Dienstleistungen - 5846-2023

Submission deadline has been amended by:  93708-2023
04/01/2023    S3

Polen-Poznań: Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen

2023/S 003-005846

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowisk w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: WOP.261.38.2022.DU
Postanschrift: ul. J.H. Dąbrowskiego 79
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-529
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Szynkiewicz
E-Mail: katarzyna.szynkiewicz.poznan@rdos.gov.pl
Telefon: +48 616396400
Fax: +48 616396447
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.poznan.rdos.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.poznan.rdos.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dokumentacja do planu ochrony rezerwatu

Referenznummer der Bekanntmachung: WOP.261.68.2022.KS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji do planu ochrony dla rezerwatu przyrody Czarne Doły. Celem ochrony rezerwatu jest m.in. zachowanie stanowiska żółwia błotnego Emys orbicularis.

2. Zamówienie wynika z realizacji projektu pn. „Chelonia – Program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 pod nr POIS.02.04.00-00-0022/18.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Na potrzeby wykonania dokumentacji do planu ochrony rezerwatu przyrody należy wykonać:

1. Inwentaryzację chiropterofauny: wykonanie kontroli terenowych na terenie całego rezerwatu w miejscach o największym prawdopodobieństwie występowania nietoperzy

w okresie maj – październik, przy użyciu następujących metod:

a) rejestracje detektorowe, z wykorzystaniem profesjonalnego szerokopasmowego detektora ultrasonicznego (co najmniej 4 kontrole);

b) odłowy sieciowe w celu wykrycia obecności gatunków trudnooznaczalnych za pomocą detektoringu (co najmniej 3 pełne noce);

c) wyszukiwanie kryjówek rozrodczych i godowych nietoperzy w czasie wylotów ze schronień oraz tuż przed świtem.

2. Inwentaryzację herpetofauny: wykonanie min. 5 kontroli terenowych (w tym co najmniej

2 nocnych). Obowiązkowo badania terenowe należy wykonać w następujących terminach: ok. 10 marca, pod koniec marca, w połowie kwietnia, początkiem maja, środkiem/końcem maja. Badania należy prowadzić w optymalnych warunkach pogodowych oraz w porach doby umożliwiających wykrycie możliwie największej liczby gatunków. Prace terenowe należy prowadzić z uwzględnieniem metod takich jak: obserwacje „na upatrzonego”,

w tym za pomocą lornetki; penetrację terenu; nasłuchy głosów godowych samców poszczególnych gatunków płazów (w dzień i w nocy). Podczas każdej z przeprowadzonych kontroli należy odnotować maksymalną liczbę wszystkich stwierdzonych osobników dorosłych.

3. Inwentaryzację awifauny: wykonanie min. 10 kontroli terenowych całego rezerwatu. Badania należy prowadzić w optymalnych warunkach pogodowych oraz porach doby pozwalających wykryć największą liczbę gatunków lęgowych. Badania należy wykonać w następujących miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec. Podczas badań należy kartować wszystkie stwierdzone osobniki, przypisując obserwacjom odpowiednie kategorie lęgowości (należy przyjąć kryteria lęgowości za Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2017. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań).

4. Inwentaryzację gniazd ptaków szponiastych oraz ptaków krukowatych w okresie przed rozpoczęciem wegetacji oraz skontrolowanie każdego zlokalizowanego gniazda w sezonie lęgowym pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki szponiaste, krukowate oraz sowy.

5. Inwentaryzacje wykonane na obszarze całego rezerwatu dla pozostałych grup zwierząt. Kontrole terenowe należy wykonać w miejscach uwzględniających preferencje siedliskowe poszczególnych grup zwierząt. Planując daty kontroli w szczególności należy wziąć pod uwagę fenologię oraz okres aktywności gatunków występujących i mogących występować na badanym terenie. Badania należy prowadzić w optymalnych warunkach pogodowych oraz w porach doby umożliwiających wykrycie największej liczby gatunków.

6. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy do przedłożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej harmonogramu oraz metodyki wykonania inwentaryzacji flory roślin naczyniowych, mszaków, biotów porostów i grzybów wielkoowocnikowych oraz fauny w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.

W harmonogramie należy uwzględnić planowane terminy wykonania badań w terenie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/10/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Chelonia – Program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 pod nr POIS.02.04.00-00-0022/18.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca musi wykazać, że:

a) dysponuje Ekspertami przyrodnikami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej po 1 osobie, która dysponuje wiedzą z zakresu:1) hydrologii; 2) botaniki; 3) entomologii (chrząszcze saproksyliczne oraz bezkręgowce wodne: ważki, pijawki, mięczaki, chrząszcze wodne); 4) herpetologii (płazy i gady); 5) ornitologii; 6) chiropterologii. Funkcja Eksperta przyrodnika w danej dziedzinie może być powierzona osobom posiadającym doświadczenie w wykonywaniu terenowych badań przyrodniczych

z zakresu swojej specjalizacji potwierdzone autorstwem/współautorstwem co najmniej

1 opracowania/publikacji/ekspertyzy z zakresu swojej dziedziny. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 11:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1)Aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4)Pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej(wzór załącznik nr 3 do SWZ);

3)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

4)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek

5)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;

6)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b i c, pkt 3,5 i 7 ustawy (wzór załącznik nr 4 do SWZ)

7)wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór załącznik nr 6 do SWZ).

8)wykaz usług wykonanych (wzór załącznik nr 7 do SWZ);

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: x
Ort: x
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/12/2022