása területén. M/3. g) Rendelkezik hálózati mérnöki tevékenység vonatkozásában legalább 3 fő 3 éves és 3 fő 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. M/3. h) Rendelkezik legalább 2 fő olyan szakemberrel, akik egyenként SAP-core fejlesztése területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. M/3. i) Rendelkezik legalább 2 fő olyan szakemberrel, akik egyenként SAP HR fejlesztése területén 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. M/3. j) ja) 2 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 5 év szakmai tapasztalattal, jb) legalább 2 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek az alábbi kompetenciák területén legalább 8 év szakmai tapasztalattal. Az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy 1 szakember több kompetenciát is igazolhat, de a ja) követelmény vonatkozásában legalább 2 fő, a jb) köv. von. legalább 2 fő bemutatása szükséges. A 3, illetve a 10 éves szakmai tapasztalatot kompetenciánként 1 fő igazolhatja. Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – SAP AM Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – SAP FI, PT, (TR) Alkalmazás üzemeltetés,fejlesztés – SAP VIM Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – SAP CO Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – SAP MM Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – SAP PM Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – SAP eBank Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – SAP SD Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – SAP HR Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – SAP Átfogó projektek M/3. k) Rendelkezik az alább felsorolt

Rendszerek vonatkozásában rendszerenként az alább megjelölt számú szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek legalább az alább megjelölt időtartalmú szakmai tapasztalattal az alább felsorolt rendszerek karbantartása és/vagy javítása/és vagy fejlesztése területén.A szakemberek közötti átfedés megengedett, azaz 1 szakember több, jelen alk. követelmény szerinti kompetenciát is igazolhat. (ÉV-FŐ) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – ForTe (10-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – IQDoc 5 2* Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés – Innomatrix IDM (5-2*)

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.3 minimumkövetelmények folytatása: Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - BEST1, BEST2 (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - Pénztári rendszer (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - TOPdesk (Kalauz) (5 2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - MS SharePoint (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - BKV.HU portálrendszer (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - HANA adattárház (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - SZEV (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - ZAM (5 2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - ENOSZ (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - BI adattárház (5-2*) Alkalmazás üzemeltetés, fejlesztés - vállalati telefonkönyv (5-1*) M/3. l) 1 fő szakember, aki rendelkezik PMP és CAPM vizsgával; valamint rendelkezik legalább 10 éves szakmai tapasztalattal PMBOK, PRINCE2 és agilis módszertanok alkalmazása területén vagy legalább 10 éves projektvezetői gyakorlattal rendelkezik és vezetett már legalább 1 db nettó 200 millió forint értékű projektet. M/3. m) ma) Rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek webfejlesztés területén 2 éves szakmai tapasztalattal mb) Rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek Sharepoint fejlesztés területén 3 éves szakmai tapasztalattal mc) Rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, akik rendelkeznek MS SQL adatbázis fejlesztőmérnöki tevékenység területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal md) Rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, akik rendelkeznek MS SQL adatbázis fejlesztőmérnöki tevékenység területén legalább 10 éves szakmai tapasztalattal me) Rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel,

Akik rendelkeznek Oracle adatbázis fejlesztőmérnöki tevékenység területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal mf) Rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, akik rendelkeznek Oracle adatbázis fejlesztőmérnöki tevékenység területén legalább 10 éves szakmai tapasztalattal. Jelen alk. köv. vonatkozásában 1 szakember több M/3. m) szerinti kompetenciát is igazolhat. M/3. n) 2 fő szakemberrel, akik egyenként két éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek SAP HANA üzemeltetése és/vagy fejlesztés támogatása területén. M/3. o) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 2 éves szakmai tapasztalattal weblap üzemeltetés terén. M/3. p) 2 fő szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek ISACA: CRISC/CISSP, CISM és ISO27001 vezető auditor és információ- és adatvédelmi felelős minősítésekkel; és ezen szakemberekből 1 fő rendelkezik legalább 3 éves, 1 fő pedig rendelkezik legalább 10 éves szakmai tapasztalattal IT biztonsági rendszermérnöki tevékenység területén. M/3. q) 2 fő szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek legalább 6 éves szakmai tapasztalattal ITIL, TOPDesk felhasználói és raktár-üzemeltetői tevékenység ellátása területén. M/3. r) 2 fő szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek legalább 5 év szolgáltatásirányítási vezetői tapasztalattal és a 2 fő együttesen rendelkezik az alábbi végzettségek mindegyikével: ITIL haladó vizsgák: szolgáltatásüzemeltetés, szolgáltatástervezés, szolgáltatásstratégia, szolgáltatásátadás, szolgáltatásfejlesztés

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítés, hibás teljesítés és meghiúsulás esetén kötbérfizetésre kötelezett a Ptk. 6:186. § (1)

Bekezdésében foglaltakkal összhangban. Ajánlatkérő a Keretösszeg 12 hónapra vetített összege 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot ír elő. Részvételre jelentkezőnek az ajánlattételi szakaszban, az ajánlatban a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan nyilatkoznia kell. A részletes szabályokat AK a tárgyalások során kívánja kialakítani.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Nyertes Ajánlattevő tervezetten havonta 1 db számla

Benyújtására jogosult. Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseire. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. A részletes feltételeket AK a tárgyalások során alakítja ki.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/01/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 22/02/2019
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat, követelményt teljes körűen a továbbiakban: KD-ban adja meg.

2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 30 000 000 forint. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével püi. intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), püi. intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.

3. AK a tárgyalásos eljárás szabályait a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján alanyi jogon alkalmazza annak érdekében, hogy a műszaki leírást, a szerződéses feltételeket az eljárás keretében tisztázni tudják a Felek.

4. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

5. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

6. AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

7. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt

Megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 és 10.

Ajánlatkérő az ár értékelési részszempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével, a minőségi részszempont összes alszempontja tekintetében az egyenes arányosítás módszerével állapítja meg a részszempontok szerinti pontszámokat. A módszerek részletes leírását a KD tartalmazza.

8. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

9. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

10. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni.

11. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.

12. FAKSZ: dr. Tölgyesi Andrea lajstromszám: 00315

13. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott időtartam az ajánlati kötöttség (végleges ajánlatok benyújtásának határideje) beálltától számítandó.

14. Jelen pontban és a felhívás IV.2.2 pontjában meghatározott, részvételi jelentkezések benyújtására nyitva álló határidő 307/2015 korm. r. 7.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel került meghatározásra. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 25.1.2019 12:00 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 25.1.2019 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/01/2019